Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Gemeentewapen Dalen 1811-1927

Bijlage ingekomen stukken 1851-1927

Type:
Inventaris
Kern:
Dalen
Periode:
19e eeuw, 20e eeuw tot de Tweede Wereldoorlog
Gemeentearchief:
Dalen 1811-1927

1851

23. Benoeming commissie der militie.
27,36. Heffing bestelloon der posterijen.
46. Onderhoud Panddijk te Nieuw-Schoonebeek.
51a. Kwestie eigendomsrecht tussen J.A. Abels en R. Jager.
72. Geval van diefstal en oplichting.
89. Afbreken van oude en het bouwen van een nieuwe school te Wachtum.
91. Opgave van belastingschuldigen i.v.m. kiesrecht.
96, 166, 217. Invoer van vee uit Overijssel.
111, 266. Rijkstoelage aan de onderwijzers te Dalerveen en Nieuw-Schoonbeek.
114. Goedkeuring begroting 1851.
118. Gepleegde diefstal te Nieuw-Schoonebeek.
120. Opmaken proces-verbaal van alle misdaden.
159, 216. Staat van het schoolwezen en onderwijzers.
163. Vergunning voor het bouwen van een roskorenmolen aan G.R. Roosken te Nieuw-Schoonebeek.
167. Benoeming college van zetters.
178, 470. Benoeming van A. Scholtens, J. Sibon en J.B. Santing.
218, 232. Collecte wegens afbranden van zijn woning door Matthias Konen te Nieuw-Schoonebeek.
219, 294. Nalatigheid bij boerwerken in Dalen.
266. Verbod aan de onderwijzer om een herberg te houden.
273. Vergunning J.M. Jansen om een woning met stal te bouwen te Nieuw-Schoonebeek binnen 50 ellen van de grens.
310. Gepleegde diefstallen te Dalerveen.
314, 438. Opmaken van tabellen van wegen en waterlossingen.
333. Verdeling der schoolgelden.
361, 481. Opmerkingen reglement van orde voor de gemeenteraad.
379. Opmerkingen aangaande de rekening 1851.
419, 451, 459, 478. Inkwartiering detachement hulp-marechaussee.
424. Geen bezwaar tot benoeming van de burgemeester als secretaris.
460. Opneming der grenzen tussen Nederland en Hannover.
486. Verzoek om ontslag van H. Berkhoven brigadier-veldwachter te Dalen.
487. Ontslag van Mr. J.A. ten Holthe als officier der schutterij.

1852

1. Benoeming zetters.
7. Benoeming commissie der militie.
24. Ontslag H. Berkhoven als veldwachter. 
26, 117. Staten van misdrijven en overtredingen in 1851. 
36. Vragenlijst over de toestand in de gemeente.
72. Benoeming van de burgemeester tot secretaris.
76, 126. Bouw van een molen te Nieuw-Schoonebeek.
109. Goedkeuring van een erfstelling en twee legaten aan de Hervormde Gemeente door mej. G. Snoeijing.
122. Herhalingsonderwijs op school voor kinderen van minvermogende ouders.
123. Benoeming van Jan Harm Jansen tot veldwachter.
124. Geen bezwaar tegen oprichten van een bakkerij door A. Cremers.
125, 145. Salarissen onderwijzers.
126, 143. Benoeming van C.J. van Huffelen als schatter van het slachtvee.
175. Longziekte onder het rundvee.
178. Verblijf van vreemdelingen in de gemeente.
206, 323. Schapen weiden op andermans grond.
292. Vergunning voor het bouwen van een woonhuis met winkel met tapperij door J.H. Wubbels vlakbij de grens.
308. Opmerkingen begroting 1852.
315. Inbeslagneming goederen bij huiszoeking van G. Lubbering te Vossebelt.
335. Goedkeuring begroting 1852.
362. Inspectie door Commissaris der Koningin der gemeenteadministratie.
378. Verdeling der schoolgelden.
419. Salaris van de veldwachter.
461. Aanmerkingen rekening 1851.

1853

3. Benoeming commissie militie.
4. Benoeming college van zetters.
10 januari 1853 Staat van landverhuizingen naar Noord-Amerika.
41, 237. Toestand der wegen.
50. Toezicht op vreemdelingen.
65. Graven van een nieuw kanaal van Coevorden naar de grote Vecht bij Ane.
68. Instructie voor de gemeente-ontvanger.
69. Wijziging begroting 1851.
11 februari Leerlingenlijst.
83. Lijst van fabrieken en ambachten.
16 februari 1853. Ontslag aan wethouder P. Kamp omreden hij als deurwaarder werkzaam is. 
106. Rijkstoelagen aan de onderwijzers.
116, 132, 345. Toevoeging posten op de begroting 1852.
29 oktober 1853.
166, 251, 349. Oprichten van een windkorenmolen te Nieuw-Schoonebeek door G.R. Roosken.
31 maart 1853, 188, 432. Onderstandsgeval Catharina Kuipers.
182. Afwijzing subsidie verbouw school te Dalen.
208. Bemerkingen op de plaatselijke belastingen.
254. Opgave van het patentrecht.
23 juni 1853. Aanvraag om meer traktement door de onderwijzer A. Kuiper te Schoonebeek.
280. Ambtshalve aanslag H. Boesjes wegens patentrecht.
321, 368. Regeling patentrecht L. ten Brink.
331. Heffing Hoofdelijken Omslag.
332, 23 november Verordening op de plaatselijke belastingen.
335, 352. Plannen voor aanleg van een kunstweg Gieten-Coevorden.
341. Opmerkingen begroting 1853.
356. Lijst van schattingen en tellingen Personele Belasting.
360. Oprichting van een sub-kantoor der belastingen te Nieuw-Schoonebeek.
381, 387. Verdeling der schoolgelden door de onderwijzers.
385. Drentsch Landbouw Genootschap vraagt premie voor de keuring van stieren in Dalen.
414. Invulling bevolkingsregister.
27 november 1853. Subsidie verbouw school te Dalen.
3 december 1853. Aanleg weg tussen Dalen en Coevorden.
19 december 1853. Oost-Indisch pensioen aan Johannes Schouten.

1854

6. 26 december 1854. Benoeming college van zetter
18, 31 december 1854. Benoeming college van zetter.
43, 68, 115, 182, 227, 248, 258. Aanleg kunstweg Dalen-Coevorden.
51. Staat van aanrandingen, diefstallen en dergelijke.
97. Vacature commissie van plaatselijke schooltoezicht.
99. Staat der uitkomsten van de verschillende takken van de landbouw.
102. Opgave van het aantal huizen en huisgezinnen, vaartuigen, wagens, paarden, runderen enz.
114. Overschrijdingen patent van de koren- en pelmolenaar B. van Aalst op zijn broer M.V. van Aalst te Schoonebeek.
298, 299. Schouw over de waterleidingen.
10 juli 1854. Verkoop drie huizen met bijbehorende gronden door de Diaken om een werkhuis op te richten uit de baten.
19 juli 1854. Toevoeging begroting 1853.
1 december 1854.
23 juli 1854. Terugzending proces-verbaal schaapherder G. Lambers.
5 september 1854. Verdeling der schoolgelden door de onderwijzers.
19 oktober 1854. Proces-verbaal niet opkomen te boerwerken door verschillende personen.
27 oktober 1854. Aanleg weg Gieten-Coevorden.

1855

38. Kosteloze afstand van venen door Kerkvoogden der Ned. Herv. Kerk aan de Provincie Overijssel.
124. Bedenkingen tegen de Hoofdelijke Omslag.
173. 29 december 1855. Begroting 1854.
174, 243, 28 augustus 1855. Straat Coevorden-Dalen.
176, 312, 372. Nota van aanmerkingen begroting 1855.
178. Toelagen aan de ondermeesters te Dalen en Schoonebeek.
246. Oost-Indisch pensioen aan J. Schouten.
3 oktober 1855. Nota van aanmerkingen rekening 1853.
297. Toestand van de Eldijksbrug.
348, 369, 7 december 1855. Verdeling der schoolgelden door de onderwijzers.
Ongenummerd Uitkomsten der verschillende taken van de landbouw.
Ongenummerd Staat van leerlingen op de scholen.

