Tab Gemeente Coevorden

Zoeken

  • Bron

  • Kern

  • Periode

  • Kenmerk

  • Collectie

Zoekresultaten

Openbare werken (-1.71)

215. Correspondentie betreffende aanbestedingen 1854-1934. 216. Akten van aanbesteding met bijlagen betreffende onderhoudswerkzaamheden 1907-1934.

Militaire zaken (-1.86)

Zie ook inventarisnummer 132. 552. Inschrijfregister van gewoon-dienstplichtigen 1910-1924. 553-555. Inschrijfregisters van buitengewoon-dienstplichtigen 1916-1938.553. 1916-1923;554.…

Gemeentelijke organen (anders dan Burgemeester en Wethouders, secretaris en ontvanger) (-2.07.55)

Gasthuisfonds 175. Reglement voor het Gasthuisfonds 1911 176. Begroting 1924 177-178. Rekening 1855-1910 179. Rekening…

Arbeid (-1.83)

566. Oprichting Kamer van arbeid voor de veenderij Hoogeveen 1901-1902. 567. Verordening tot het tegengaan…

Milieuhygiëne, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting (-1.777, -1.778)

312-314. Uitvoering Hinderwet inclusief enkele vergunningen 1872-1934.Zie ook correspondentiearchief code VNG voor vergunningen 1892-1934. 315.…

Financiën, eigendommen (-2.07)

101-104. Begroting en memorie van toelichting 1851-1895, 1898-1903, 1905-1911, 1914-1922,1924-1926, 1928-1932, 1934Vanaf 1910 kunnen de…

Openbare orde (behalve -1.755), zedelijkheid en -veiligheid (-1.75,-1.76,-1.78 en -1.79)

268. Lijst van strafverordeningen 1852-1921. 269. Correspondentie betreffende strafverordeningen 1862-1888. 270. Afkondigingen van strafverordeningen 1909-1934,…

Economische zaken (-1.82)

Zie ook inventarisnummers 25 en 26. 572. Verveningen en zandverstuivingen 1852-1913. 573. Onteigening van gronden…

Waterstaat (-1.79)

337 bis. Oprichting waterschap over gronden te Coevorden, Dalen en Oosterhesselen 1886. 338. Oprichting van…

Kadaster (-1.71)

Zie inventarisnummers 23 en 24 Kadastrale leggers met toegangen 1888-1974, respectievelijk 18 en 5 delen.

Burgerlijke stand, bevolking, vreemdelingenadministratie (-1.755)

Zie ook inventarisnummers 15 t/m 17 Afzonderlijke serie in gemeentearchief aanwezig:  Registers burgerlijke stand vanaf…

Onderwijs (-1.851)

Een aantal bestekken en tekeningen van scholen bevindt zich in de perceelsdossiers van de afdeling…