Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Dalen 1811-1927

Bijlage uitgaande stukken van de burgemeester 1917-1927

Type:
Inventaris
Kern:
Dalen
Periode:
20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog
Gemeentearchief:
Dalen 1811-1927

1917
188, 189, benoeming brandstoffencommissie (distributiewet)
257, 304, verbouw van bepaalde gewassen ( distributiewet)
262, voorraden ijzer en staal (distributiewet)
319, 337, strafvervolging distributiewet (vrijspraak)
485, verlegging tramlijn
597, maatregelen voor het houden der veemarkten en de ontduiking daarvan
673, invulling verzamelstaten (distributiewet)

1918
54, 523, distributie en correspondentie daarover
214, onderzoek naar “havermeel of iets anders”
425, 462, 509, distributie administratie van A. Hoekman, bakker te Dalerveen
428, aanbeveling leden der cultuur-commissie
431, strafverordening aanbrengen en ontsteken en blussen van vuur in de venen, bosgronden en heidevelden in de gemeente Dalen
502, benoeming landbouw-commissie (invordering van granen etcetera)
518,784, extra rantsoen voor veenarbeiders
524, opslag van aardappelen
530, restauratie van de kerktoren
597, verzoek om gratie voor G.J. Adema
611, dorsgelegenheid
616, vergunning om te malen
672, vertegenwoordiger arbeidersorganisatie in de brandstoffencommissie
705, prijs van de aardappelen
763, 868, inlevering van koren
781, sluiting van de scholen in verband met de Spaanse Griep
841, 930, toetreding tot de burgerwacht (nog niet opgericht)
842, 863, 866, 898, 899, 900, 903, 909, ondersteuning Belgische en Franse vluchtelingen
865, opgave gezinnen zonder elektriciteit in de gemeente (550)

1919
65, 86, gesmokkelde paarden uit Duitsland afkomstig
73, nota van schilder J. Abbes te Hollandscheveld 
99, uitvoering Scheurplichtwet
100, 864, steun aan werklozen
105, bouwen van woningen voor de arbeidersklasse
143, 327, voorschot ten behoeve van de vluchtelingen
150, 289, 313, oprichting burgerwachten
360, 362, 371, 373, 513, 633, 178, klacht over de rijkskledingvoorziening
186, 189, 534, correspondentie over aanleg kunstweg Dalen-Dalerveen
635, 662, 211, verstrekking van kaarsen (waar nog geen elektrisch)
261, 286, benoeming van G.J. Ramaker als buitengewoon veldwachter te Dalerveen
321, 322, 323, 336, 337, brand te Wachtum
402, brand te Dalen
452, verkoop van meel voor beschuit, vrij van distributie
512, collecte gewapende dienst f. 2,-
536, weg Holsloot-Dalen en het onderhoud daarvan
592, afrekening kosten verblijf Franse vluchtelingen
688, 840, wapens van de Burgerwacht
780, weg Emmen-Dalen en het onderhoud daarvan
2 juli 1919, lijst van bewoonde oorden van de gemeente Dalen
855, benoeming mej. Z. Camstra als onderwijzeres te Dalerveld

1920
59, ligging van een boorput bij de Zuivelfabriek te Wachtum
76, klacht van E. Klouwen te Coevorden over de vergoeding voor gedemobiliseerden
94, omstreden vordering van J. Abbes voor geleverd schilderwerk
132, lijst betreffende schoolverzuim
274, 293, 328, aantal burgerwachten in de gemeente aanwezig en de mutaties
353, 295, verzoek om een wegwijzer te verplaatsen
357, verharding weg Dalen-Dalerveen
371, woningbouw, bericht van aanbesteding
394, 548, brand te Dalerveld en in Dalen 
505, lijst van aangevoerd vee op de markt in Dalen
546, benoeming commissie van zetters

1921
30, aflossing distributie schuld
68, aanleg weg Dalen-Dalerveen
133, heffing directe belastingen door de Rijksbelastingadministratie
138, aantal huizen in Dalen in verband met de 10e. volkstelling
172, mutaties burgerwachten
202, gegevens geteelde gewassen
213, telling grondgebruik en de veestapel in 1921
224, 312, staat van het aangevoerde vee op de jaarmarkt
225, houding der werkloze arbeiders te Wachtum
273, betaling aan een onderwijzer voor herhalingsonderwijs
282, vergunning voor begraving van het lijk van Gerrit Jan Arends (gewelddadige dood)
301, voorschoten verstrekt ingevolge de Landarbeiderswet
346, afschaffing tol te Eldijk
358, 374, Oshaarsche Ruimsloot en de werkverruiming
369, 370, brand te Stieltjeskanaal
373, processen verbaal schouw waterleidingen
379, 394, wapens van de burgerwacht
418, benoeming J.D. Meppelink tot bouwopzichter

