Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1814-1851

I. Grondgebied en bevolking

Type:
Inventaris
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw
Gemeentearchief:
Inventaris archieven 1814-1851

Grondgebied

 1. Concept en afschriften van processen-verbaal van grensscheiding der gemeente Coevorden met aangrenzende gemeenten, 10 en 25 maart 1826.
 2. Proces-verbaal van de opneming” (op 14 september 1824) der limietsbepaling van ’s Rijksgronden der vesting Koevorden, 1 augustus 1826; Nota bene. De opneming op 14 september 1824 geschiedde door burgemeester en wethouders van Coevorden en den kapitein-ingenieur A.A. Lesturgeon. Eerst in 1826 werd het verbaal burgemeester en wethouders ter tekening aangeboden.
 3. Beschrijving der grenzen van ’s Rijks Militaire gronden in en bij de vesting Coevorden 1849; met proces-verbaal over de afscheiding van ’s Rijks Militaire gronden in en bij de vesting Coevorden 1849. N.B. Het doel was de afscheidingen te bepalen tussen ’s Rijks militaire gronden en die, welke aan het stedelijk bestuur en de ingezetenen der gemeente Coevorden behoren in en bij deze vesting. De beschrijving is opgemaakt door den kapitein-eerstaanwezend ingenieur, het proces-verbaal, in 3-voud, door een wethouder en een raad (vroeger secretaris) van Coevorden en den eerstaanwezend ingenieur, beide op 21 april 1849. De stukken zijn “voor gezien” getekend door de kolonel-directeur der 2e. directie van fortificatiën; de beschrijving is “voor gezien” getekend, het proces-verbaal goedgekeurd door de Minister van Oorlog.
 4. Gewaarmerkte afschriften der voorwaarden van verpachting van het gewas van de fortificatie-werken der vesting Coevorden, benevens de visserijen in de grachten “van dezelve”, over 1827-1829, 1836-1841, 1942-1847 en 1848-1853. 1827, 1835, 1842 en 1848. Nota bene. Volgens de voorwaarden van 1827 werd de verpachting gehouden ten overstaan van het hoofd van de plaatselijk bestuur te Coevorden.

Bevolking

 1. Concept- en minutele staten van de bevolking der gemeente Coevorden. (1815?), 1818. Nota bene. De concept-staat (1815?) is gesteld op een papier, waarop een begin van een brief, uitgaande van den burgemeester van Coevorden van 10 februari 1815: hij onderscheidt de bevolking naar de leeftijd en de godsdienstige gezindheid, tevens wordt daarop vermeld het aantal bedeelden door de Nederlands Hervormde en Rooms Katholieke diaconieën en de burgerlijke gemeente. De staat van 1818 is ingericht naar de burgelijke staat (mannen en vrouwen, gehuwden en ongehuwden). Hierbij staten van de bevolking behorende tot de 5e. compagnie van het garnizoens-bataljon nummer 34 en van een detachement van het bataljon artillerie-landmilitie in garnizoen te Coevorden, opgemaakt door de commandanten der afdelingen, welke stukken hebben gediend bij de samenstelling van den staat van (1815?).
 2. Rotsedel- Register der bevolking-Registers van de huizen, de hoofden der daarin wonende personen. 1818-1849. Nota bene. De huizen worden genoemd in de volgorde van hun nummers. De registers werden opgemaakt op 1 mei of in de maand mei. Ontbreken de registers voor de jaren 1818, 1821, 1823, 1824, 1827 en 1837. Tot 1835 noemde men het register “Rotsedel”. – Van 1819 is een afzonderlijk register aanwezig van de “ingezetenen, welke buiten de poorten der stad Coevorden woonachtig zijn, geboren” op de 1 Januari 1819; van 1824 een “Register” van de hoofden der buitenlieden, die buiten de stad” woonachtig zijn per 1 januari 1824″. Van 1843 is ook een concept voorhanden.
 3. Register der volkstellingen, zonder jaartal en 1 Januari 1827, 1830, 1840; met fragment van een dergelijk register. Nota bene. Het register van 1827 is opgemaakt ter voldoening aan een aanschrijving van mijnheer de gouverneur der provincie Drenthe van 24 juli 1821 nummer 147. Het niet-gedagtekende is gelijkelijk ingericht. In het register van 1830 liggen aanschrijvingen En voorschriften van de gouverneur van 30 september en 5 november 1829, betreffende het opmaken der registers.

Burgerlijke stand

 1. Register van inschrijving van geslachtsnamen, aangenomen door ingezetenen van Coevorden. 20 april-12 mei 1826. Nota bene. Dit register is gehouden door de wethouder-ambtenaar van den burgerlijke stand ter voldoening aan het Konklijk Besluit van 8 november 1825 (Staatsblad nummer 74).
 2. Brieven ingekomen bij de (wethouder) ambtenaar van de burgerlijke stand en de burgemeester, met betrekking tot de burgerlijke stand. 8 januari 1849-30 december 1850.
 3. Register van correspondentie over de burgerlijke stand. Minuten van brieven uitgegaan van de wethouder-ambtenaar van de burgerlijke stand. 11 maart 1837-29 december 1846.
 4. Concept- en minuutlijsten van geborenen, gesloten huwelijken en overledenen, over 1814-1816. 1814-1817.
 5. Huwelijksafkondigingen met bijbehorende stukken. 1814-1828. Nota bene. De bij elkaar behorende stukken zijn telkens bijeengebonden. Die over 1814 zijn gedeeltelijk genummerd: Nummers 1, 2, 4, 6 (2 maal), 7-9; die over 1815 zijn genummerd 2-18. Van 1816, 1817, 1819 en 1821-1827 zijn geen stukken aanwezig.