Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Dalen 1811-1927

Bijlage overzicht archief gemeente Schoonebeek t/m 1922

Type:
Inventaris
Kern:
Dalen
Periode:
19e eeuw, 20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog
Gemeentearchief:
Dalen 1811-1927

Na de instelling van de gemeente Schoonebeek in 1884 (Staatsblad 1884, nummer 65) heeft men bij de archiefvorming tot 1 januari 1923 het gebruikelijke agendastelsel gehanteerd, waarbij alle ingekomen stukken na afdoening van volgorde van binnenkomst werden opgeborgen, en daarnaast in notulenboeken en dergelijke en in kopieboeken van uitgaande stukken eveneens in chronologische volgorde de besluiten, beschikkingen etc. werden ingeschreven; daarnaast bestonden er de gebruikelijke series met specifieke onderwerpen: bevolkings- en dienstplichtadministratie, financiële administratie.

Na de aanschaf van de schrijfmachine is aanvankelijk geen wijziging in het ordeningsstelsel opgetreden, maar per 1 januari 1923 is men alle stukken alfabetisch op trefwoord gaan ordenen. Hierin zijn te eniger tijd alle stukken van voor 1923 ingepast, behalve de registers en de financiële bescheiden. Tegen het einde van 1938 is men de code VNG gaan gebruiken, waarbij opnieuw alle bestaande mappen met losse stukken zijn herordend. Hieronder bevinden zich ook stukken, daterend van voor 1884, afkomstig uit het gemeentearchief van Dalen. Op de mappen met losse stukken zijn dossierinventarissen aanwezig, in vijf banden, een band voor het jongste gedeelte, en vier banden gekenmerkt A tot en met D. 
De mappen (dossiers) zijn in twee groepen verdeeld. De jongste groep is van volgnummers voorzien en in het jongste deel van de inventaris beschreven, voornamelijk omvattende archiefbescheiden vanaf 1958.

Er bevinden zich echter ook oudere stukken in dit gedeelte. De oudere groep is volgens code VNG opgesteld, de delen A en B beschrijven de stukken tot en met 1953, de delen C en D de stukken over 1954-1957. Deze verdeling blijkt evenmin geheel consequent te zijn aangehouden. De mappen zijn slechts genummerd, als er meer mappen zijn met hetzelfde onderwerp. Dit overzicht beschrijft de niet in de vijf banden beschreven bescheiden en bevat tevens een uittreksel uit de vijf baden, voor zover het betreft de stukken van voor 1923. In de vijf banden zonder datum vermelde stukken zijn niet in deze lijst opgenomen en het is niet uitgesloten, dat ik iets over het hoofd heb gezien bij het doornemen van de inventarissen. De dossiers zijn niet systematisch op hun inhoud gecontroleerd. In de wet, waarbij de gemeente werd ingesteld was bepaald, dat kadastrale en andere stukken, uitsluitend op Schoonebeek betrekking hebbend, op de nieuwe gemeente zouden overgaan. Deze stukken betreffen vooral grens- en waterstaatsaangelegenheden. Er is uit het archief van voor 1923 drastisch vernietigd en niet altijd op verantwoorde wijze. Zo ontbreken de uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van voor 1919 en de kadastrale leggers van voor circa 1925. De omvang van de stukken, niet voorkomend in de dossierinventarissen is 6,5 meter, van de stukken daarin wel beschreven circa 2 strekkende meter.

December 1983-januari 1985
Drs. A.J.M. den Teuling

Niet in dossierinventarissen beschreven stukken.
Stukken van algemene aard
Notulen gemeenteraad 1884-1926, 7 delen
Diverse raadsbesluiten, registers van door gedeputeerde staten goedgekeurde of goed te keuren besluiten, met losse bijlagen 1889-1929, 2 delen
Register van vastgestelde verordeningen 1921-1922, 1 deel
Register van raadsbesluiten tot wijziging van de begrotingen 1902-1922, 1 deel
De besluiten van de bovengenoemde drie categorieën staan niet in de raadsnotulen
Presentielijst raadsvergaderingen 1884-1970, 1 deel
Notulen burgemeester en wethouders 1884-1926, 1 deel
Agenda’s van ingekomen stukken 1884-1920, van ingekomen stukken en verzonden stukken 1921-1929, vanaf 1923 met letter -aanduiding voor rubrieksgewijze opberging, 14 delen 
Kopieboeken van uitgaande brieven van de burgemeester 1884-september 1922, 11 delen
Kopieboeken van uitgaande brieven van burgemeester en wethouders 1884-1920, 9 delen

