Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Dalen 1811-1927

Voorlopige inventaris van het archief Dalen

Type:
Inventaris
Kern:
Dalen
Periode:
19e eeuw, 20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog
Gemeentearchief:
Dalen 1811-1927

Voorlopige inventaris van het archief van de gemeente Dalen 1811-1927 (1972)

Niet geinventariseerde stukken

 • notulen gemeenteraad 1825-1929 (N.B. Ontbreken juni 1845-1850. Zie hiervoor inventarisnummer 1 (doos 1);
 • presentielijsten gemeenteraad 1851-1949;
 • notulen burgemeester en wethouders 1865-1937;
 • presentielijsten burgemeester en wethouders 1893-1968;
 • registers burgerlijke stand vanaf 1811;
 • bevolkingsregister 1860-1920;
 • gezinskaarten bevolkingsregister 1921-1938;
 • legger van wegen ca. 1920;
 • kadastrale leggers vanaf 1830;
 • bouwvergunningen vanaf 1918;
 • begraafplaatsenadministratie.

Niet-financiële bescheiden

Doos 1

 1. Raadsbesluiten 1845-1846, 1848-1850, niet volledig;
 2. Verordeningen betreffende gemeentelijke belastingen 1852-1922;
 3. Stukken betreffende raadsbesluiten tot wijziging van de begrotingen over 1902, 1909, 1912, 1929, 1950;
 4. Publicaties betreffende de staat van beleg, mobilisatie en bijzondere economische maatregelen 1914-1919;
 5. Leggers van aan schouw onderworpen waterleidingen, voetpaden en wegen 1846-1899.

Doos 2

6. Stukken betreffende de straatweg Hoogeveen-Oosterhesselen-Dalen 1861-1865;
7. Stukken betreffende de straatweg Erm-Coevorden 1855-1864;
8. Bijzondere rollen van manschappen, die kunnen worden opgeroepen voor de rustende schutterij 1828-1877;
9. Verslagen betreffende het herhalingsonderwijs 1902-1917.

Doos 3-4

10. Kiezerslijsten voor de kamer van arbeid voor de veenderij te Hoogeveen 1902-1922;
11. Verslagen betreffende de landbouw 1857-1928, met tellingslijsten betreffende grondgebruik en veestapel;
12. idem;
13. Register van vreemdelingen die zich blijvend in Nederland willen vestigen en van verklaringen door de veldwachters van bekendheid met vreemdelingen 1872;
14. Register van vreemdelingen en aan hen uitgereikte en verlengde paspoorten 1872-1876.

Doos 5

15. Stukken betreffende de naturalisatie van H.H. König 1874-1883;
16. Staten van ter markt aangevoerd vee 1858-1917.

Doos 6-7

17-18. Stukken betreffende aanvragen hinderwetvergunningen 1911-1941

Doos 8

19. Stukken betreffende aanvragen bouwvergunningen 1948-1949;
20. Telegrammen betreffende de mobilisatie 1914;
21. Bestek en begroting voor de bouw van een school te Vossebelt 1877;
22. Tekening voor verbouwing van de school te Dalen tot gemeentehuis 1884;
23a. Staat van patentschuldigen in de gemeente Dalen, Oosterhesselen en Schoonebeek 1819;
23b. Lijsten van schattingen en tellingen voor de personele belastingen 1850-1864;
24. Registers van uitgegeven patentbladen 1830-1866;
25. Inschrijfregisters voor de dienstplicht 1935-1936, 1940-1941;
26. Verordeningen en instructies betreffende het lager onderwijs 1909-1946;
zie voor schoolgelden inventarisnummer 2 (doos 1);
27. Instructies voor de gemeentesecretaris, ontvanger en veearts 1849-1924.
28. Verordening op het vee 1894 en de veemarkt 1922
29. Besluit van burgemeester en wethouders betreffende de distributie van tarwebrood 1915;
30. Woonruimteverordening 1946;
31. Verordening ter bestrijding van scabiës 1947;
32. Kinderbijslag- en kindertoelageverordening voor het gemeentepersoneel 1848-1949.

Doos 9-10

33a. Agenda’s van ingekomen en verzonden stukken van de gemeenteraad 1848-juli 1852;
33b. Agenda’s van ingekomen en uitgaande stukken 1820-1826, 1840-1866, 1859 ontbreekt 1852 beschimmeld.

Doos 11

34. Toltarief voor de tolhekken te Eldijk en Holsloot 1913-1914;
35. Stukken betreffende de verpachting van de tol te Holsloot 1885-1912;
36. Stukken betreffende de concessie voor de tollen te Holsloot en Eldijk 1911-1919;
37. Instructie voor de tolgaarder 1865, stukken betreffende verpachting van de tol te Eldijk 1880-1918;
38. Stukken betreffende de tol te de Loo 1883-1913; 
39. Stukken betreffende de tollen op de straatweg Hoogeveen-Oosterhesselen-Dalen 1882-1913;
40. Medische verklaringen van doodsschouw en overlijden 1920-1954.

