Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Dalen 1811-1927

Bijlage uitgaande stukken Burgemeester en Wethouders 1917-1927

Type:
Inventaris
Kern:
Dalen
Periode:
19e eeuw, 20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog
Gemeentearchief:
Dalen 1811-1927

1917
107,108, kosten gemeenschappelijke school
125, subsidie aanleg weg Dalen en Dalerveen
136, 160, 232, schouw en herschouw wegen, voetpaden en waterleidingen
139, kiesrecht betreffende het aantal kiezers
140, concessie tot vervening
144, aanleg kunstweg Noordwijk-Wachtum
165, 169, 310, 316, mutaties commissie tot wering schoolverzuim
179, 191, stemming gemeenteraad en toelating leden
192, benoeming mej. B. Scholte als onderwijzeres te Wachtum.
195, opgave van tijdelijk onderwijs personeel
227, ontslag mej. J. Ophorst als onderwijzeres te Vossebelt
253, mr. J.A. ten Holte aangewezen als correspondent arbeidsbemiddeling
262, 289, benoeming J. van Delden als onderwijzer te Dalerveen
282, 296, benoeming mej. T. Oppedijk en mej. H.J. de Wit als onderwijzeres te Vossebelt
284, 313, 314, 315, 319, verkoop der tolhuizen te Oosterhesselsebrug en Wachtum
286, geen zandverstuivingen en zandduinen in de gemeente 
290, 297, 298, correspondentie herhalingsonderwijs
311, benoeming H. Vleems Jaczn tot tijdelijk wethouder

1918
12, 40, opgave van het personeel
36, concessie verlening Stieltjeskanaal Maatschappij
51, 58, benoeming mej. M.E. Swiers tot onderwijzeres aan de school te Dalen
73, diensttijd onderwijzend personeel van de school te Dalen en Vossebelt
99, 148, concessies tot vervening
109, 124, 234, mutaties commissie tot wering van schoolverzuim
114, subsidieverlening aanleg rijwielpad Coevorden-Nieuw-Amsterdam
115, bezoldiging gemeente-veldwachter
116, geen kwijtschelding van tolpacht F. Eising te Eldijk
127, 138, 276, mutaties gemeente ambtenaren
325, 132, 185, 203, schouw en herschouw wegen, voetpaden en waterleidingen
254, 268, 310, 133, bouw woning met rijksvoorschot
168, 208, 218, 240, 243, 246, 311, wedden onderwijzend personeel
182, verordening regelende het herhalingsonderwijs
188, 207, stemming over het op te richten waterschap
227, veiligheidsvoorschriften Eerste Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij (E.D.S.)
229, benoeming college van zetters
274, 275, oprichting stoomhoutzagerij door Gebr. Berends
292, concessie tot oprichting elektrische centrale te Wachtum
295, vergunning voor oprichting generatorkamer te Dalen en Wachtum
316, 326, stemming lid voor de gemeenteraad
328, ontslag mej. G. Tinga als onderwijzeres te Stieltjeskanaal
332, verhuring en verkoop tolgaarderswoning te de Loo
337, geneeskundige hulp voor vluchtelingen 
338, subsidie aan de vereniging “Het Groene Kruis”
339, subsidie aan de industrieschool voor meisjes te Coevorden
340, 341, 342, verhoging bezoldiging van de grafdelver, de gemeentewerker en de gemeentearts, presentatiegeld raadsleden

1919
11, 123, 355, mutaties gemeente ambtenaren en salarissen
360, 362, 364, 365, 367, 23, correspondentie strafverordeningen omtrent rumoer op straat, op honden en hondenkarren
28, tramlijn Assen-Coevorden
36, 74, 81, 82, aanbesteding straatweg Dalen-Wachtum
117, 118, 370, 374, herhalingsonderwijs
42, 356, 357, nadere regeling jaarwedden burgemeesters, secretarissen, ontvangers en presentiegelden wethouders
46, 99, benoemd tot onderwijzeres te Dalerveld mej. B. Scholte en mej. D.J. de Beijl
51, wijziging verordening Hoofdelijke Omslag
69, 70, oprichting steuncomité
79, geen betaling rekening schilder J. Abbes
80, slechte toestand van de wegen
83, 171, 180, 188, 189, 192, 234, 247, 249, 318, aanleg weg Dalen-Dalerveen en grondaankoop
100, indiensttreding mej. B. Scholte als onderwijzeres te Stieltjeskanaal 
101, ontslag H. Bodewits als telephonist
102, 103, 257, 258, aanleg kunstweg Weijerswold-Holslootbrug
104, afwijzende beschikking over kwijtschelding van tolpacht van W. Schierbeek te Eldijk
