Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1814-1851

Nationale militie

Type:
Inventaris
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw
Gemeentearchief:
Inventaris archieven 1814-1851

115. Stukken betreffende de inschrijving voor de nationale militie 1814-1816.

116. Inschrijvingsregisters voor de nationale militie voor de lichtingen van de jaren 1814, 1816-1849.
In elk deel staan op bladzijde 1 inlichtingen afgedrukt, ontleend aan de wet van 8 januari 1817, omtrent de inrichting en de bestemming van dit register.

117. Listes alphabétiques, alfabetische registers van militieplichtigen met aantekening omtrent de uitslag van de loting, ingebrachte reclames en uitspraak van de militiecommissaris omtrent hun bestemming, betreffende de lichtingen van de jaren 1817-1850.
In elk deel staan op bladzijde 1 inlichtingen afgedrukt, ontleend aan de wet van 8 januari 1817, omtrent de inrichting en de bestemming van dit register.

118. Nominatieve staten der manschappen, die door de militieraad voor de dienst zijn aangewezen 1817-1850 (lees 1849).

119. Stukken en contracten van de geleverde pontonniers in 1815, stukken betreffende de werving en de betaling van 2 pontonniers door de gemeente Coevorden, Dalen, Zweeloo en Odoorn 1815-1816.

120. Wegens het geleverde linnen en pluksel 1815, stukken betreffende het door de ingezetenen van Coevorden verstrekken van scheurlinnen en pluksel ten behoeve van het leger,1815.
Volgens een hierbij aanwezige aantekening verzocht het Geneeskundig bestuur bij advertentie van 2 juni 1815 toezending van bovengenoemde verbandartikelen aan het magazijn van hospitaalgoederen te ’s Gravenhage.
Blijkbaar heeft het gemeentebestuur van Coevorden voor het verzamelen daarvan zorg gedragen.

121. Bezwaren over de repartitie van 1815, stukken betreffende de omslag over de ingezetenen van het aandeel van Coevorden in de kosten van 200 artillerie- en treinpaarden, door Drenthe aan de Koning aangeboden ten dienste van het leger, met de bezwaren van ingezetenen tegen hun aanslag 1815.
De omslag werd opgemaakt door de burgemeester en gemeenteraad van Coevorden ingevolge de last van de heren Gedeputeerde Staten van dit landschap vervat in deszelfs (!) besluit van 23 mei, nummer 18.

122. Missives van den majoor-commandant van het 3e. bataljon der 8e. afdeling aan plaatselijke besturen, verzoekend om opgave van de redenen, waarom in hun gemeente verblijvende flankeurs niet onder de wapenen zijn opgekomen, 1821.
De missives zijn genummerd met nummers 205-213. Zijn zij wellicht door de ( te Coevorden wonende) commandant ter hand gesteld aan het gemeentebestuur ten fine van expeditie?