Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1814-1851

Inleiding

Type:
Inventaris
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw
Gemeentearchief:
Inventaris archieven 1814-1851

door J.G.C. Joosting

 

In 1904 werd mijne aandacht gevestigd op den treurigen toestand, waarin het oud-archief der gemeente Coevorden door vocht verkeerde. Burgemeester en Wethouders gingen gaarne op mijn voorstel in dat archief in bruikleen over te nemen.

Doch ook het nieuw-archief eischte hoognoodig verzorging; dit scheen tot 1851 niet voor de dagelijksche administratie noodig te zijn; zoo ontving ik de helft, van 1814 – 1851 (de invoering der gemeentewet).

Bezit Coevorden later een nieuw gemeentehuis of is er een middel gevonden de vochtige vertrekken van hun euvel te bevrijden, dan zulen wellicht de stukken terugkeeren naar de oude naar de oude vesting, die thans helaas geheel ontdaan is van haar wapenrusting.

Tot dien tijd berusten zij in ’s rijks depôt, onder mijne hoede; zij vorderden dus een inventaris van mijne hand.

Bij de vervaardiging ervan heb ik gevolgd de inrichting van het gemeente-verslag, zoodat eene nadere toelichting overbodig is.

In het archief zijn beland een paar kleine archiefjes in verband met het zitting hebben van leden van het gemeentebestuur in de besturen, die deze archiefjes vormden; men vindt ze ingedeeld in de verwante rubrieken: het archief van regenten van het tuchthuis onder Medische en gemeente-politie, dat van den schuttersraad onder Nationale militie en schutterij, enz.

Door deze inbruikleengeving berust dus thans het geheele archief der gemeente Coevorden tot 1851 in bruikleen in ’s rijks depôt te Assen.

Van het oud-archief bestaat een inventaris, vervaardigd door mijn voorganger Mr. S Gratama en gedrukt als bijlage 1 tot zijn jaarverslag over 1889 (Verslagen omtrent ’s rijks oude archieven no. XII, blz. 194 – 283).

De ingenomenheid van Coevorden’s gemeentebestuur met de goede verzorging van zijn archief is de aanleiding geweest, dat ook eene verzameling archieven der Ned. Herv gemeente aldaar in mijn depôt in bruikleen is gegeven. Uit den hierachter volgenden inventaris blijkt, dat deze archieven niet van belang zijn ontbloot.

Ook hierbij schijnt nadere toelichting te kunnen worden ontbeerd. ¹).

Met behulp der inhoudsopgave zal men zich zonder bezwaar kunnen oriënteren.

 

¹) De aandacht zij gevestigd op het rapport dd. 1791 omtrent den oorsprong en den toestand der diaconie-kas, te vinden in Inv. No. 209.