105, 106, afwijzende beschikking oprichting bewaarscholen
108, herbenoeming college van zetters
109, 113, 158, 364, mutaties leden commissie tot wering van schoolverzuim
110, verkoop bomen
138, verslag bouw woning met rijksvoorschot
139, 204, 219, 266, 272, 276, 305, schouw en herschouw wegen, voetpaden en waterleidingen
146, 173, 190, benoeming mej. C.H.A.A. Wildeman tot tijdelijk onderwijzeres te Stieltjeskanaal
164, subsidie voor aanleg weg de Krim-Coevorderstraatweg
167, 168, 191, rekening en lening groot f 4850,- ten behoeve van het levensmiddelenbedrijf
170, intrekken regeling der scheiding van het gemeenschappelijk onderhoud van de kunstweg Dalen-Coevorden
198, 353, 376, stoomtram Assen-Coevorden (verbreding van de weg)
200, verschil van mening met mej. De Wit onderwijzeres te Vossebelt over les geven in nuttige handwerken
208, concessie tot vervening
225, verslag over het jaar 1918-1919 over het lager onderwijs
226, 227, in orde bevinding geloofsbrieven van de nieuw benoemde raadsleden
255, ontslag mej. D.J. de Beijl als onderwijzeres te Dalerveld
256, subsidie aan “Het Groene Kruis“
261, benoeming van een plaatsvervangend secretaris
269, herbenoeming der wethouders
290, 298, 326, correspondentie verordening regeling uitbetaling jaarwedden onderwijzend personeel school Dalerveld
354, 293, vaststelling huurwaarde vrije woning van onderwijzers
295, 296, 371, afschaffing tol Hoogeveense straatweg
302, aangaan tijdelijke geldlening
312, geen zandverstuivingen en zandduinen in de gemeente aanwezig
331, indeling stemdistricten
333, toelichting gemeenterekening 1918
334, benoeming mej. Z. Camstra als onderwijzeres te Dalerveld
337, afwijzende beschikking aan de S.D.A.P. om hogere aftrek om de H.O. voor noodzakelijk levensonderhoud
343, verbetering weg Dalen-Emmen
358, wijziging verordening Hoofdelijke Omslag
359, bezoldiging gemeenteveldwachter
361, subsidie voor kinderen van wijlen G.J. Bloemen
372, wijziging gemeentebegroting 1919

1920
8, herhalingsonderwijs aan de school te Dalerveen
19, opgave personeel
30, 31, 40, 59, 60 oprichting broodbakkerij door H. Bos Rzn.
33, 167, 213, 292, 359, concessie tot vervening
38, riolering Dorpstraat Dalen
39, 42, tolheffing op de klinkerweg Emmen-Sleen-Dalen
44, 67, 84, 85, 142, 155, 244, 295, 314, kosten aanleg aardebaan Dalen-Wachtum
64, 197, 274 aankoop grond in de Bente door de gemeente voor ƒ 3350,- van H. Hidding en W. van Tarel
68, geldlening groot ƒ 7500,- 
70, 209, aankoop grond voor stichting van twee arbeiderswoningen
73, 81, 83, 86, 90, 99, 199, 205, mutaties en jaarverslag commissie tot wering van schoolverzuim
74, verzoek van de gemeenteraad van Dalen aan Hare Majesteit de Koningin om het aantal vergunningen voor de verkoop van sterke drank te verlagen
75, uitkering uit de gemeentekas aan werklozen
76, 126, cursussen en vergaderingen in de oude raadszaal
88, geen steunverlening voor de ontginning J.L. Nijsingh
95, veranderingen onderwijzend personeel
102, 103, 119, 132, 173, 243, 273, 398, woningbouw en geldlening daarvoor ƒ 4250,- en ƒ 2600,-
116, 118, rekening 1919 van het levensmiddelenbedrijf
122, uitkering van een maand extra salaris aan het onderwijzen personeel
123, 178, verbetering straatweg Klinkmolenbrug-Dalen
125, 149, ontslag mej. H.J. de Wit als onderwijzeres te Vossebelt
127, 128, 194, verordening uitbetaling jaarwedden onderwijzeres(essen)
129, 195, 214, 236, kosten gemeenschappelijke school te Dalerveld
131, 348, aangaan geldleningen ƒ 9800,-, ƒ 44.000,- en ƒ 125.000,-
141, mutaties gemeente-ambtenaren
145, 191, 193, benoemd tot onderwijzer te Dalen de heer J. de Boer en te Vossebelt tot onderwijzeres H. Ressing-Mohr
158, 183, benoemd tot tijdelijk onderwijzeres te Dalerveen mej. F.Bosma en mej. Hidding
160, 162, 164, 166, 212, 244, 246, 294, 296, 316, correspondentie weg Dalen-Dalerveen 
168, actie inzake uitreiking aandeelbewijzen Eerste Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij (E.D.S.)