1856

Ongenummerd Staat van het maximum aan onderstaand.
1, 237, 6 mei 1856, 257, 270, 25 juni 1856. Weg Coevorden-Dalen, concessieverlening tot tolheffing.
10 januari 1856. Staat aanwijzende aantal aanrandingen en dergelijke.
7. Benoeming commissie militie.
12. Benoeming college van zetters.
22 januari 1856, 333. Vaststelling rekening 1854.
81. Eervol ontslag aan burgemeester Mr. J.A. ten Holthe als secretaris van de gemeente Dalen.
25 januari 1856. Opheffing van het sub-kantoor waarschijnlijk v.d. belasting te Oud-Schoonebeek.
90, 20 december 1856. Aansluiting van den weg van Gieten-Emmen naar Dalen.
99. Bepalingen betreffende onderstand door het Hervormd Armbestuur Schoonebeek.
27 februari 1856, 18 mei 1856, 21 juli 1856. Aanvraag oprichten van een bakkerij door H. Tijben te Schoonebeek en Joh. Boesjes te Dalen.
103, 213. Aanvraag A.W. van Aalst voor het bouwen van een wind-, koren-,pel- en oliemolen te Schoonebeek.
141, 156. Afsluiten van een openbare weg door J. Almelo.
143. Nota van bedenkingen begroting 1856.
18 maart 1856, 158, 204, 222, 351. Ontslag onderwijzer Woudstra te Wachtum.
172. Proces-verbaal aangaande brand bij Bouwman.
252. Aanmerkingen rekening 1853.
16 september 1856. Verordening tot voorkoming van brand.
6 oktober 1856, 18 september 1856. Bezoek Commissaris der Koning.
1 oktober, 22 oktober 1856, 5 december 1856. Benoeming Commissie voor aanleg van kunstwegen tussen de gemeenten Hoogeveen, Dalen en Oosterhesselen.
11 oktober 1856. Overschrijving begroting 1855.
6 november 1856. Schouw over de waterleidingen.
7 november 1856. Verhoging traktement H. Meppelink onderwijzer te Dalerveen.
7 november 1856. Berisping voor de burgemeester door de Commissaris der Koning.
17 november 1856. Uitoefening der geneeskunst (onbevoegd).
19 november 1856, 2 december 1856. Memorie van toelichting over verlenging van de Hoogeveensche Vaart door de D.K.M.
22 december 1856. Benoeming Mr. J.A. ten Holthe tot burgemeester der gemeente Dalen.
31 december 1856. Voorstel tot aanstelling van een veldwachter te Schoonebeek.
31 december 1856. Benoeming commissie militie.
31 december 1856. Benoeming college van zetters.
? Verslag van uitkomsten in de landbouw.

1857

2 januari 1857, 153. Voorbereiding aanleg straatweg Gieten-Dalen.
2, 8, 11, 61, 85. Ontslag onderwijzer A.R. Woudstra te Wachtum.
16, 38, 110, 111, 163. Ongeregeldheden tegen ds. P.C. Froon te Schoonebeek.
26. Nota van bedenkingen begroting 1857.
27, 89, 93. Benoeming L. Giebels als veldwachter te Schoonebeek.
40. Inspectie grensstenen tussen Nederland en Hannover.
48. Vaststelling data van de jaarmarkten.
72, 76, 102, 118. Aanleg kunstweg tussen Coevorden en Dalen.
80, 25 maart 1857. Toelating van vee uit de gemeente Ruinen in de gemeente Dalen wegens longziekte.
26 maart 1857, 176, 221. Benoeming J.H. Berkhoven tot onderwijzer te Wachtum.
103. Goedkeuring aanvaarding legaat van wijlen Jan Warmolt Kijmell aan de Hervormde Diaconie.
123. Aanvraag tot oprichting van een korenpelmolen door water gedreven door H. Boesjes en L.H. Kiers.
26 maart 1857, 30 maart 1857. Aanvraag voor het daarstellen van twee looikuipen voor het looien der huiden door A. Bloemen te Dalen.
4 april 1857. Aanvraag voor vergunning door H.H. Bekeveld voor stichting van een smederij.
8 april 1867, 11 mei 1857, 22 juni 1857. Aanvraag voor het oprichten van een bakkerij door G.R. Roosken te Nieuw-Schoonebeek.
17 april 1857. Staat van aangevoerd vee op de jaarmarkt.
21 april 1857, 25 april 1857, 20 mei 1857. Aanvraag oprichten bakkerij door J. v.d. Wolde te Dalen.
20 mei 1857, 21 mei 1857. Oprichten van een smederij door L. Smit te Dalen.
106. Reclame aangaande het patentrecht.
16 mei 1857. Controle op het aangevoerde vee op de jaarmarkt.
128. Bedenkingen aangaande de politie-verordening.
20 augustus 1857. Aanvraag om meer traktement door de gemeenteontvanger H. van Tarel.
191. Wijziging begroting 1856.
30 september 1857. Ontslag van C.H.A. Wineke als officier.
219. Schrijven aan onderhoudsplichtigen van de Eldijksbrug.
3 oktober 1857. Staat van aanvoer vee op de jaarmarkt.
224, 244, 246, 18 december 1857, 253. Proces-verbaal aangaande de schouw der waterleidingen.
238. Jaarwedden der onderwijzers.
11 december 1857. Aanmeldingen voor de betrekking van gemeenteontvanger.
258. Benoeming college van zetters.
259. Benoeming commissie militie.

1858

4, 34, 39, 23 maart 1858, 13 juli 1858, 2x. Oprichting schoolcommissie.
7, 48, 31 januari 1858, 6 februari 1858. Onderhoud Eldijksbrug.
14 januari 1858. Staat van landverhuizingen naar Noord-Amerika.
24, 11 mei 1858, 21 juli 1858. Vergadering over de weg Hoogeveen-Dalen.
27 februari 1858. Benoeming van H. Reimers tot gemeenteontvanger.
3 maart 1858, 27 november 1858. Goedkeuring gewijzigde gemeentebegroting 1858.
23 maart 1858. Nevenbetrekkingen van onderwijzers.
22 april 1858. Staat van aanvoer op de jaarmarkt.
5 juni. Aanvraag tot het oprichten van een grofsmederij door S. Stevens te Nieuw-Schoonebeek.
1 september. Wijziging begroting 1857.
3 september, 9 september. Aanvraag voor concessie uitoefening trekschuitenveer van Dalen, Oosterhesselen naar Hoogeveen door A. Scholten en van Hoogeveen naar Dalen door K.S. Winkel.
8 september, 4 november, 25 november, 29 december. Stichting van een school te Nieuw-Schoonebeek.
15 september. Versterking van de politie.
13 december. Beroepen te Schoonebeek ds. K.J. Bleeker.
24 december. Benoeming college van zetters.
29 december. Beloning onderwijzers in verband met het z.g. rond eten.
30 december. Benoeming commissie militie.

