Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Coevorden 1851-1923

Financiën, eigendommen (-2.07)

Type:
Inventaris
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw, 20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog
Gemeentearchief:
Inventaris archieven 1851-1934

101-104. Begroting en memorie van toelichting 1851-1895, 1898-1903, 1905-1911, 1914-1922,1924-1926, 1928-1932, 1934
Vanaf 1910 kunnen de ontbrekende exemplaren zich tussen de raadsnotulen bevinden.

105-106. Rekening 1878-1879, 1881-1882,1885-1896,1898-1907,1909-1921,1924-1925, 1927, 1932-1934.
Zie noot bij inventarisnummers 101-104.

107-116. Correspondentie betreffende rekening en begroting 1851-1934.

117-118. Financiële verhouding met het Rijk 1927-1934.

119. Staten van renteverdeling over de posten van de begroting 1927-1934.

120-126. Geldleningen 1858-1934.

127. Secretarieregisters van afgegeven bevelschriften 1860-1861,1864-1866,1868-1869,1871, 1873-1877,1879,1900,1922,1923.
Bewaard wegens het ontbreken van de bijlagen tot de gemeenterekening.

128. In bewaring gegeven effecten 1916-1934.

129. Aandelen Oostermoerse Straatwegmaatschappij 1865-1866.

130. Financiële controle en borgtocht comptabele ambtenaren 1927-1934.

131. Staat van onroerende gemeente-eigendommen 1928.

132. Opheffing garnizoen, verkoop door het rijk van domeingronden, speciaal vestingwerken, zowel aan de gemeente als aan derden, ontmanteling vesting 1851-1934.

132 bis. Bestekken en correspondentie ontmanteling vesting 1863-1885.

133. Aankoop van het rijk van onroerend goed bij de Schoonebeekerweg 1920-1923.

134. Gemeente-eigendommen in het algemeen, speciaal doodgravers- en brugwachterswoning, erfpachten 1853-1906.

135. Eigendomsbewijzen voor gronden 1906-1933. Niet compleet. Zie ook inventarisnummers 139-145.

136. Uitgifte aan B. Berends van grond in erfpacht 1916-1925.

137. Uitgifte aan bewoners van de van Heutszsingel, Aleida Kramersingel, Buitensingel, Spoorkade, Verlengde Eendrachtstraat, Krimweg van stroken grond voor gebruik als tuinen 1912-1934.

138. Uitgifte aan de Ned. Heidemaatschappij van grond om als proefveld te gebruiken 1910-1920.

139-145. Overige stukken betreffende gemeente-eigendommen 1907-1934.