174, 266, 319, 329, 332, 362, schouw en herschouw over wegen, voetpaden en waterleidingen
190, verkoop tolhuis Geesbrug
196, 206, intrekking genomen besluit tot wijziging van de gemeentebegroting 1920
218, benoeming mej. S. Olgers tot tijdelijk onderwijzeres te Stieltjeskanaal
235, nadere regeling jaarwedden burgemeesters, secretarissen, en ontvangers der gemeente
238, 242, herstel weg Dalen-Coevorden en grondaankoop daarvoor
269, schutgelden voor vee
270, 290, benoeming college van zetters
276, afwijzende beschikking subsidie huishoud- en industrieschool te Hoogeveen
278, 279, 280, ontslag mej. C.H.A.A. Wildeman als onderwijzeres te Stieltjeskanaal en mej. Z. Camstra te Dalerveld
287, 291, 293, 376, geldelijke steun ingevolge de Landarbeiderswet, aanvraag om het verkrijgen van onroerende goederen
301, oprichting waterschap Weijerswold in de gemeenten Coevorden en Dalen
320, arrestantenlokaal in goede staat
330, geen zandverstuivingen en zandduinen in de gemeente
339, gemeentebegroting 1919
340, 341, benoemd tot onderwijzeres te Stieltjeskanaal mej. C. Wolters en te Dalerveld mej. A. de Vries
344, subsidieverlening aanleg Coevorderstraatweg naar de Krim maar geen onderhoudskosten
381, toetreding Drentse afdeling Vereniging van Nederlandse Gemeenten (V.N.G.)
384, 393, 397, herziening jaarwedde secretarie personeel, schoolschoonmakers(sters) en wethouders
400, legesverordening
403, verkoop van het voetpad (het zogenaamde Kerkpad) tussen Dalen en Dalerveen

1921
1, heffing sluis-en bruggelden Stieltjeskanaal
8, onderhoud kunstweg Dalen-Coevorden 
18, opgave personeel van het gemeentebestuur 
30, 52, 68, geldelijke steun ingevolge de Landarbeiderswet verkrijging van onroerend goed
102, 103, 117, 119, 287, 38, rijksvergoeding van de openbare lagere scholen
51, 165, 174, aanleg weg Dalen-Dalerveen en geldlening daarvoor
194, 206, 327, 374, 60, geen kwijtschelding van tolpacht W. Schierbeek te Eldijk
61, verhoging salaris van de gemeentearts
62, 263, 264, subsidieverlening weg Klinkmolenbrug-Dalen
75, 101, 224, 262, rijkssubsidie wegens kosten werkloosheidsbestrijding
76, 83, benoeming mej. K. Meijboom tot tijdelijk onderwijzeres te Dalen
90, 105, 116, mutaties commissies tot wering van schoolverzuim
272, 305, 381, 99, 110, mutaties gemeentepersoneel
104, aankoop grond ter vergroting van het schoolplein te Dalen
106, wijziging raadsbesluit aangaan tijdelijke geldlening
108, 109, rekening levensmiddelenbedrijf 1920
111, verslag Woningwet 1920
112, 113, 400, wijziging gemeentebegrotingen 1920-1921 verordening heffing en invordering van plaatselijke inkomstenbelasting
127, 201, 210, schouw en herschouw over de wegen, voetpaden en waterleidingen
255, 275, 331, 128, 183, mutaties onderwijzend personeel
132, bouw arbeiderswoningen met rijksvoorschot
133, aantal vergunningen tot verkoop van sterke drank in de gemeente aanwezig
147, steun aan particuliere woningbouw
155, regeling rijksuitkering onderwijzers lager onderwijs
163, rijksuitkering over 1921
164, 173, 188, kosten aanleg kunstweg Dalen-Wachtum
239, 172, + bijlage verordening op de plaatselijke inkomstenbelasting
178, ontslag mevrouw M. Jarigsma-Vreeken als onderwijzeres te Dalerveen
191, ontslag mej. Z Camstra als onderwijzeres te Dalerveld
197, subsidie van ƒ 50,- aan de Gymvereniging te Dalen
227, aangaan geldleningen groot ƒ 30.000,- en ƒ 28.675,-
228, verslag 1920-1921 over het lager onderwijs
256, 267, 290, oprichting zuiggasmotor door H. Snijders te Wachtum en R. Habing en J. Warringa te Dalen
296, 317, 318, 348, 360, 403, 409, 410, 271, aanbeveling Joh. D. Meppelink als opzichter bouwtoezicht
277, ontslag aan J. de Boer als onderwijzer te Dalen
278, subsidie Vakschool voor Meisjes te Coevorden
279, 280, tegemoetkoming kosten wegwijzers en waarschuwingsborden