1859

Ongenummerd. Staat van maximaal onderstand.
11, 53, 317. Grondslagen voor de verordening hand- en spandiensten.
12, 261. Wijziging begroting 1858.
18. Stationeren van een veldwachter te Schoonebeek.
19. 1 februari 1859. Nieuwe school en onderwijzerswoning te Nieuw-Schoonebeek.
20. Gedrag van de waarnemende onderwijzer te Nieuw-Schoonebeek.
23. Samenspanning tegen de veldwachter Giebels.
37. Toezicht op invoer van vee in verband met de heersende longziekte.
38. Salarissen onderwijzers.
51. Ontduiking van belasting door de tappers.
59, 15 maart 1859, 105, 129, 214, 243, 259, 273, 275, 287. Controle betreffende schoolregeling.
64, 99, 147. Bezwaar tegen verleggen van de weg Gees naar Dalen en van Gees naar Zwinderen door de markegenoten van Gees.
67. Ontslag aan veldwachter J.H. Jansen wegens drankmisbruik.
81, 332. Oprichten van een bakkerij door H. Eisen te Schoonebeek.
Oprichten van een bakkerij door J. Steenge te Dalerveen.
14 maart 1859. Plaats van het houden van de markt in Dalen.
97, 113. Benoeming van F. v.d. Post tot veldwachter dezer gemeente.
22 april 1859, 187. Lijst van handtekeningen aangaande het graven van een kanaal vanaf Hoogeveen door de Dalerveen en Dalen naar de grens van Hannover.
10 mei 1859. Aanvraag om traktement door de tijdelijke waarnemende hulponderwijzer R. Sormani te Schoonebeek.
176. Aanvaarding legaat groot f 100,- voor de Hervormd Diaconie nagelaten door wijlen M.L. Abbing Wed. O. Schultz.
248, 331. Erkenning van de Christelijke Afgescheidene Gereformeerde Gemeente te Schoonebeek.
253. Schoonhouden der straten in Dalen.
274. Collecte ten behoeve van de drie ingezetenen wegens verlies van hun bezittingen door brand.
279. Toevoeging gemeentebegroting 1859.
284. Aanleg straatweg van Hoogeveen naar Oosterhesselen en Dalen.
298. Vergunning Peter Heeres voor bode-rit van Coevorden via Dalen naar Groningen.
318, 353. Bedenkingen op het reglement van orde voor de raadsvergaderingen.
326. Oprichting beurt of markt schipveer tussen de gemeenten Hoogeveen-Oosterhesselen-Dalen.
333. Subsidieregeling voor den kunstweg Dalen-Sleen.
347. Schouw over Schoonebeekerdiep.

1860

1. Benoeming college van zetters.
2. Benoeming commissie militie.
7. 19. Vergelijkend examen ter vervulling onderwijzersvacature te Nieuw-Schoonebeek.
21, 209. Vergunning bouw wind-koren-pel- en oliemolen voor H. Strick te Dalerveen.
56, 251. Ontslag en pensioen voor A. Kuiper onderwijzer te Schoonebeek.
57. Memorie van toelichting begroting 1860.
82. Verslag schoolcommissie 1859.
85, 23 april 1869. Proces-verbaal wegens ontduiking accijnzen.
91. Reinigen van de straatweg in Dalen.
95. Vergunning aan W.J. Caspers om van een aangekochte korenmolen een olieslag te maken.
99. Vergunning om 36.000 stenen over Hannoversch grondgebied te mogen vervoeren van Gramsbergen naar Nieuw-Schoonebeek.
103, 152. Aanleg van een straatweg van Dalen door Oosterhesselen, Zweeloo en Westerbork naar Beilen.
116, 277, 312, 331. Straatweg Sleen-Dalen.
10 mei 1860. Proces-verbaal wegens vervening.
167, 208. Benoeming burgemeester mr. J.A. ten Holthe tot secretaris.
8 mei 1860. Aanvraag voor het oprichten van een smederij door J. Anholt te Schoonebeek.
27 mei 1860, 296, 314, 325, 330, 336, 338, 342. Schoolregeling en salariëring onderwijzers.
195. Regeling der hand- en spandiensten.
201. Bouw kerk voor de christelijke afgescheidene gemeente te Schoonebeek.
207. Verandering route van de bodedienst Coevorden-Groningen door P. Heeres.
240. Toevoeging begroting 1859.
241. Aankoop perceel grond voor een school te Nieuw-Schoonebeek.
27 augustus 1860. Uitbreken pokziekte onder de schapen.
255. Regeling van het armwezen der Hervormde Diaconie te Schoonebeek.
263. Bijdrage door en voor onderwijzers in de weduwenbeurs.
264, 296. Kwestie met J. Almelo over de weg tussen Schoonebeek en Dalerveen.
337. Benoeming college van zetters.

1861

2. Benoeming commissie militie.
7. Heffing van schoolgeld.
15, 43, 193. Toevoeging gemeentebegroting 1860.
17. Reprimande aan de burgemeester wegens niet opneming van de grensstenen met Hannover.
25, 71, 182, 243. Jaarwedden van de onderwijzers.
29, 83, 102, 130, 230, 271, 296, 297. Ontwerp Statuten kunstweg Sleen-Dalen (N.V. Oostermoersche-Zuidenveldsche straatweg maatschappij).
66, 153, 164, 225, 245, 263, 303, 307. Vacature in de school te Schoonebeek en Wachtum.
73, 151, 171. Schoolgaan van kinderen uit Sleen en Dalerveen.
79, 80. Verslag van de schoolcommissie.
88. Schouw over het Schoonebeekerdiep.
89, 101, 132, 324. Subsidiëring weg Hoogeveen-Oosterhesselen-Dalen.
137. Benoemd tot rijksschatter E. Keun.
147, 181, 305. Correspondentie begroting 1861.
162. Emigratie G. van Engen c.s. naar Hannover.
195, 208. Onderstand J.H. Freize.
206, 272. Extra rijkssubsidie onderwijs.
244, 251, 278. Aanmerkingen, later goedkeuring, kohier Hoofdelijke Omslag.
249. Vrachtbrief trekschuitenveer Hoogeveen-Dalen.
253. Onjuist zitting nemen door nieuw gekozen raadsleden.
256. Verandering route bode-dienst van P. Heeres van Coevorden naar Groningen.
258, 285, 313. Oprichting grenskantoor Nieuw-Schoonebeek.
266, 310. Schoolgaan kinderen van Dalen in de Loo.
287a. Aanmerkingen rekening 1860.

1862

2, 293. Benoeming college van zetters.
6, 10, 62, 79, 90. Schoolregeling voor Dalerveen met Sleen en Coevorden.
15, 23. Vacature aan de school te Nieuw-Schoonebeek.
19, 38, 60, 81, 104, 135, 221. Salarissen onderwijzers.
34. Goedkeuring bouwplan nieuwe school te Nieuw-Schoonebeek (Oosteind).
58. Ontslag en benoeming officieren schutterij.
61, 166. Toevoeging begroting 1861.
82, 204, 246. Nota van bedenkingen begroting 1862.
85, 89, 116, 167, 169. Officier van Justitie aangaande het huwelijk tussen Noijens en A. Rigterink.
115. Opstelling van nieuwe slagcedellen en registers van wegen en waterleidingen.
121, 181, 216, 230. Klacht van J.H. en G.H. Wubbels over afdamming ener waterlossing (plaats niet vermeld).
136. Wijziging wagendienst van P. Heeres van Coevorden naar Groningen vice versa.
150, 255. Aanleg klinkerstraatweg van Hoogeveen naar Dalen/Oosterhesselen.
170, 210, 291. Oprichting der N.V. Oostermoersche-Zuidenveldsche Straatweg-Maatschappij.
171, 237. Dienstregeling marktschuitenveer naar Hoogeveen.
300. Herbenoeming burgemeester Mr. J.A. ten Holthe.

1863

3, 47, 238. Nota van bedenkingen en toevoeging begroting 1863.
7, 100, 159. Toevoeging begroting 1862.
13. Oprichting van een grenskantoor te Nieuw-Schoonebeek.
19, 74. Schoolregeling in het algemeen.
23. Onwettig verklaring beëdiging nieuw raadslid J. Vleems.
28, 48, 92, 97, 144, 152, 157, 170, 173, 183, 184. Oostermoersche en Zuidenveldsche straatwegmaatschappij, bestek, heffing tolgeld e.d.
32. Toestand van de Eldijksbrug.
87. Benoeming sub-ontvanger.
102. Ontslag L. Giebels als veldwachter.
119, 128. Benoeming J.J. Kraat als veldwachter.
122. Benoemd als rijksschatter der belastingen P. Rikkers.
160. Toestand van het voetpad te Schoonebeek.
207. Goedkeuring nevenfunctie van de onderwijzer (koster).
236. Subsidie-verzoek voor de aanleg weg Beilen-Oosterhesselen.
240. Opmaken van proces-verbaal van de gemeenteveldwachter Kraat.
248. Aankoop grond van de markegenoten van Wachtum voor stichting van een tolhuis.
256. Benoeming College van zetters.
258. Nota van bedenkingen begroting 1864.

