Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1814-1851

Kazernering

Type:
Inventaris
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw
Gemeentearchief:
Inventaris archieven 1814-1851

125. Stukken betreffende de voorziening door het gemeentebestuur in de kazernering van het garnizoen 1814.

126. Stukken betreffende de bestemming door de commanderende officier te Coevorden van vertrekken tot een bergplaats van fournituren en werkplaatsen voor militaire kleer- en schoenmakers 1814-1815.

127. Staten en aantekeningen omtrent aanwezige fournituren behorende aan de stad Coevorden 1816-1819.

128. Repartitie opgemaakt door de raad der stad Coevorden tot vinding van een somma van f. 1994.75,- benodigd tot het aanschaffen van enige kazerne-fournitures; met bezwaarschriften van aangeslagenen 1817. Nota bene. Deze repartitie had plaats ingevolge autorisatie van Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe van 18 februari 1817 nummer 14.

129. Opgaven van commandanten van de bij hun afdeling in gebruik zijnde fournituren, behorend aan de stad Coevorden en van de gekazerneerde manschappen 1814-1818, 1822-1823.

Hierbij brieven van de onderinspecteur bij de administratie der armée te Groningen aan de burgemeester van Coevorden, ter begeleiding van door hem geverifieerde staten van gekazerneerde manschappen.

De opgaven hebben gediend bij de berekening van de door de gemeente van het Rijk te vorderen vergoeding voor de verstrekking van fournituren aan het garnizoen.

130. Register van Kazernering van het bataljon Infanterie Nationale Militie nummer 2, aangehouden door de agent van kazernering van het gemeentebestuur ontvangen en weer bij dat bestuur ingeleverde fournituren; met stukken betreffende de uitgifte aan en de inlevering door militairen van fournituren 1818-1820.

Het register is waarschijnlijk aangelegd door de agent van kazernering en werd bijgehouden door het gemeentebestuur.

131. Nota’s van gedane uitschotten van de stad Coevorden door de gemeenteontvanger J. van der Scheer, wegens aan het garnizoen verstrekte fournituren; met bijlagen, 1818-1819, 1822.

Op de staten is aangetekend, dat aan de ontvanger voor de bedragen ordonnantiën van betaling zijn afgegeven.

132. Stukken betreffende de vordering door de gemeente van het Rijk van vergoeding voor aan het garnizoen verstrekte fournituren 1817-1826.

133. Minuteel proces-verbaal van gecommitteerden van het gemeentebestuur en van de militaire autoriteit te Coevorden, omtrent een herkeuring van afgekeurd vlees bestemd voor het garnizoen 1822.