282, gemeente Dalen niet bereid tot aanleg kunstweg Holslootbrug naar de Oosterhesselsebrug
285, 339, 358, afschaffing tol en verkoop tolhuis met grond te Eldijk
286, verkoop grond in de Bente
309, vaststelling gemeenterekening 1920
311, benoeming mej. R. Houwen tot onderwijzeres te Dalerveen
314, 315, aanleg kunstweg Weijerswold-Stieltjeskanaal, niet ingaan op de aanleg kunstweg Nieuwe-Krim-Nieuwlande
330, geen zandverstuivingen en zandduinen in de gemeente aanwezig
342, 343, verordening heffing en invorderingen schoolgelden
352, 353, verbreding en verdieping Oshaarse Ruimsloot
377, 395, 398, steunregeling voor werklozen
390, benoeming H. Koerts tot onderwijzer te Dalen
392, verordening tot regeling van het vervolgonderwijs
402, vacature aan de gemeenschappelijke school te Dalerveld
404, 405, ontslag aan mej. C. Wolters als onderwijzeres te Stieltjeskanaal en mej. M.E. Swiers als zodanig te Dalen

1922
21, opgave personeel van de gemeentebesturen
25, gebruikmaking oude raadszaal door de Vrijzinnige Democratische Kiesvereniging 
28, 259, benoeming mej. G. Vleems als onderwijzeres te Dalen
29, afwijzing steunregeling landarbeiders
42, verslag betreffende de Landarbeiderswet 1921
51, opgave rijksvergoeding openbare lagere school 1922
64, instelling steunregeling werklozen
93, verordening heffing en invordering schoolgelden school te Dalerveld
101, 102, 171, 195, steun particuliere woningbouw
114, vaststelling gemeenterekening 1920
115, verordening en invordering heffing van plaatselijke inkomstenbelasting
118, 445, tijdelijke geldleningen ƒ 10.000,- en ƒ 15.000,-
121, 126, 183, plaatsing 2 aandelen in de Bank voor Nederlandse Gemeenten en een geldlening daarvoor ƒ 2.000,-
123, plaatsing pomp op de brandput bij het hotel Cornelis
129, 214, 239, verbetering straatweg Dalen-grens gemeente Sleen
240, 413, 447, 132, 376, 381, verhoging borgtocht ontvanger H. Bodewitz van ƒ2.500,- tot ƒ15.000,-
420, 148, ontheffing verordening betreffende hondsdolheid
151, geldelijke steun ingevolge de Landarbeiderswet aan een aantal landarbeiders
165, 178, 204, subsidieverlening Oshaarse Ruimsloot en geldlening daarvoor
269, 318, 371, 444, 169, 207, 290, schouw en herschouw over wegen, voetpaden en waterleidingen
294, 314, 364, 385, 388, 407, 188,191,192, benoeming leden commissie van toezicht op het lager onderwijs
236, 291,300, 196, kosten gemeenschappelijke school te Dalerveld
197, verslag tot verbetering der volkshuisvesting
203, aanleg telefoon te Dalerveen
216, wijziging gemeentebegroting 1921
217, tewerkstelling Daler werklozen bij het waterschap Weijerswold
223, bouw school te Dalerveld
224, 225, bouw bijzondere school te Dalerpeel
231, 354, 440, concessie tot vervening
441, 237, 245, 246, mutatie leden commissie tot wering van schoolverzuim
254, 238, huuropzegging gemeentehuis
242, vernieuwing weg Dalen-Emmen
276, aflossing geldlening groot ƒ 3350,-
281, 311, 346, oprichting van een machinale timmerinrichting door H. Kruimink te Dalen
352, 353, 285, aangaan tijdelijke geldlening ƒ 22.000,-
286, 317, 321, gemeenschappelijke regeling keuring vee en vlees met de gemeente Coevorden en Schoonebeek
287, benoeming van mej. J.Ph. P. Hissink tot onderwijzeres te Stieltjeskanaal
289, 452, wijziging gemeentebegroting 1922
293, afwijzende beschikking kosten aanleg kunstweg Holslootbrug-Oosterhesselschebrug
299, bouw onderwijswoning met premie te Dalerpeel
325, benoeming van zetters
326, 450, vaststelling gemeenterekening 1921
328, aanvaarding schenking van de wed. H. Fledderus-Hardeberg
328a, vaststelling schutgelden voor vee
356, 410, 455, benoeming mej. M.C. Tap tijdelijk onderwijzeres te Dalerveld
366, 382, aangaan van twee geldlening groot ƒ 9.000,- en ƒ 2.500,- ten behoeve van de wegenbouw
369, 370, benoeming J.D. Meppelink tot taxateur schoolterrein te Dalen en schoolbouw te Dalerveld
377, stichting schoollokalen te Dalerpeel