1922
14, overzicht woonplaats veranderingen 
17, ondersteuning landarbeiders, wordt niet nodig geacht
25, 55, 56, 85, voogdij stelling kinderen Smeenge
317, 327, 353, 91, 200, weg Dalen-Eldijk en eventuele vernieuwing
97, ongeoorloofd dempen van een sloot
111, 201, 299, staat van aangevoerd vee op de jaarmarkt
150, extra politietoezicht te Dalen
158, collecte gewapende dienst ( f. 260,-)
159, oppervlakte verbouwde gewassen
166, 167, brand te Dalen
173, in diensttreding mej. M. Beekhuis als onderwijzeres te Wachtum
226, bestrijding werkloosheid
249, brand te Vossebelt
263, verbouwing gemeentehuis
318, geen animo comité restauratie nieuwe kerk te Delft
319, winkelprijzen week 19 tot 25 oktober 1922
322, behoud standplaats rijksveldwachter
330, foutieve distributie-schuld (1918)
357, benoeming mej. Tap tot onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Dalerveld

1923
21, burgerwachten, er bestaan nog drie burgerwachten in de Gemeente
42, huiszoeking bij J. de Vries te Stieltjeskanaal
44, 59, subsidiëring werken aan de Oshaarsche Ruimsloot
58, aangaan van geldleningen f. 30.000,-, f. 8.000,- en f. 3.600,-
69, vorming comité huldeblijk H.M. de Koningin
126, aanvoer op de jaarmarkt te Dalen
173, oppervlakte verbouwde gewassen
177, dubieuze verkoop van een paard op de markt te Coevorden
205, bezichtiging door het college van G.S. stroomgebied Drosten- en Loodiep
225, verkeerde coupons geldlening
295, geen animo comité ramp Japan
299, levering van elektrische stroom door de N.V. IJsselcentrale
325, verordening op de straatpolitie
352, 353, inzameling voor Duitse noodlijdenden

1924
44, uitvoering ontwateringswerken
81, statistiek verruiming gemeentelijk belastinggebied
82, inzameling voor noodlijdenden in de Z.O.-hoek van Drenthe
120, ziekte gemeente-ontvanger H. Bodewitz
151, collecte gewapende macht
159, oppervlakte verbouwde gewassen
200, vacature gemeente-ontvanger
212, 214, 352, burgerwachten te Dalen en Wachtum en eventuele opheffing
295, oprichting van een waterschap “Oshaarsche Ruimsloot”
322, stichting van een woning zonder vergunning
351, opgave gemeentelijke instellingen van maatschappelijk werk
382, aangaan van geldleningen groot f. 17.000,- en f. 6.500,-
404, benoeming lid van de gemeenteraad

1925
9, 32, benoeming leden van de gemeenteraad (W. Brand en G.J. Voors)
50, 90, 93, oprichting waterschap De Oshaarsche Ruimsloot
51, waterwerken Drostendiep
83, inlevering wapens van de burgerwachten te Dalen en Wachtum
117, 139, verbod van samenscholingen
17 juli 1925, aanleg weg Dalen-Dalerpeel
249, 243, opbrengst collecte stormramp opgebracht ( f. 1.349,55, de ramp had plaats te Borculo)
288, executie van een landarbeidersplaatsje
zonder nummer, oppervlakte verbouwde gewassen

1926
49, collecte watersnood (f. 1.090,30)
57, verzoek instelling van een paardenmarkt
112, lonen van land- en veenarbeiders in het landbouw- en veenbedrijf
160, opgaaf oud- gemobiliseerden
276, plaatsing borden bebouwde kom in de dorpen Dalen en Wachtum
394, ontslagverlening aan K. Meijer als hoofd der Openbare lagere School te Dalerveld

1927
54, aanleg plantsoenen
77, aangaan van een geldlening groot f. 179.000,-
139, oppervlakte verbouwde gewassen
151, eventuele sluiting van de school te Dalerpeel
189, opheffing college van zetters
222, mutaties commissie tot wering van schoolverzuim