Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1814-1851

IX. Onderwijs, kunsten en wetenschappen

Type:
Inventaris
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw
Gemeentearchief:
Inventaris archieven 1814-1851

164. Staten wegens het schoolwezen, 1816-1851.
Deze bundel bestaat uit:
1. Minutele staat van de financiële toestand van de armenscholen, alsmede van het getal scholen van allerhande aard , waar armen-kinderen kosteloos toegang verleend wordt en van het getal armen-kinderen hetwelk in de loop van 1833 deze toegang genoten heeft, opgemaakt door burgemeester en wethouders op 17 mei 1824 ten behoeve van de commissie benoemd bij Koninklijk Besluit van 3 januari 1822 nummer 36;
2. Concept-staat van het werkelijk aantal leerlingen op de scholen van allerlei aard, in de maand januari 1826 of ook in de zomer van 1825 binnen de provincie Drenthe; opgemaakt door burgemeester en wethouders op 1 juli 1826, met een model (b) voor deze staat;
3. Statistisch verslag nopens het lagere schoolwezen (in de gemeente Coevorden), bijzonder omtrent de sommen daartoe vanwege de gemeente verstrekt over 1826-1827;
4. Statistiek verslag nopens het lagere schoolwezen binnen de gemeente Coevorden bijzonder omtrent het getal en de soort der scholen, (1827?);
5. Minutele staat van sommen welke over de dienst van 1836 zijn besteed ten behoeve van het lagere onderwijs uit de gemeentekas, opgemaakt door burgemeester en wethouders, 22 mei 1837;
6. Gelijktijdig afschrift van de staat aanduidende het aantal scholen in de gemeente (Coevorden) aanwezig met aanduiding van de onderwijzers in dezelve enzovoorts, opgemaakt door de burgemeester op 23 mei 1851.

165. Nummer 21-verslagen betreffende de staat van het schoolwezen in de gemeente Coevorden over 1832-1850, 1833-1851.
De verslagen werden uitgebracht ter voldoening aan het (hierbij aanwezige) besluit van de gouverneur van Drenthe van 20 maart 1816 nummer 1.
Op de omslag staat: Ingetrokken bij besluit van heren Gedeputeerde Staten van 24 september 1851 nummer 9.

166. Plan van het schoolgebouw te Coevorden, 1e. helft 19e. eeuw.

167. Minutele opgave van de schoolonderwijzersplaatsen in de gemeente Coevorden die thans met enige kerkelijke bedieningen worden waargenomen, 1842.
Deze opgave is door burgemeester en wethouders op 25 februari 1842 vervaardigd ingevolge besluit van Gedeputeerde Staten van Drenthe van 8 februari 1842 nummer 161.

168. Stukken betreffende de voorziening in de vacature aan de openbare school, ontstaan door het vertrek van J.K. Meis, 1816.

169. Stukken van ’t vergelijkend examen van onderwijs, gehouden in verband met de vervulling van de vacature aan de openbare stadsschool ontstaan door het overlijden van H. Clewits, 1848.

170. Geapprobeerde lijst(en) van schoolgelden over 1814-1818, 1815-1818.
De lijsten zijn opgemaakt door burgemeester en wethouders, opdat tot inning van de omgeslagen schoolgelden zou kunnen worden overgegaan en goedgekeurd door de gouverneur door de Gedeputeerde Staten.

171. Bestek of conditie waarna de volmachten van Vlieghuis, Pathuis en Weijerswold voornemens zijn om uit te besteden, een schoolgebouw voor winter- of bijschool, 1818.
Dit stuk bevat een ondergeschreven verklaring van de aannemer van het werk, dat hij dit op zich heeft genomen; en een dorsale goedkeuring van de bouw door de schoolopziener C. Pothoff.