383, plaatsing van arbeiders uit Nieuwlande en Dalerpeel in de werkverschaffing te Gees
387, uitgaven wegens rente en geldleningen ten behoeve van scholenbouw
408, 433, 464, plaatsing van een zuiggasmotor door de Gebr. Berends te Wachtum
465, 446, geldlening ten behoeve van kosten restauratie gemeentehuis groot ƒ 8.000,-
448, verordening op de veemarkten
451,456, ontslag mej. J. IJdens onderwijzeres te Dalen
462, verkoop perceel grond aan de straatweg van Dalen naar Dalerveen

1923
14, opgave personeel der gemeentebesturen
18, verslag Landarbeiderswet 1922
20, 51, 167, geldleningen groot ƒ 30.000,- ,ƒ 8.000,-, ƒ 16.225,- en ƒ 16.000,-
206, 26, 206, 211, Commissie van toezicht op het lager onderwijs (mutaties)
232, 38, 59, 90, 111, premie voor de bouw van onderwijzerswoning Christelijke school te Dalerpeel
155, 166, 308, 354, 41, benoeming mej. J.M. Ditmar als onderwijzeres te Dalen
45, opgave rijksvergoeding openbare school voor 1923
50 66, 139, 154, 172, 197, vervening
330, 71, 270, 287, benoeming mej. M.C. Tap tot onderwijzeres te Dalerveld
379, 75, correspondentie gemeentebegroting 1923
89, gewijzigde verordening tot heffing gemeentelijke inkomstenbelasting
92, 99, 180, mutaties bijzondere school te Dalerveld
181, 193, 113, benoeming Joh. Hoving tot onderwijzer te Dalen
115, ontslag aan de heer A.C. Jalink als hoofd der school te Dalen
118, steun aan de Bentheimer Kreisbahn voor een spoorlijn
119, herbenoeming college van zetters
132, 194, verordening en invordering heffing van plaatselijke inkomstenbelasting
136, 137, steun ingevolge de Landarbeiderswet aan Willen Veerman
138, verslag betreffende verbetering der volkshuisvesting 1922
142, 158, 177, schouw en herschouw over wegen, voetpaden en waterleidingen
241, 242, 243, 244, 251, 252, 259, 263, 272, 334, 335, 144, verslag bouw woning met rijksvoorschot
151, kosten gemeenschappelijke school te Dalerveld
163 ,276, benoeming leden van de gemeenteraad
192, 378, aankoop grond ten behoeve van de weg Dalen naar Dalerveen en schoolplein te Dalen
198, benoeming van de heer J. Peters als onderwijzer te Dalen
200, 210, 233 mutaties Commissie tot wering van schoolverzuim
221, ontslag J. Ploeg als tijdelijk onderwijzer te Dalen
225, benoemd als tijdelijk onderwijzeres te Dalen mej. A.J.J.A. Hoving
228, 282, wijziging raadsbesluit 7 april 1923 (geldlening) 1 september 1923
273, brug in de weg Klinkmolenbrug-Dalen (subsidie)
285, herbenoeming wethouders
289, 290, subsidie voor de particuliere ontginningen
291, 307, 322, plaatsing van een elektromotor door Gebr. Kip in hun bakkerij in verband met de Hinderwet
293, aanwijzing loco-burgemeester 
297, adres van H. Beuker e.a. over waterafvoer van de zuivelfabriek
314, 3325, ontslag mej. J.M. Ditmar als onderwijzeres aan de openbare lagere school te Dalen en overplaatsing van mej. J.P.Ph. Hissink naar Dalen
328, subsidie verlening voor verbetering der kanalen tussen de gemeenten Hoogeveen, Dalen, Oosterhesselen en Coevorden
331, 344, opheffing vervolgonderwijs en daarvoor in de plaats avondscholen
333, verordening op de straatpolitie
336, instelling oudercommissies voor de lagere scholen
342, geen zandverstuivingen of zandduinen in de gemeente aanwezig
347, 359, 375, kasopname van de gemeente-ontvanger
348, beplanting van de wegen Dalen-Wachtum en Dalen-Dalerveen
351, 352, 365, verordening regeling avondschoolonderwijs
368, 366, intrekking raadsbesluit benoeming onderwijzeres te Dalerveld
369, negatief advies betreffende de splitsing der gemeente Emmen
371, inzending akte van aanstelling mej. C.G. Pol onderwijzeres in de nuttige handwerken en raadsbesluit verhoging jaarwedde gemeentearts
377, wijziging gemeentebegroting 1923
380, aandelen in de Bank Nederlandsche Gemeenten
381, verkoop perceeltje gemeentegrond aan J. Weggemans Tzn. Te Dalen