1864

7, 35, 195, 202, 243, 7 december 1864. Aanleg en subsidiëring straatweg Emmen-Coevorden.
62, 219. Plan voor een voetpad te Schoonebeek.
72. Schoolgaan van kinderen uit de gemeente Dalen in de gemeente Emmen.
73, 87, 233. Toevoeging begroting 1864.
76. Invordering van schoolgeld.
27 april 1864. Onderstand (geen geld meer in kas).
98, 222. Slechte toestand van de school te Nieuw-Schoonebeek.
105, 125. Domicilie van onderstand J. Weggemans.
113, 205, 208. Plan van schoolregeling.
169, 261. Toevoeging begroting 1863.
197. Toestand van het onderwijs.
259. Houden van jaarmarkten.
264. Benoeming college van zetters.

1865

6, 34, 140, 275, 306. Nota van bedenkingen en toevoeging begroting 1865.
10. Aanleg voetpad te Schoonebeek.
52. Goedkeuring raadsbesluit houden van jaarmarkten.
66, 28 april. Oostermoersche en Zuidenveldsche straatwegmaatschappij. Aanleg en subsidie straatweg Erm-Klinkmolenbrug.
100. Oprichting ener bakkerij door J.A.F.A. Neuhoff te Schoonebeek.
101. Oprichting smederij door A. IJdens te Dalen.
107. Voltooiing straatweg Hoogeveen-Dalen.
110. Benoeming G. Huigen tot rijksveldwachter.
114. Geen goedkeuring politieverordening gemeente Dalen.
15 mei 1865. Oprichten van een koperslagerij door H. Nieterink te Dalen.
151, 199, 229. Schouw van wegen, voetpaden en waterlossingen.
196. Toevoeging begroting 1864.
206. Eventuele heffing van hand- en spandiensten.
231, 244, 290. Maatregelen tegen uitbreiding van de veepest.
260, 286. Vergunning tot oprichting van een Stoomkorenmolen door J. Boesjes te Dalen en J. Volkers te Schoonebeek.
261, 305. Stichten van een tolgaarderswoning door de commissie tot aanleg van de straatweg Hoogeveen-Dalen-Coevorden.
265. Belasting op honden.
267. Aangaande tolheffing op de straatweg Erm-Coevorden.
296. Overeenkomst tot wering van sluikhandel tussen Nederland en Pruisen.
314. Aanwijzing van Dalen als hoofdplaats van een militie-kanton.
26 december 1865. Ontslag van B. Jongbloed als lid van de schoolcommissie.

1866

1, 57, 89. Slechte toestand voetpad en rijweg Schoonebeek.
3. Benoeming college van zetters.
6, 38, 39. Schoolregeling met gemeente Sleen.
86.
11, 92. Overtreding politieverordening door Wed. van Tarel.
16, 123, 181, 121, 232. Salaris onderwijzer Baning te Dalen.
19, 17 december 1866. Aanleg straatweg Hoogeveen-Dalen.
42, 47. Benodigdheden voor keuring en loting voor de Nationale Militie te Dalen.
49. Onterecht geïnde tol.
90. Nota van aanmerkingen rekening 1864.
100. Nota van aanmerkingen begroting 1866.
105, 164, 127, 230. Toevoeging begroting 1865.
136, 240, 245, 246. Maatregelen i.v.m. de runderpest.
142. Geen toelage aan G. Loos en F. Ebels wegens invordering plaatselijke belasting.
16 juli 1866. Opknapbeurt van de school te Dalen.
135. Verslag schoolopziener over de scholen.
138. Onderhoud van de kerktoren te Schoonebeek.
234. Ontslag mr. J.A. ten Holthe als burgemeester.
236. Mutatie school-commissie.
264. Benoeming college van zetters.

1867

1. Afrekening Oostermoersche en Zuidenveldsche straatwegmaatschappij voor de weg Emmen-Dalen.
13. Benoeming van H.M. Alting Koops tot burgemeester.
21. Runderpest.
30, 58. Benoemd tot burgemeester en secretaris van Dalen C.W.J. Bouwmeester.
42. Nota van bedenkingen begroting 1867.
45, 141, 285, 319. Toestand van een waterlossing onder Schoonebeek.
79, 127, 203, 353, 385. Salaris van de hoofdonderwijzer Baning te Dalen.
90. Toevoeging begroting 1866.
125, 205. Schoolregeling met de gemeente Sleen.
126, 203. Aanvulling begroting 1866.
182. Toestand van wegen en waterlossingen.
222, 386. Aanleg straatweg van Hoogeveen naar Dalen.
324. Niet behulpzaam zijn bij brand te Wachtum.
359. Opmerkingen rekening 1867.
395. Aankoop grond van J. Hanken te Schoonebeek.
407. Benoeming college van zetters.
423. Nota van bedenkingen begroting 1868.

1868

52, 94, 300. Beroep wegens aanleg van een waterleiding naar het Schoonebeekerdiep.
77, 97, 214. Toestand van de weg naar Schoonebeek.
93, 368. Benoeming officieren van de rustende schutterij.
109. Voorstel verordening ter voorkoming van brand.
137a. Aankoop grond van J.H. Jannink te Nieuw-Schoonebeek.
179. Tolheffing op de weg van de Oostermoersche en Zuidenveldsche straatwegmaatschappij.
219. Bouw van een school te Nieuw-Schoonebeek.
224, 235. Benoeming ijker der honing- en botervaten.
256, 325. Toevoeging begroting 1867.
258. Onderhoud weg Dalen-Coevorden.
283. Lijst van handelaren in schapen.
298. Lening groot f 1.000,-.
382. Benoeming college van zetters.

1869

1, 365. Nota van bedenkingen begroting 1869.
32, 341. Verschuiving jaarmarkt en installeren van een nieuwe.
41. Beplanting bermen der weg Hoogeveen-Dalen.
88. Waterstand in de Hoogeveensche Vaart.
150. Brand te Wachtum.
219, 316. Aanmerkingen op de verordening op de heffing van het schoolgeld.
233, 234, 245. Wijziging begroting 1868.
304, 333. Breedte en diepte Drostendiep en Loodiep.
315. Nota van bedenkingen rekening 1868.
344. Aangaan lening groot f 3.200,- wegens bestrating en vergroting der school te Dalen.
371. Benoeming college van zetters.
372. Nota van bedenkingen begroting 1870.

1870

4, 38, 47. Ongegrondverklaring bezwaren tegen de jaarmarkten.
21, 22, 96. Afsluiting der kerkhoven en verordening op het begraven van lijken.
39. Salaris onderwijzer te Dalerveen.
69. Verzoek om oprichting van een waterschap.
97. Vergroting van het schoollokaal te Dalen.
201, 250. Wijziging begroting 1869.
246, 264. Levering van paarden ten dienste van het departement van oorlog.
273, 310, 334. Schouw over de waterleiding der Oosterzoom en de grenspalen.
309. Benoeming college van zetters.
25 oktober 1870. Tolheffing Oostermoersche en Zuidenvelsche straatwegmaatschappij.
405. Oprichting van een bargerveer, in samenwerking met de gemeente Sleen, Hoogeveen, Dalen, en Oosterhesselen.
425. Benoeming college van zetters.

