Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1814-1851

V. Gemeente-eigendommen, gemeentewerken en inrichtingen

Type:
Inventaris
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw
Gemeentearchief:
Inventaris archieven 1814-1851

Eigendommen bestemd voor de publieke dienst

89. Verzoek van de commandant van de vesting Coevorden aan de burgemeester om herstelling van de pomp bij de kazerne aan de Bentheimerpoort, 12 september 1814.

90. Stukken over het verleggen van de straten, stukken betreffende de herstelling van de Bentheimer-, Friese- en Sallandse-straten en de straten tegenover de kazerne, 1819-1824.

91. Nota van B.J. Eck wegens het hout voor de stad Coevorden tot het veranderen van het stadhuis benodigd, 20 april 1820.

92. Afschrift van het “Geheim rapport” van 22 mei 1817 van de hoofddirecteur van de waterstaat in Overijssel, aan Gedeputeerde Staten van Overijssel, wegens het verleggen van de Kleine Vecht, (1817?) Het afschrift is geschreven en gewaarmerkt door de secretaris van Coevorden J. Woltersom G.z.

Schouw

93. Processen-verbaal en concepten daarvoor van de schouw van het Schoonebeekerdiep en de Kleine Vecht in de gemeente Coevorden, 15 Juli 1825, 23 en 30 augustus 1826.
De schouw werd verricht door de burgemeester, de secretaris en een lid van de raad van Coevorden.
Concepten zijn aanwezig voor processen-verbaal van de schouw van de Kleine Vecht op 15 juli 1825 en 23 augustus 1826.

94. Afschrift van het proces-verbaal van 14 mei 1830 van de schouw van de wegen van Coevorden naar Dalen en naar het Klooster, (1830?) De schouw werd verricht door de inspecteur van de wegen en waterlossingen in Drenthe, met medewerking van een lid van de raad en de secretaris van Coevorden.
Dit afschrift werd uitgereikt aan de heer burgemeester te Coevorden, ten einde de boeteschuldigen hiervan te informeren en om daarmee overeenkomstig artikel zevenenveertig van het schouw-reglement te handelen.

Eigendommen niet bestemd voor de publieke dienst

95. Concept-akte van verhuring van landerijen behorende aan de stad Coevorden, 20 april 1819.
Van registratie van de akte blijkt niets.

96. Akte van onderhandse verpachting door de ontvanger van de registratie en domeinen van de gemeente Coevorden van de blekerij en tuingrond ten oosten van de Kasteelse dijk te Coevorden, met het gebruik van het oude wachthuis, 14 augustus 1819.