382, afwijzende beschikking adres Sociaal-Democratische Arbeiderspartij (S.D.A.P). afd. Dalen verhoging bedrag levensonderhoud en kinderaftrek
398, 399, ontslag mej. M. Amsbergen en benoeming mej. Joh. Ambergen schoolschoonmaakster te Vossebelt

1924
24, benoeming mej. B.D. van Messel tijdelijk onderwijzeres aan de school te Stieltjeskanaal
32, opgave van het personeel
36, opgave rijksvergoeding voor de openbare scholen 1924
39, 68, 124, oprichting bakkerij door J.H. Schoe, H. van Veenen en Joh. Kalkdijk
167,168, 256, 271,286,287, 148, 41, kasopname van de gemeente-ontvanger
42, verzoek aan de Koningin om de subsidie voor de scholen te Dalerveen en Vossebelt, ondanks een administratieve vergissing te behouden
51, benoeming mej. A.S. Beenes als onderwijzeres aan de Openbare Lagere School te Stieltjeskanaal
53, 272, gebruikmaking van de oude raadszaal door de Evangelisatievereniging
54, aanleg stenen goten langs de weg in de Westerwijk
63, 74, 222, steun ingevolge de Landarbeiderswet aan enkele landarbeiders
223, 66, beplanting van wegen Dalen-Wachtum en Dalen-Dalerveen
70, 233, herstelling weg Dalen-Coevorden
71, 103, 291, concessie tot vervening
78, aanvaarding legaat wed. A. Hazelaar
86, 94, overkapping drinkwaterput wegens vuil water voor de broodbakkerij van G. Naber
93, 239, leggen van een brug over het Loodiep door H. Hazelaar te Dalen
106, 135, vaststelling tractement der ontvanger
116, beëindiging steunregeling werklozen
128, 200, correspondentie begroting 1924 (aflossing leningen)
130, gewijzigde verordening tot heffing gemeentelijke inkomstenbelasting
132, 140, mutaties commissies tot wering van schoolverzuim
134, 141, mutaties commissie tot toezicht op het lager onderwijs
142, verordening maximum snelheid automobielen en motorrijwielen
143, verbetering Dalermade
144,163,189, schouw en herschouw van wegen, voetpaden en waterleidingen
242, 248, 249, 250, 268, 316, 323, 324, 325, 327, 328, 329, 330, 335, 342, 147,230, wijziging legesverordening
155, 199, besluit tot aankoop en verhuring van een landarbeidersplaatsje
156, hinder van afvalwater zuivelfabriek door omwonenden
157, kosten gemeenschappelijke school te Dalerveld
159, verslag bouw woning met rijksvoorschot
181, correspondentie begroting 1924
191, 197, benoeming derde leerkracht mej. Moesker aan de school te Vossebelt
192, 195 217, Hinderwetvergunning voor de Coöperatieve Zuivelfabriek te Dalen
219, 232, 263, 264 ,265, 266, 235, 236, ontslag H. Bodewitz en benoeming van W. van Tarel als gemeente-ontvanger
255, Hinderwetvergunning aan N.V. “Acetijlena” voor ondergrondse benzineopslag
267, 275, mutaties leden college van zetters
277, vergroting veemarktterrein te Dalen
281, 289, 305, vergunning tot oprichting van een timmerinrichting aan de Noordwijk te Dalen door H. Kruimink
284, 300, oprichting van een slagerij aan de hoofdstraat te Dalen door A.J. Molema
309, bijdrage kosten aanschaf van een klok aan het postkantoor te Nieuwlande
310, 351, aandelen Ontginningmij. “Het Landschap Drenthe”
314, geldlening groot ƒ 6500,- voor schoollokaal aan de bijzondere school te Dalerpeel
315, jaarwedden burgemeester en secretarissen
318, oprichting waterschap “De Broeklanden”
337, geen zandverstuivingen en zandduinen in de gemeente aanwezig
357, 359, 362, ontslag mevr. Wed. R. Lanjouw en instructie aan A. Knol als conciërge van het gemeentehuis
360, intrekking subsidie kinderen Bloeming en verhoging kinderen Smeenge
361, afwijzende beschikking verhoging bezoldiging mej. J. Ambergen schoolschoonmaakster te Vossebelt
363, verlaging bezoldiging gemeentearts
376, 378, oprichting waterschap “De Oshaarsche Ruimsloot”
377, benoeming lid van de gemeenteraad
380, instelling district Emmen van de Arbeidsbemiddeling

1925
30, opgave personeel 
33, verslag Landarbeiderswet 1924
38, 114, aanvraag subsidie voor ontginning