1871

2, 9. Nota van bedenkingen rekening 1869.
6, 47, 85, 113, 156, 171, 220, 258, 268, 285. Schoolgeldregeling
20, 37. Niet goedkeuring raadsbesluit verkoop van land.
22. Tolheffing door Oostermoersche en Zuidenveldsche straatwegmaatschappij.
114. Verzoek om het bouwen van een wind-korenmolen door R. Töller en J.H. Huser te Nieuw-Schoonebeek.
122, 185. Eventuele oprichting van een bargerveer tussen de gemeenten Emmen, Dalen, Oosterhesselen en zo nodig ook met Sleen.
136, 159. Aanmerkingen op de verordening op het begraven van lijken.
161, 241. Breedte van het Drostendiep zijnde de grens tussen Dalen en Sleen.
175. Af- en overschrijving begroting van uitgaven 1870.
197. Correspondentie gemeentelijke verordening in verband met de veeartsenijkunde.
213. Opname grensstenen.
254. Nota van bedenkingen rekening 1870.
260. Toevoeging aan de gemeente-begroting 1871.
272. Nota van bedenkingen begroting 1872.

1872

5. Goedkeuring lening van ƒ 1.000,–
6,166 Toevoeging begroting 1871. Af – en overschrijving.
9, 64 Vergunning voor een wagendienst tussen Hoogeveen en Coevorden door de firma Ogterop en Cie
26 Het blijven bestaan van de begraafplaats te Oud-Schoonebeek.
60,71, 86, 94 Verblijf vreemdelingen in de Gemeente 
145,169,228,263,278 Schoolregeling
202, 259 Aanleg van een brug over het Schoonerbekerdiep in den nieuw aangelegde weg naar Groot-Ringe door H.B. Mars te Nieuw-Schoonebeek
244,261,271 Benoeming college van zetters
260 Nota van bedenkingen rekening 1871

1873

2,40 Onder schouw brengen sloot op de grens der gemeente met Oosterhesselen
3 Herbenoeming burgemeester C.W. J. Bouwmeester
10,29,216 Schoolregeling
23 Aankoop perceel grond voor ƒ 300,– tot vergroting van de algemene begraafplaats te Dalen
37 Instelling nieuwe jaarmarkten
78 Aanvraag plaatsen van een keerschut
132,227 Wijziging begroting 1872
196 Verpachting tol tussen Coevorden en Dalen
204 Collecte wegens brand
223 Af – en overschrijving begroting 1873
228 Verkoop perceel heidegrond
241 Nota van bedenkingen begroting 1874

1874

6 Gewijzigde begroting 1874
12 Verlenging van tolheffing Oostermoersche en Zuidenveldsche straatwegmaatschappij
34,169,185 Schoolregeling
47,58,67,92 Afsluiting van de begraafplaats te Dalen en Nieuw-Schoonebeek
78,108 Aanleg straatweg Weijerswold tot aan de Ellenbeek en naar Coevorden
102,155 Wijziging begroting 1873
113 Aanvraag voor een woning onderwijzer T. Wiersma Nieuw-Schoonebeek
142 Benoeming college van zetters
154, 157, 158, 161, 172, 173, 182, 194 Ontslag S. Bens als hulponderwijzer te Dalen
156a, 176 Aanvraag ingezetenen van Vossebelt om een school te bouwen

1875

8 Salarissen onderwijzers
22 Tolheffing weg Dalen – Oosterhesselen
38, 52, 166, 177, 183 Schoolregeling
46, 185 Wijziging begroting 1875
51 Adres van S. Bens, vroeger hulponderwijzer te Dalen, om gedeelte van tractement 
118, 123 Af – en overschrijving begroting 1874 niet goedgekeurd
127 Subsidie aanleg klinkerweg Coevorden naar Ellebeek
133 Aanmerkingen gemeentereking 1873
159 Oprichting waterschap Drostendiep met lijst van percelen
165 Schoolbouw te Vossebelt
172 Nota van bedenkingen rekening 1874
176 Benoeming veldwachter F. v.d. Post als deurwaarder bij de plaatselijke belastingen
184 Instelling jaarmarkten te Coevorden

1876

14 Wijziging begroting 1876
15, 106, 125, 148 Wijziging schoolregeling
47 Afwijzing beschikking waterschap Zwinderen
60, 150 Aankoop perceel heidegrond voor bouw van een school te Vossebelt
77 Wijziging begroting 1875

1877

Ontbreekt

1878

3, 25, 47, 95 Onderhoud der wegen in de Gemeente 
11, 24, 132 Bebouwing in de grensstrook
27 Regeling straatweg Hoogeveen-Oosterhesselen-Dalen
72 Wijziging der begrotinh 1877
94 Benoeming college van zetters
25 oktober 1878 Correspondentie straatweg Coevorden-Dalen
116 Geen oprichting waterschap gronden nabij het Drostendiep
118 Nota van bedenkingen rekening 1877
138 Vernieuwing gemeente-plans

1879

37, 44 Bebouwing in de grensstrook
74 Wijziging begroting 1878
86 Uitgestelde schouw over de waterleidingen
90 Aanvraag omlegging waterleiding
95, 96 Verwerving zonder vergunning
102, 105 Bezwaren tegen het graven van sloten en het leggen van bruggen daarover te Nieuw-Schoonebeek
111 Nota van bedenkingen rekening 1878
112 Wederoprichting grensstenen
118,132 Tolheffing weg van de Oostermoersche en Zuidenveldsche straatweg maatschappij
128a Aanmerkingen op de tabellen van voetpaden en wegen

1880

7, 21 Slechte toestand brug over de Ellenbeek 
8 Opruiming bruggen te Nieuw-Schoonebeek
16 Verkoop van een perceel weiland op de Loo
52 Vergunning voor het leggen van een brug door P.M. van Tarel e.a. over het Loodiep en de Ruimsloot
74 Wijziging begroting 1879
77, 88, 105, 125, 137 Schoolregeling met de gemeente Emmen t.a.v. kinderen uit Nieuw-Amsterdamscheveld
89 Wateroverlast te Vossebelt
102, 120, 148,0159, 173 Onderhoud grindweg Coevorden-Dalen
106 Schouw over de waterleidingen
110 Concessie tot heffing van tolgelden Oostermoersche en Zuidenveldsche straatwegmij.
113 Uitreiking medaille aan H. Meppelink voor 50-jarig jubileum hoofdonderwijzer
118 Aanvraag om splitsing van de gemeente Dalen en Oud- en Nieuw – Schoonebeek
122, 126, 146 Aanvraag subsidie kanaal Coevorden- Nieuw-Amsterdam
136 Benoeming college van zetters
145 Nota van bedenkingen rekening 1879
147 Aanvraag subsidie kanaal Hoogeveen naar Coevorden
152 Jaarwedden onderwijzers
166 Aanvraag om vergunning tot vervening door J.W. Wessels Boes c.s.
167 Aankoop perceel grond ter vergroting van de algemene begraafplaats te Dalen
170 Wijziging begroting 1881
175 Bouw in de grensstrook

1881

3,19, 31, 71, 87, Adres van J. Baning hoofd der school te Dalen aangaande zijn salaris 
5 Onderhoud kunstweg Dalen – Coevorden
6 Schoolregeling met de gemeente Emmen betreffende kinderen uit Nieuw-Amsterdamscheveld
18, 21 Aanvulling van ’t college van zetters
23 Vergoeding wegens gemis van vrije woning door de onderwijzers
32, 67, 81, 99 Klacht over slecht opgeruimde dam in waterleiding te Nieuw-Schoonebeek
51 Jaarmarkten te Schoonebeek
62, 92 Aanleg stoomtramweg – maatschappij tussen Hoogeveen en Coevorden
78, 88 Toevoeging aan de begroting 1880
85 Verkiezing raadsleden
88a,96a Grenszaken
91, 35 Herstelling weg Oosterhesselsche brug naar Dalen
93 Opening stembriefjes
97 Schouw over de waterleidingen
101 Te laat vaststellen van de gemeenterekening
124, 130 Nota van bedenkingen rekening 1880
145 Aanmerkingen op de regeling voor de hand en spandiensten