Doos 12

41. Modeltekening van gemeentewerken te Emmen voor een arbeiderswoning circa 1954;
42. Bouwtekening voor 5 arbeiderswoningen te Dalerpeel 1954-1955;
43. Bouwtekening voor 2 arbeiderswoningen op de Molenwijk te Dalen;
44. Tekeningen voor een brugwachterwoning te Oosterhesselerbrug 1954-1955;
45. Tekeningen voor een rijwielpad Dalen-Coevorden 1955;
46. Stukken betreffende schets voor een badhuis met garage te Dalen 1956;
47. Tekening voor een gedeelte van het plan Westerwijk 1956;
48. Correspondentie en verslagen vergaderingen, bestek en tekeningen bouw Christelijk Voortgezet Onderwijs (C.V.O.) school Dalerpeel 1965-1968.

Doos 13-14

49-63. Processen-verbaal houdende de uitslagen van de stemmingen voor de gemeenteraad 1881-1918, idem voor de commissie wegens de splitsing van de gemeente 1883, kiezerslijsten 1881-1897,1917, proces-verbaal 1918 slechts in afschrift;
64. Uittreksels uit geboorteregisters van benoemde raadsleden 1913-1918;
65. Processen-verbaal houdende uitslagen van de verkiezingen voor de 2e Kamer 1897-1917;
66. Processen-verbaal van uitslagen van de verkiezingen voor de Provinciale Staten 1898-1918;
67. Processen-verbaal van uitslagen van de verkiezingen voor de Kamer van de Arbeid voor de Veenderij te Hoogeveen 1902-1912;
68. Staten opgemaakt ten behoeve van de samenstelling van kiezerslijsten 1911-1916;
69. Kiezerslijsten 1914-1919;
70-72. Stukken betreffende verkiezingen van de gemeenteraad 1919, 1923 en 1939;
73-75. Stukken betreffende verkiezingen voor de Provinciale Staten 1919, 1923 en 1939;
76-79. Stukken betreffende verkiezingen 2e Kamer 1918, 1922, 1926 en 1937.

Doos 15

80-86. Stukken betreffende dienstplichtzaken 1851-1927;
80. Lijsten van dienstplichtigen voor de militie, opgemaakt wegens inlijving, opkomst en verblijf in werkelijke dienst 1851-1873, 1883, 1892-1915;
81. Lijsten van dienstplichtigen opgemaakt wegens onbepaald verlof 1851-1875;
82. Lijsten van dienstplichtigen opgemaakt wegens onbepaald verlof 1876-1899;
83. Lijsten van dienstplichtigen opgemaakt wegens onbepaald verlof 1900-1923;
84. Lijsten van dienstplichtigen voor de landweer 1903-1920;
85. Lijsten van dienstplichtigen voor de landstorm 1915-1922;
86. Lijsten van vrijwilligers voor de landstorm 1924-1927;
87. Gedrukte jaarverslagen van:
Vereniging Ambachtsschool voor Emmen en omgeving 1914, 1917-1918;
Vereniging tot bevordering van Ambachtsonderwijs in Drenthe 1925-1926;
Noordooster Lokaalspoorwegmaatschappij 1914, 1921, 1923, 1926;
Gezondheidscommissie Hoogeveen 1925-1926;
Kamer van Koophandel Meppel 1926;
Eerste Drentse Stoomtramwegmaatschappij 1926;
Statuten en bondscontributieboekje Algemeene Nederlandsche Timmerliedenbond 1919.

Series correspondentie (-registers)

Doos 16-23

Ingekomen stukken 1813-1818.

Doos 24-41

Ingekomen stukken 1819-1850, vanaf 1845 gevouwen in minuutbesluiten van B. en W.

Doos 42-50

Ingekomen stukken 1851-1927, zie specificatie in bijlage

Doos 51-57

Registers van brieven, uitgaand van de burgemeester 1870-1917

Doos 58

Uitgaande brieven van de burgemeester 1917-1927, zie specificatie in de bijlage

Doos 59-62

Registers van brieven, uitgaand van burgemeester en wethouders 1853-1917

Doos 63-64

Uitgaande brieven van burgemeester en wethouders 1917-1927, zie specificatie in de bijlage

Doos 65-68

Agenda’s van ingekomen stukken 1867-1928, 1925-juli 1928 volgens alfabetische rubrieken, zie ook inventarisnummers 33a en b

Doos 69-70

Agenda’s van ingekomen en verzonden stukken 1928-1946

Financiële bescheiden

Doos F 1-55

Rekening en bijlagen 1823-1900

Doos F 55-64

Per jaar ingebonden financiële bescheiden 1890-1923 en 1927-1935

F 65-72

Register van bevelschriften 1860, 1866-1872

F 73-79

Rekening 1901-1966

F 80-94

Grootboeken 1952-1964

F 95-97

Secretarieregisters 1951 en 1964-1965

F 98-112

Verzamelstaten en andere bijlagen tot de rekening 1901-1965

F 113

Kohieren hondenbelasting 1901-1921;

Weg- en straatgelden 1901-1921.

F 114

Kohieren hoofdelijke omslag 1901-1920

F 115

Kohieren schoolgeld 1901-1924

F 116-117

Stukken betreffende de distributiedienst 1939-1946

F 118-119

Stukken van woningbedrijf en gasbedrijf 1955-1972