45, 90, benoeming van J. Schonewille als schoolschoonmaakster te Vossebelt
48, 296, beplanting weg Dalen-Wachtum en Dalen-Dalerveen
50, subsidie aanvraag arbeidsloon werkverschaffing
51, 156, benoeming van één lid van de gemeenteraad
58, rijksvergoeding voor de openbare scholen
68, 70, 112, oprichting waterschap “De Oshaarsche Ruimsloot”
69, verbetering Drostendiep
71, beplanting van de weg Zwinderen-Oosterhesselsebrug
72, verkoop plaatsje ( Landarbeiderswet)
91, ontslag van mej. C.G. Smits-Pol als onderwijzeres in de nuttige handwerken te Vossebelt
93, 138, 270, verordening heffing leges
94, 106, mutaties commissie tot wering van schoolverzuim
98, bezoldiging gemeentearts L.J. Christiaans
105, 141, toepassing Hinderwet Zuivelfabriek Dalen
109, rijksvergoeding onderwijs jaarwedden
116, sluiting armenhuis van de Hervormde Diaconie
133, kosten gemeenschappelijke school te Dalerveld
147, 170, 228, schouw en herschouw over wegen, voetpaden en waterleidingen
303, 308, 343, 150, verslag bouw woning met rijksvoorschot
162, heffing sluis en bruggelden Stieltjeskanaal
181,191, ontslag mej. G. Vleems als onderwijzeres te Dalen
182, afwijzende beschikking subsidie autobusdienst Hoogeveen via Nieuwlande naar Coevorden
183, bijdrage van ƒ 25,- tuinbouwveiling Coevorden en omstreken
188, 190, aangaan van een rekening-courant-overeenkomst bij de N.V. Bank van Nederlandse Gemeenten
193, concessie tot vervening
199, vervoer van leem voor de weg Dalen-Coevorden en Dalen-Wachtum vanaf de Oosterhesselsebrug
204, geen bezwaar afvoering maximum snelheid op de tramweglijnen van de Eerste Drentsche Stoomtramweg-Maatschappij (E.D.S.)
224, bouwstoffen voor het onderwijsverslag 1924
245, wijziging gemeentebegroting 1925
246, ontslag mej. M.C. Tap onderwijzeres te Dalerveld
249, afwijzende beschikking aanstelling boventallige leerkracht
254, subsidie werkloze veen- en landarbeiders
267, 268, benoemd tot veearts te Dalen de heer F. Mulder en intrekking toelage van H. Detmers waarnemend veearts te Coevorden
269, herziening jaarwedden burgemeesters, secretarissen en ontvangers
282, klacht van G. Withaar tegen dokter L.J. Christiaans aangaande lijkschouwing
297, 359, benoeming mej. P. Datema tot onderwijzeres in de nuttige handwerken te Dalerveld
302, bijbouw school te Dalerpeel
315, tekort Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij
328, benoeming mej. H. Nopper tot onderwijzeres in de nuttige handwerken te Dalen
329, vrijstelling onderwijs in de lichamelijke oefening
349, gemeentelijke bijdrage ƒ 100,- voor brugje in het veenschap “Oostopgaande” bij de school Dalerveld
355, 363, 368, conversie geldleningen
369, 362 geen subsidie voor de muziekvereniging “Volharding” te Dalen
388, rente betaling Landarbeiderswet, door verschillende personen in gebreke gebleven

1926
20, opgave personeel
23, verslag van de Landarbeiderswet 1925
30, wijziging grens met gemeente Sleen
36, kosten gemeenschappelijke school te Dalerveld
45, Hinderwetvergunning aan de Mij. Tot verkoop van Petroleum “De Automaat” voor ondergrondse petroleumopslag te Dalen
46, rijksvergoeding voor openbare scholen
54, 129, 344 bijdrage in de exploitatiekosten der Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij
71, toelichting begroting 1926
73, geen subsidie voor de tuinbouw en veiligheidsvereniging “De Toekomst”
74, onderhoud van het rijwielpad door Steenwijksmoer
79, instelling van een paardenmarkt te Dalen
82, rijksvergoeding onderwijzersjaarwedden 1925
114, akte van borgstelling van ontvanger W. van Tarel
121, opgave oudercommissies
132, 151, 202, schouw en herschouw over wegen, voetpaden en waterleidingen
292, 293, 136, verslag bouw en woning met rijksvoorschot
169, 200, benoeming mej. A.H.G. Held tot onderwijzeres aan de bijzondere school te Dalerveld en tot onderwijzer K.J. Jonker aldaar