1882

2,106 Aanleg kanaal Coevorden- Nieuw-Amsterdam 
5, 41 Schoolregeling en schoolgeldheffing.
10, 49 Toestand van het schoolgebouw te Dalen
18 Tolverpachting door Oostermoersche- Zuidenveldsche straatwegmaatschappij 
20 Salarissen onderwijzers(essen)
29 Vergunning voor een stoomketel voor Harms en zoon te Dalen
44 Waterontlasting Coevorden
55, 95 Vrijstelling van een bepaalde wettelijke verplichting voor de tapperij van A. Kiers 
91,128, 143, 151 Schouw over de waterleidingen
102 Wijziging begroting 
117, 118 Aanleg Stieltjeskanaal
120, 132, 138, 166, 199 Scheiding in het beheer van de straatweg Hoogeveen – Oosterhesselen – Dalen en achterstallig onderhoud
127, 175 Oprichting van een waterschap Loo – en Drostendiep
168 Gemeentelijke kadastrale archieven
171 Nota van bedenkingen rekening 1881
189 Nota van bedenkingen begroting 1883
198 Aankoop perceeltje tuingrond, gelegen op de Loo
203 Verkoop van een gedeelte weg of drift 
208 Tolheffing weg Coevorden – Ellenbeek

1883

7, 19, 28, 29, 37, 43, 45, 48, 86 Splitsing der gemeente Dalen en Schoonebeek
8, 21 Tolheffing kunstweg Dalen – Coevorden
11, 40, 111 Waterschap stroomgebied Loo – en Drostendiep
17 Grensinspectie
24, 31 Verkoop gedeelte weg of drift Achterkamp
32 Rijkssubsidie weg Ermerbrug – -Nieuw-Amsterdam
35 Aanleg Stieltjeskanaal ( Coevorden- Nieuw-Amsterdam)
39 Jaarmarkten in Dalen
42 Pensioen hoofd der school Dalerveen, H. Meppelink
58, 129, 172 Buitengewone schouw waterleidingen
60 Het leggen van een pomp en dam in een weg te Oud – Schoonebeek
61, 185 Niet vaststellen van de legger der waterleidingen
68 Vrijstelling van een bepaalde wettelijke verplichting voor de tapperij van A. Kiers
75a Verlegging waterleiding de Ruimsloot
78 Aankoop perceeltjes grond voor bouw van een nieuwe school te Dalerveen 
81 Rijkspostspaarbank
89 Onderhoud kunstweg Hoogeveen- Oosterhesselen – Dalen
91,106, 114, 115, 134 Scholengebouw te Dalen en Dalerveen
107 Wijziging begroting 1882
120, 124, 152, 155, 164, 166, 167, 189 Grenszaken
143 Tolheffing weg Oostermoersche – Zuidenveldsche straatwegmaatschappij
151 Nota van bedenkingen rekening 1882
174 Wijziging begroting 1883
175 Salarissen onderwijzers
180 Vaststelling tabellen van wegen en voetpaden

1884

17, 62, 178, 183 Schoolregeling
18, 53 Grensinspectie
36, 128, 169 Onderhoud kunstweg Coevorden- Dalen
57 Ontslag K.A. Kamp als 2e luitenant der rustende schutterij 
58, 68, 98, 111, 114, 122, 123, 126, 131, 133, 134, 145, 172, 174, 182, 192 Instelling der gemeente Schoonebeek
88, 132 Verkiezing van een nieuwe raad der gemeente Dalen
113 Wijziging begroting 1883
130 Benoemd tot luitenant der schutterij C.W. Snellebrand
135 Onderhoud kunstweg Eldijksbrug-Dalen
136, 142, 146, 147, 181 Inspectie schoolgebouwen Dalen en Dalerveen
164 Niet goedkeuring kohier Hoofdelijke Omslag 
173 Concessie heffing bruggelden voor de Stieltjeskanaalmaatschappij
175a Nota van bedenkingen rekening 1883
176 Jaarwedden onderwijzers (essen) verrekening met Schoonebeek
195 Wijziging legger der waterleidingen , i.v.m afsplitsing Schoonebeek
200 Wijziging begroting 1884
202, 203 Herbenoeming en beëdiging C.W. J. Bouwmeester burgemeester van Dalen
204 Deponering akten van het voormalig vredegerecht bij het Kantongerecht te Emmen N.B. In 1977 is het archief van het vredegerecht door het gemeentebestuur naar her Rijksarchief vin de provincie Drenthe overgebracht

1885

3 tolheffing kunstweg Dalen – Coevorden
4 Verplichting h.d.s. in Wachtum te wonen 
10,106 Wijziging tabellen wegen en voetpaden 
19 Vaststelling presentiegelden en jaarwedden burgemeester, wethouders, secretaris en ontvanger
46, 63 Vergunning tot verkoop van sterke drank 
66 Herstel brug in de straatweg Oosterhesselen naar Dalen
69 Aanmerkingen leger der waterleidingen
76 Wijziging begroting 1884
89 Tentoonstelling van paarden
108 Aanleg Stieltjeskanaal
115 Plaatsen van stuwen
123 Vermeerdering personeel school Dalerveen
126 Aanmerkingen strafverordeningen
127 Nota van bedenkingen rekening 1884

1886

1, 2, 35, 89 Wijziging begroting 1885
6 Genot van vrije woning h.d.s. te Dalerveen
10, 105, 110 Op te richten waterschap over gronden in de gemeenten Oosterhesselen, Dalen en Coevorden
12, 41, 64 Rijksvergoeding onderwijskosten
25, 28, 32, 43 Schorsing onderwijzer te Wachtum wegens dronkenschap
31, 164 Concessie verlening tot heffing van vaart en bruggelden aan de Stieltjeskanaalmaatschappij
42, 87, 112, 113, 115, 127 Vacature school te Wachtum
51a Opneming waterleidingen 
73 Goedkeuring strafverordeningen
109, 124, 125, 142, 151, 155 Aflossing schuld door de gemeente Schoonebeek
123, 145 Benoeming college van zetters
152 Aanmaning om de rekening 1885 in te sturen
156 Voorwerpen in schouwbare leidingen
159 Nota van bedenkingen rekening 1885
160,162 Nevenfunctie als deurwaarder van de veldwachter F. v.d. Post
165, 167, 171 Uitbreiding onderwijspersoneel te Wachtum en Vossebelt
166 Tolheffing Oostermoersche en Zuidenveldsche straatwegmaatschappij
168 Wijziging begroting 1886

1887

4 Vergunning voor hoofdonderwijzer J. Banning de functie als nieuwslezer uit te oefenen
8, 23, 36, 42, 111 Wijziging begroting 1887
11, 13, 31, 35, 107, 139, 142, 145, 162 Bouw onderwijzerswoning en aankoop grond daarvoor te Wachtum 
16,141, 157 Schoolregeling
37 Vervening Oosterhesselen, Coevorden en Dalen
63 Vergunning voor verkoop sterke drank in het klein 
74, 143 Aanstelling personeel van bijstand aan de scholen te Wachtum en Vossebelt 
90 Wijziging begroting 1886
95, 100 Niet goedkeuring kohier Hoofdelijke Omslag
113 Waterschap over gronden in Oosterhesselen, Dalen en Coevorden
128 Reprimande gemeente-ontvanger
140, 148 Correspondentie rekening 1886
149 Aflossing van schuld gemeente Schoonebeek
163 Geldlening
165 Wijziging begroting 1888

1888

11 Wijziging begroting 1887
22 Woonplaats en verplichting houden van avondschool door het onderwijzend personeel
39, 49 Geldlening
40, 163 Wijziging begroting 1888
41, 51, 83, 98, 123, 130 Aanstelling onderwijzers van bijstand scholen te Wachtum en Vossebelt
47 Aankoop perceeltjes land voor vergroting tuin onderwijzerswoning te Wachtum 
61 Voorschot kosten lager onderwijs 
82 Adres van K. Steenbergen betr. hermeting vsn gekocht perceel land
92, 108, 122 Rijkssubsidie onderwijswoning te Wachtum
96 Wijziging begroting 1887
102 Waterafvoer Loo- en Drostendiep
109 Goedkeuring tabellen van wegen en voetpaden
121 Uitgestelde schouw over de waterleidingen
127, 158 Wijziging rekening 1887 
150 Nota van bedenkingen rekening 1887
159, 164,167 Wijziging begroting 1889
162 Tolheffing kunstweg Dalen – Coevorden

