Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1814-1851

X. Armwezen

Type:
Inventaris
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw
Gemeentearchief:
Inventaris archieven 1814-1851

Bemoeiingen van het gemeentebestuur

172. Ingekomen brieven inzake armwezen, brieven ingekomen bij het gemeentebestuur betreffende het verlenen van onderstand aan personen, in Coevorden geboren of gewoond hebbende en naar elders vertrokken, 17 oktober 1838-30 december 1850.

De brieven zijn ingekomen bij de burgemeester, burgemeester en wethouders en het gemeentebestuur (stedelijk bestuur, plaatselijk bestuur).

173. Staat van het getal personen, uitmakende de klassen der ingezetenen waartoe de bedeelden in het algemeen behoren, de bedeelden daaronder begrepen, met staten gediend hebbend voor de samenstelling daarvan ( circa 1815?).

174. Lijst van intekenaren ten behoeve van de armen te Coevorden, 1817.

175. Minutele lijst van de gebouwde en ongebouwde eigendommen van de hierna te vermelden gestichten in de gemeente Coevorden; met een ten behoeve van deze lijst ontvangen opgave van de diaken-boekhouder van de Nederlands Hervormde gemeente, (circa 1822).
De opgave van de diaconie is getekend door J. Pot, 1822 diaken-boekhouder.

176. Minutele verbalen van de besprekingen van burgemeester en wethouders met diakenen der Nederlands Hervormde gemeente omtrent het plaatsen van wezen en gealimenteerden in de vrije kolonie van weldadigheid, 1825.
Hierbij een verklaring van de boekhouder te Frederiksoord, dat het huisgezin van Boddendijk daar is aangevoerd, 1821.

177. Verzoek (met bijlage) van de voogden van het weeshuis aan de burgemeesters om restitutie van de in 1816 betaalde stedelijke impost voor de middelen op het gemaal, het geslacht en de turf, 1817.

178. Stukken betreffende het verrichte door de commissie ter inzameling van gelden ten behoeve der noodlijdenden te Coevorden welke ten gevolge van verliezen door het hoge water in hulpbehoevende omstandigheden zijn geraakt, 1841-1842.
In deze commissie hadden onder andere zitting de burgemeester een wethouder en de secretaris van Coevorden. Een paar stukken zijn zeker afkomstig van Burgemeester en Wethouders, andere misschien van de commissie; een juiste scheiding is in geen geval mogelijk.

179. Lijst van intekening in de gemeente Coevorden ten behoeve van door brand ongelukkig geworden ingezetenen van Beilen, (1820?).
In 1820 woedde te Beilen een grote brand, waarbij 77 van de 98 huizen werden vernield. Het hoofd boven de lijst is van de hand van den secretaris J. Woltersom, die in deze tijd leefde.

180. Kwijtingen van het gemeentebestuur door de kamerbewaarder bij het provinciaal bestuur van Drenthe met betrekking tot voor de ingezetenen van Paramaribo en voor de ingezetenen van Hijken gecollecteerde gelden, 1821-1822.

181. Stukken (waarschijnlijk) betrekking hebbende op het armwezen (begin 19e. eeuw).

Gasthuisfonds

De aanwezigheid van het archief van de gasthuisvoogd(en) in het gemeentearchief wordt verklaard uit het feit dat het fonds werd beheerd in opdracht en onder toezicht van het bestuur der gemeente. Oorspronkelijk werden 2 voogden aangesteld, later 1. Deze functionarissen voerden uitsluitend het beheer; het bestuur van de gemeente schreef voor, wie bedeeld zouden worden en bepaalde en wijzigde het bedrag der bedeling. Door deze bijeenbewaring is het uiteraard niet wel doenlijk, een juiste splitsing aan te brengen tussen het archief der gemeente en dat van de gasthuisvoogden.