170, 195, 196 kennisgeving Hinderwetvergunnning tot oprichting van een broodbakkerij door G. Naber te Dalen
197, 201, bouwstoffen voor het onderwijsverslag 1925
215, 226 ,276, 277, 278, 296, mutaties leden commissie tot wering van schoolverzuim
314, 320, 321, 217, vrijstelling lesgeven in de lichamelijke oefeningen
219, 258, benoeming leden college van zetters
221, 279, ontslag K. Meijer als hoofd van de Openbare Lagere School te Dalerveld
222, gebruikmaking van de oude raadszaal de volksbibliotheek
223, 238, gebruikmaking schoollokaal door de muziekvereniging te Wachtum en landbouwcursus te Dalen
224, 255, klacht van de onderwijzers Mej. Bos tegen dokter L.J. Christiaans
263, verkeerswaarnemingen in 1926 op de wegen Dalen-Holslootsbrug en Dalen-Coevorden
270, aanvraag subsidie arbeidslonen
275, afwijzende beschikking omzetting openbare school in een Christelijke te Dalerveld
283, benoeming W. Duker tot hoofd van de Openbare Lagere School te Dalerveld
315, benoeming H. Meijering tot tijdelijke lantaarnopsteker te Dalerveen
316, verordening maximum-snelheid automobielen en motorrijwielen in de kom der dorpen 20 km per uur
317, aanbieding gemeentebegroting 1927, met verdelingsstaten 1 en 2 betreffende geldleningen
322, benoeming lid Commissie van toezicht op het lager onderwijs
339, ontslag mej. J. Moesker als onderwijzerers te Vossebelt
342, heffing van sluis- en bruggelden door de Stieltjeskanaalmaatschappij
346, reclame omtrent de forensenbelasting door J.H.H. Kuiper te Nieuw-Amsterdam
352, gunning bouw schuurtje aan de onderwijzerswoning te Wachtum

1927
23, opgave personeel
26, verslag van de Landarbeiderswet 1926
41, geen plaatsing van een brandspuit te Zwinderseveld
42,76,86,104, 180, voorstel benoeming assistente school Dalerveld
44, opgave rijksvergoeding openbare scholen
45, kosten gemeenschappelijke school te Dalerveld 1926
10 februari 1927 verloting ten bate van de tuberculose-patiënten
77, 102, subsidie rijwielpad Stieltjeskanaal
91, rijksvergoeding onderwijzers-jaarwedden
96, 100, 111, mutaties leden commissie van schoolverzuim
181,190, 97,131,173, geldlening groot ƒ. 14.000,- ten behoeve van de herstelling weg Dalerveen-Stieltjeskanaal
151, benoeming gevraagd van een onderwijzer te Wachtum wegens het grote aantal leerlingen
158, 184, 194, schouw en herschouw over wegen, voetpaden en waterleidingen
272, 344, 346, 161, verslag bouw woning met rijksvoorschot
170, Hinderwetvergunning aan de American Petroleum Company te ’s-Gravenhage voor ondergrondse benzine-opslagplaats
174, 196, correspondentie gemeentebegroting 1927 (geldlening voor wegenbouw)
179, ontslag J. Peters als onderwijzer te Dalen
201, 206, 207, benoeming leden van de gemeenteraad en toelating
208, 210, 215, 218, 219 ,220, 222, 229, 230, 203, benoeming H. Elling tot onderwijzer aan de Openbare Lagere School te Dalen
204, 227, wijziging verordening heffing plaatselijke inkomstenbelasting
257, ontslag mej. P. Datema als tijdelijk onderwijzeres te Dalerveld
263, benoeming P. Bosscha tot onderwijzer aan de bijzondere school te Dalerveld
273, aanvaarding legaat van wijlen mevrouw wed. H. Fledderus aan de Diaconie der Nederduitsch Hervormde Gemeente ƒ 1.000,- en Nederduitsch Hervormde Gemeente ƒ 500,-
282, bouwstoffen onderwijsverslag 1926
292, 359, aanbieding gemeenterekening 1926, met diverse verzamelstaten
294, benoeming wethouders
302, ontslag aan mej. J., Moesker als assisente aan de Openbare Lagere School te Dalerveld
317, benoeming mej. G. Kiers tot assistente aan de Openbare Lagere School te Dalerveld
345, aanvulling reglement Hervormde Diaconie in verband met tuberculose-bestrijding
356, verhoging jaarwedde gemeente-ontvanger
372, 377, Hinderwetvergunning voor R. Zwiers te Dalen voor oprichting korenmalerij
387, 396, Hinderwetvergunning voor H. Visscher te Dalen voor oprichting van een bakkerij