Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1814-1851

Schutterij (voor 1827)

Type:
Inventaris
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw
Gemeentearchief:
Inventaris archieven 1814-1851

142. Inschrijvingsregister voor de (rustende) schutterij van de gemeente Coevorden, ongehuwde ingezetenen van 18-40 jaren in 1820.

De jongste ingeschrevenen zijn geboren in 1802, zodat het register waarschijnlijk dagtekent van 1820.

143. Register van het personeel der rustende schutterij der gemeente Coevorden; met onder andere aantekeningen omtrent ontslag 1816-1826.

144. Jaarlijkse nominatieve staat van ingezetenen, die vanaf de eerste oprichting der schutterijen tot op dit ogenblik de schutterij hebben uitgemaakt 1821-1826.

Deze staten werden opgemaakt naar aanleiding van een circulaire van de gouverneur van 24 juli 1821 nummer 152, artikel 4.

De eerste 2 staten zijn niet gedateerd. Een daarvan is volgens daarin voorkomende data 1824. In die staat komt D.H. v.d. Scheer voor als 1e. Luitenant; de andere ongedateerde staat vermeldt hem als 2e. luitenant, en moet dus zijn van 1821 of 1823. Hierbij de minutele “situatie-staat van de rustende schutterij in de gemeente Coevorden, verzonden aan den heer gouverneur van Drenthe van 20 augustus 1824″.

145. Lijsten van op 25 mei 1818 en .. juni 1822 aan de 2e. compagnie van het 4e.  bataljon rustende schutterij uitgereikte wapens en ledergoed 1818-1822.

Bij de staat van 1822 is een concept aanwezig.

146. Staat en verantwoording wegens de gelden, welke door het Rijk aan de ingezetenen der stad Coevorden zijn voldaan voor het presteren der schutterlijke diensten in de maanden april, mei, juni, juli en augustus 1815 (1816).