182. Extract-besluiten van het gemeentebestuur betreffende het gasthuisfonds, ingekomen bij de gasthuisvoogden (de gasthuisvoogd) over 9 juni 1814-29 mei 1877.
Aanwezig zijn besluiten van burgemeester en raad, de burgemeester, burgemeesters en burgemeester en wethouders.

183. Lijst van de uitgezette kapitalen en de landerijen behorend aan het gasthuisfonds (circa 1818) met aantekening omtrent de betaling van intrest en huur over 1813-1825.

184. Lijst van de capitalen van het gasthuisfonds te Coevorden, Lijst van de hypotheken ten bate van het gasthuisfonds, (circa 1820) met aantekening van de inschrijving en der vernieuwing in de hypotheekregisters tot 1827.

185. Restanten 1827, lijsten van achterstallige renten, huren  enzovoorts te vorderen door het gasthuisfonds, 1 januari (1827?), 1828, 1831-1833.

186. Aangave van ’t gasthuis, biljet van aangeving van de aan het gasthuisfonds behorende vaste goederen, om te dienen tot redres van de releves der belasting op de ongebouwde eigendommen, 7 januari 1816.
Het stuk is betiteld “kopie” doch getekend: T. Werndly als gasthuisvoogd.

187. Mededeling door de inspecteur van het kadaster in Drenthe aan ’t gasthuis te Coevorden van de klassering van een perceel bouwland, 1832.

188. Vergunning van de commissaris-generaal voor het departement van oorlog aan de gasthuisvoogden tot opbouw van een afgebrande woning in de nabijheid der vesting, 1814.

189. Verklaring van Hendrik Meiring dat hij de door hem van het gasthuisfonds gehuurde akker bouwland op de Loo en de van T. Werndly gehuurde 3 akkers genoemd het Scholtenland met het najaar van 1835 weer ter beschikking zal stellen aan de verhuurders, 1834.

190. Berichten aan de gasthuisvoogd omtrent voor het gasthuisfonds (en de stad Coevorden) geïncasseerde renten van inschrijvingen op het grootboek. 1857-1865.

191. Staten van bedeling uit het gasthuisfonds, 1873-1877.

192. Kwijtingen van de gasthuisvoogd, 1839-1842.
De kwijtingen zijn voor het merendeel gesteld op rekeningen waaronder een machtiging tot betaling is geschreven door de burgemeester of burgemeester en wethouders.

193. Aantekeningen van de gasthuisvoogd omtrent door bedeelden op rekening ontvangen goederen, 1860-1878.

Commissie ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst

Het archief van deze commissie werd bewaard bij het gemeentearchief in verband met het zitting hebben in de commissie van de burgemeester (B. Slingenberg) en de secretaris (J. Woltersom G.z.) Vergelijk ook de noot bij inventarisnummer 28.

194. Archief van de plaatselijke commissie te Coevorden van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van de gewapende dienst, 1816.

Cantonnale subcommissie van weldadigheid

Het archief van deze commissie werd bewaard bij het gemeentearchief in verband met het zitting hebben in de commissie van de burgemeester (B. Slingenberg).

195. Brieven enzovoorts ingekomen bij en minuten van stukken uitgegaan van de cantonnale subcommissie van weldadigheid te Coevorden, 25 juli 1818-31 december 1832.

Achter in band II (over 1821-1832) een afschrift van de ledenlijst van de Maatschappij van Weldadigheid, voor zover betreft de afdelingen Coevorden, Dalen, Schoonebeek en Oosterhesselen, Borger, Emmen, Odoorn, Zweeloo en Sleen met daarop gemaakte aantekeningen omtrent het bedrag van de contributie, bedanken en overlijden over 1820-1825.

Commissie tot verpleging van arme zieken te Coevorden

Het archief van deze commissie werd bewaard bij het gemeentearchief in verband met het zitting hebben in de commissie van de secretaris der stad (J. Woltersom G.z.)

196. Stukken afkomstig van de Commissie tot verpleging van arme zieken te Coevorden, 1847.
Vergelijk inventarisnummer 98.