Stukken betreffende afzonderlijke onderwerpen

Eigendommen, financiën
Akten van aankoop van onroerend goed 1885-1919, met retroactum, 1860, 1 halve portefeuille
Genummerd 1-17, inhoudsopgave aanwezig

Begroting met memorie van toelichting 1824-1923, 2 dozen
Gemeenterekening met bijlagen 1884-1922, 12 dozen
Niet op volledigheid gecontroleerd; volgens de vernietigingslijst 1948 (gewijzigd 1978) geselecteerd

Gemeenterekening 1920-1922, ½ doos
Diverse stukken ontvanger, onder andere boekhouding 1918-1926, 1 doos

Bevolking, dienstplicht

Registers van de burgerlijke stand, met tien jaarlijkse tafels 1884-1924, 13 banden
Bevolkingsregisters met klappers 1885-1930,1931, 1 strekkende meter
Woningregister circa 1900, 5 delen
Alfabetische lijst van ingeschrevenen voor de militie/dienstplicht 1885-1941, 1 portefeuille

Stukken beschreven in een van de banden van de inventaris van het “dossierarchief”

Jongste deel
Codegetal Inventarisnummer
-2.07.1, 1039, Instelling gemeente 1884
-1.761, 48,49 Drankvergunningen vanaf 1914
-1.773.12, 62 Vleeskeuringsverordening 1922, 63 Gemeenschappelijke regeling Vleeskeuringsdienst kring Coevorden 1922
-1.851.2, 800-803 Archief Commissie tot wering van het schoolverzuim 1901-1968 (Agenda van ingekomen stukken 1901-1968, kopieboek/agenda van uitgaande stukken 1909-1968, notulen 1931-1968)

Oudere deel, periode 1953-1957
Inventaris deel D

-2.07.11 Instellingen, geschiedenis gemeente 1883-1884

Oudere deel, periode 1884-1853
Inventaris deel B

-2.07, map 3b, Diverse gegevens 1884-1888
-2.07, map 5-10, Verslagen van de toestand van de gemeente 1884-1935
-2.07.151, map 1, Grensbeschrijving Nederland-Koninkrijk Hannover 1901
-2.07.351, map 1, Marechausseekazerne Hoofdstraat vanaf 1890
-2.07.352, map 2, Verzekering van gemeentegelden vanaf 1884
-2.07.354.1, Gemeentehuis vanaf 1885
-2.07.354.2, Dokterswoning vanaf 1911
-2.07.51, Gemeenteraadsverkiezingen, processen verbaal hoofdstembureau vanaf 1919
-2.07.516, Presentiegelden raadsleden vanaf 1884
-2.07.526, Jaarwedde wethouders vanaf 1919
-2.07.52, Staten personeel vanaf 1903, jaarwedderegeling vanaf 1884
-2.08, Personeelsdossiers, inbegrepen gemeenteartsen vanaf 1884
-2.08.3, Instructie gemeentegeneesheer 1922
-4.07.531, Gebeurtenissen Koninklijk huis vanaf 1880
-4.07, Organisatie van de politie vanaf 1899