1889

10 Benoeming lid college van zetters
36, 46, 77, 95,123 Onder schouwstelling van de Vossebelterleiding
39 Bouw onderwijzerswoning te Wachtum
64 Adres van H. Kuipers c.s. tot herstel van een toegang tot het dorp Dalen
72 Vergunning tot het leggen van een brug over de waterleiding de Gôtte of Loodiep
88 Wijziging begroting 1888
104, 110 Subsidiëring lokaalspoorweg maatschappij Groningen -Zwolle met zijtak Ommen – Neede
111, 114 Aanmerking strafverordening
131 Heffing van doorvaartrechten Stieltjeskanaal 
139 Tolheffing weg Oostermoersche -Zuidenveldsche straatwegmaatschappij
154 Nota van bedenkingen begroting 1890

1890

13, 43, 128 Verbinding Vossebeltersloot – Ruimsloot 
15, 86 Wijziging begroting 1889
69, 89, 90, 95, 96, 99,101, 112, 129, 153 Wijziging begroting 1890 ( verbouw scholen te Wachtum en Vossebelt )
87 Gebruik stoomketel Zuivelfabriek Dalen 
91 Verkoop perceel heidegrond
102 Schouw over de waterleidingen
103 Nota van bedenkingen rekening 1889
124 Kosten lager onderwijs 
142 Nota van bedenkingen begroting 1891 

1891

12 In slechte staat verkerende waterleiding
19, 47, 110 Geldlening voor verbouw school te Wachtum
83 Driehoeksmeting door de Rijkscommissie
40, 137, 160 Vergunning tot vervening
42, 71, 108 Schoolgeld/herhalingsonderwijs
45 Wijziging begroting 1890
46, 93, 166 Aanvulling onderwijskrachten te Wachtum
82, 106, 109, 154 Schouw over de waterleidingen
151 Wateroverlast op de groenlanden aan of nabij het Drostendiep 
158 Nota van bedenkingen rekening 1890
165 Nota van bedenkingen begroting 1892

1892

12 Tolheffing kunstweg Dalen – Coevorden
31 Buitengewone schouw over de waterleidingen
69, 71, 77a Verbouw school te Wachtum
79,122 Vestiging rijkstelefoonkantoor te Dalen 
84 Af – en overschrijving begroting 1891
101 Schouw over de waterleidingen
127 Salarissen onderwijzers
132 Wijziging begroting 1892
134 Aanmerkingen strafverordening
140 Diverse comptabiliteits– en bestuurszaken

1893

5, 15 Opname gemeentekas
8, 13 Schouw over de waterleidingen, voetpaden en wegen
28 tolheffing Oostermoersche en Zuidenveldsche straatweg maatschappij
30 vergunning tot vervening
44,54 telefoonkantoor Dalen
74,122, 141 concessie stoomtram Lutterhoofdwijk-Jachthuis door Coevorden langs het Stieltjeskanaal naar Nieuw-Amsterdam
99 wijziging begroting 1892
131 heffing doorvaarrechten op het Stieltjeskanaal
145 wijziging begroting 1893
162 jaarwedden onderwijzers (essen)
176,177,179 verbouw school te Vossebelt

1894

8, 103 benoeming tijdelijke
53 veldwachter W, Koops
9, 128 wijziging begroting 1893
13,14,17,22,39,64 concessie-verlening stoomtram Dedemsvaart-Jachthuis-Coevorden-Dalen-NieuwAmsterdam
20,,93,117, 118,119,120, 157 vervening
44 onderzoek naar venen, waarde hebbende in verband met de vermogensbelasting
53 verlegging waterleiding het Loodiep
55,82,131 verbouw school te Vossebelt
60,108 verlaging jaarwedde gemeente-ontvanger en borgtocht
68 aanvulling onderwijzers van bijstand
92 verkoop perceel heidegrond aan A. Kip
115 salarissen onderwijzers
130 eervol ontslag veldwachter v.d.Post
147,188 benoeming D. Boem als agent van politie en deurwaarder te Dalen
166,176 benoeming college van zetters
177 schouw over de waterleidingen
198 vacature h.d.s. te Dalen
214 opmerkingen begroting 1895
221 toelage voor de veearts te Dalen
249 toekenning pensioen oud h.d.s. J. Baning
254 poging Noordoosterlokaalspoorweg te bevorderen i.p.v. de stoomtram Dedemsvaart-Coevorden

1895

41 tolheffing kunstweg Dalen-Coevorden
42,166 schouw over de waterleidingen
45,186 vervening
122 toestemming aan A.C. Jalink h.d.s. te Dalen om als organist-koster te fungeren
132 wijziging begroting 1894
148 niet betalen gekochte waar door twee ingezetenen van Dalen
211 nota van bedenkingen rekening 1894
224 benoeming H. Fledderus tot kapitein der rustende schutterij
233 nota van bedenkingen begroting 1896
235 publieke verkoop bomen in de Bente

1896

Ontbreekt

1897

10,24,37, vernietiging gevraagd raadsbesluit 11 november 1896 (verharding Dwarsdijk-Dalerveen)
18,32,35,36,43,64,93,95,105,114,116, 121,125,129 onderwijs school te Vossebelt
44 benoeming politie-personeel in verband met mond-en klauwzeer
79 benoeming zetters
98 tabellen van wegen
140 aanmerkingen begroting 1897
234 wijziging begroting 1896
249,261 vrijstelling onderwijs n vak gymnastiek in de scholen in de gemeente Dalen
254, 298 vergoeding voor stalvoedering in verband met het heersende mond- en klauwzeer
262,268,390 concessie-aanvrage stoomtrambaan Coevorden-Nieuw Amsterdam
306 onderwijs nuttige handwerken voor meisjes
325 rijksonderhoud in de kosten der gemeente afgewezen
330,334 vergunning gevraagd voor verkoop van sterke drank in het klein
337 vrijstelling belasting Armenhuis
373 verhoging salaris h.d.s. te Dalen
383 nota van bedenkingen begroting 1898

1898

4 tolheffing kunstweg Dalen-Coevorden
8,92,253 vergoeding voor stalvoedering van vee
27,125,130, 245 concessie stoomtramweg maatschappij Coevorden-Nieuw Amsterdam
60,73,262 verificatie der gemeentekas
86a verzoek om een woning door het h.d.s. te Vossebelt
108,173,310 verzoek om verhoging salaris onderwijzers
126 nog te betalen schuld aan H. Mouw Mzn. Voor bouw school te Dalerveen in 1893
141,142 wijziging begroting 1897
143 wijziging begroting 1898
171,172 overname paarden bij mobilisatie
177 onder schouwstelling van verbindingswegen tussen Vossebelt en Dalen
182,195,224,264 eervol ontslag veldwachter D. Boem en benoeming van H. Brink als zodanig
192 tijdelijke veldwachter Dalen
228,243 herstel van de Ermerbrug
258,268 benoeming zetters
283 toestand van wegen en voetpaden naar de scholen
305 nota van bedenkingen rekening 1897
306 nota van bedenkingen begroting 1899
311 publieke verkoop bomen aan de Eldijk

1899

6, 311 verhoging salarissen onderwijzers
12,87,152,187,188,240 aanleg Noord-Oosterlocaalspoorweg 
17,39 bouw onderwijzerswoning te Vossebelt
22 opname gemeente-kas
26,42 uitbetaling aan vroegere veldwachter van Dalen
32 tolheffing Oostermoersche-Zuidenveldsche straatwegmaatschappij
80,110,143, aanleg wisselspoor weg Noordzijde van het Stieltjeskanaal door de Dedemsvaartsche
148,209,226 Stoomtramwegmaatschappij
159 wijziging begroting 1898
186 wijziging begroting 1899
207 toestand der wegen
221 concessie-heffing rechten Stieltjeskanaalmaatschappij
260,268 veldwachter tevens aflezer publicatiën te Dalen
273 nota van bedenkingen rekening 1898
283 heffing tolgelden straatweg Hoogeveen-Dalen en Oosterhesselen
295 benoeming tijdelijk h.d.s. te Vossebelt
307 genot van vrij woning door de hoofden der scholen te Vossebelt, Wachtum en Dalerveen