Inventaris deel A
-1.714, map 2, Opgaaf van belastingschuldigen op de kohieren directe belastingen 1886, 1887, 1890-1892, 1894, 1897, 1900
-1.714, Lijsten van aangeslagenen in de vermogensbelasting 1898-1901 (abusievelijk aangeduid als kohieren)
-1.714.11, Register van aangifte van ongebouwde eigendommen en van veranderde, gesloopte, nieuwe gebouwen vanaf 1885
-1.714.38, Verordening hondenbelasting vanaf 1899
-1.714.521, map 1-3, Register van ontvangsten en kohieren hoofdelijke omslag 1887, 1892, 1893, 1897-1901, 1904-1921, zie ook de bijlagen tot de rekening
-1.719.11, map 1, Verordening persoonlijke diensten 1910, map 2, Rooster voor de hand- en spandiensten 1884-1916
-1.75, Politieverordening 1889
-1.754.3, Verbod tot samenscholingen en het maken van rumoer vanaf 1916
-1.758.3, Verordening op de tapperijen 1889
-1.759.66, Aanstelling onbezoldigd veldwachter 1883
-1.772, Lijst van geneeskundigen 1889
-1.773.11, Verordening Keuring van waren 1921, Provinciale regeling keuringsdienst 1915
-1.773.12, map 1, Verordening keurlonen Vleeskeuringsdienst 1922
-1.774, Subsidie inrichten barak besmettelijke ziekten 1892
-1.776, map 2, Verordening begrafenisrechten vanaf 1919
-1.778.5, Bouwplannen van de NAM vanaf 1920
-1.79, map 1, Waterschap Het Oud Schoonebeekerdiep vanaf 1908
-1.79, map 2, Plan van aanleg Amsterdamscheveld vanaf 1902, Waterschap Het Amsterdamscheveld-Zuid vanaf 1922, tekening ontworpen veenschap Annaveen ongedateerd (grondgebied later opgenomen in Waterschap Schoonerbeekerdiep)
Correspondentie en akten betreffende grensaangelegenheden Waterschap Schoonerbeekerdreef 1832-1840 
Stukken betreffende grens-en grenswateraangelegenheden afkomstig uit het gemeente archief van Dalen 1826-1851
-1.79, Stukken betreffende kanalisatie van het Schoonerbeekerdiep vanaf 1917
-1.791.21, Tabellen van de wegen en waterlossingen van de gemeente Dalen 1851, authentiek afschrift
Legger en correspondentie over de legger van de waterleidingen 1889-1914 en slagcedul betreffende onderhoudsplicht van wegen en waterlossingen 1846 betreffende Schoonebeek
-1.811.111, Tolgeldenconcessies en voorwaarden vanaf 1885, Opheffing tollen 1922
-1.811.111.1, map 2a, Onder andere Weg naar Wilmsbrug vanaf 1886
map 3, Aardebaan Beekweg vanaf 1908
-1.811.121.2, Tabel van wegen en voetpaden 1887-1888, schouw van wegen en voetpaden vanaf 1884
-1.811.122, Verordening op het veedrijven 1909
-1.823, map 3-6, Landbouwverslagen 1884-1948
-1.823.512, Verordening op de keuring dekstieren 1891
-1.842 Lijsten van instellingen van weldadigheid vanaf 1885

Inventaris deel B
-1.85, Besluit gemeenteraad Dalen schoolregeling 1864 (niet aangetroffen)
-1.851.2.01.08, Persoonsdossiers onderwijzers vanaf 1884
-1.851.2.01.08.741, map 1, Bezoldiging onderwijzend personeel vanaf 1900
-1.851.2.02.17, Regeling toelating leerlingen uit Coevorden en Emmen vanaf 1880
-1.851.2.02.4, Leerplannen vanaf 1893
-1.851.2.02.7-2, Verordening Commissie Plaatselijk schooltoezicht 1922
-1.851.2.06, map 2, Eventuele stichting Hervormde school Schoonebeek 1921
map 11, Bouw en uitbreiding schoolgebouw Rooms Katholieke School Nieuw-Schoonebeek vanaf 1921
map 15, Openbare lagere school (Oud) Schoonebeek vanaf 1885
-1.851.25, Verordeningen regeling vervolgonderwijs en schoolgeld 1922
-1.851.12, Overdracht archiefstukken aan rijksarchivaris 1920
-1.857, Bepalingen betreffende de Gereformeerde diaconie te Schoonebeek 1897, Grenswijziging Hervormde gemeenten 
Schoonebeek en Coevorden 1910
-1.88, map 2-3, Stukken betreffende uitvoering van het grenstractaat 1824 tot 1888 en schouw van grenspalen