1900

3 voordracht benoeming hoofd der school te Vossebelt
51,203,318,348,371 aanleg Noord-Oosterlocaalspoorweg
54,196,340a verkoop van gemeente-eigendommen (percelen grond)
56,303,304 tolheffing straatweg Hoogeveen-Dalen-Oosterhesselen
83,96,319 vergunning tot vervening Gebr, v.d. Griendt
112 wijziging begroting 1899
175,177 voorbereiding der landbouwtentoonstelling
178 opmaken van de legger der waterleidingen
181 slechte toestand van der waterleiding door de Keuterbrinken, als gevolg van een ongeoorloofde omlegging
184 Duitse werklieden
201 plaatsen van een stoomketel door H. ter Haar te Dalerveen
226,231 schouw over de waterleidingen
278,285 drinkwateronderzoek
332a nota van bedenkingen rekening 1899
352 goedkeuring begroting 1901

1901

5,228 Noord-Ooster Locaal Spoorwegmaatschappij: halte te Dalerveen
9,42 tolheffing tussen Dalen en Coevorden
15 verkoop populieren bomen weg Dalen-Dalerveen
38,39,40,76, 96,97,98,103,111,118,119,120,121,122,292,313,337,350,373,380,386, concessie tot vervening
153,265 bruglegging in den kanaaldijk van het Stieltjeskanaal
154 reglement op de verveningen in Drenthe
172 reprimande commissie tot werving van schoolverzuim
205 wijziging begroting 1900
207 wateroverlast op de gronden in de Keuterbrinken van P.B. van Tarel
212 oprichting Kamer van arbeid voor de Veenderij te Hoogeveen
222 scheiding en deling der Marke in Wachtum
245 benoeming van een zetter 
250a verkiezing van een raadslid
266 herstelling Oosterhesselschebrug liggende over de Verlengde Hoogeveensche Vaart
267,268,276, 283 toelating van raadsleden
281,387 vernieuwing kadastrale stukken
291 aanvulling van de tabel van wegen
296 wijziging begroting 1901
299 beheer der gemeentefinanciën
332 verordening Hoofdelijke Omslag
346, 365,372 regeling en invoering herhalingsonderwijs
374 vergunning tot het leggen van een brug over de waterleiding ’t Loodiep niet vaststelling rekening
378 niet vaststelling rekening 1900
403 aanmerkingen verordening tot regeling jaarwedden van het onderwijspersoneel
404 nota van bedenkingen begroting 1902

1902

29 aanvulling tabel van wegen
30,44 Oostermoersche en Zuidenveldsche straatwegmaatschappij; concessie tot tolheffing
41,49,90,100,113,122,156,157,178,187,192,230,292,314,357,370,388,436 concessie tot vervening
48,54 Dedemsvaartsche stoomtramwegmaatschappij;openstelling lijn Nieuw-Amsterdam-Erica
81 schietvereniging “ Dalen” te Dalen
92,104,218, 227,273 oprichting Kamer van Arbeid voor de veenderij te Hoogeveen
93,97 schapenschurft in Wachtum
95,123 vaststelling verordening tot regeling der jaarwedden onderwijspersoneel
107 opening aangelegde brug in de zuidoostelijke Stieltjeskanaaldijk
138 benoeming commissie tot werving van schoolverzuim
139,281,421,422 vaststelling verordening tot regeling van het herhalingsonderwijs
189,331,338,376 verharding weg Wachtum naar de Hoogeveensche straatweg
214 wijziging begroting 1901
223,305 toestand der wegen
290 concessie heffing van rechten kanaal van Coevorden-Nieuw-Amsterdam
302,313,315, samenstelling van de legger der waterleidingen
317 onteigening voor de aanleg van de spoorweg Coevorden-Gasselternijveen
328,361 oprichting van het veenschap “ Oostopgaande” (met kaart)
332 onvoldoende staat van onderhoud scholen te Vossebelt en Wachtum
368 aanmerkingen op de akten van verkoop
395 aanvulling op de legger der wegen
398 verbouw school te Vossebelt
409 benoeming van een zetter
441 herbenoeming burgemeester C.W.J. Bouwmeester

1903

14 hinderwet vergunning voor plaatsing stoomketel in de Zuivelfabriek te Dalerveen
25,32,33,105, 110,111, 121,131a,186,193,194,195, 196,246, 252,260,264,265,270,271,272,276,277,278,279,280,285,286287, 302,304,312,317,318,321,322,323,333,335,336,342,343,344,352,380,403,427,432,520566,570 concessie tot vervening
62 mutatie onderwijs personeel
89,97,406,442,523, 524,540,550,569 verbouw school te Vossebelt en Dalerveen en geld lening daarvoor
114 kosten plaatsvervanging onderwijzeres 
120 oprichting van een smederij door G. Blanke 
192,275,307,311 begroting 1903 en 1904 gezondheidscommissie
237 schoolgebouw in samenwerking met de gemeenten Coevorden en Hoogeveen
241 aanleg klinkerweg Wachtum naar straatweg Hoogeveen-Oosterhesselen-Dalen 268,485,509,531 herhalingsonderwijs (regeling en subsidiëring) 
337,421,465,517 schouw over de waterleidingen 
345 wijziging begroting 1902 
402,543 wijziging begroting 1903 
426 adres van diverse gemeentebesturen oprichting R.H.B,S te Coevorden 
427,533 bekleden nevenbekleding h.d.s. te Dalen 
475,516,532 Noord-Ooster Locaalspoorwegmaatschappij; plan van onteigening 
503,545 weigering concessie van vervening en strafvervolging tegen H.v. Veenen wegens wederrechtelijke vervening 

1904

16,42 concessie verlening tolheffing weg Coevorden-Dalen 
21,28,54,64,86,96, 123,124,128,142,148,154,155,175,179,200,212,303,356 concessie tot vervening 
31 verordening als bedoeld in de woningwet
34,79,126,210 verbouw school te Vossebelt
37 vergunning voor verkoop van sterke drank in het klein,aan J.H.Kollen en H. Vleems
70,78,92,202,331 Noord-Ooster Locaalspoorweg; aanleg gedeelte Coevorden-Emmen 
127 plannen voor stoomtramweg Coevorden-Dalen-Oosterhesselen-Zweeloo
133,134 begroting 1905 gezondheidscommissie 
156,166,209,215,267 onderwijs in de school te Wachtum en 
272,298,316 schoolgebouw 
174 slechte toestand van de waterleiding grote Ruimsloot en de zgn. Reinderswijk 
205 wijziging begroting 1903
206 jaarwedde onderwijzeres (essen)
211 aanleg klinkerweg Wachtum naar weg Hoogeveen-Oosterhesselen-Dalen
314 benoeming college van zetters 
332 buitengewone schouw over het Loodiep en het Drostendiep 
333 rapport van de gezondheidscommissie betreffende het armwerkhuis te Dalen
394 tolheffing straatweg Hoogeveen-Dalen-Oosterhesselen 
400 plannen voor een straatweg Weijerswold via Dalen naar Holsloot

1905

17,222 wijziging begroting 1904
32 nota van bedenkingen 1905 
38,57 concessie tot tolheffing kunstweg Emmen-Sleen- Dalen
39,65,66,85,107,146, 160,172,190,238,265,283,362 concessie tot vervening
40,165,169,281,518, verkoop gemeente-eigendommen aan de Noord-Ooster Locaal spoorwegmaatschappij 
81 herschatting van een aan t.b.c. lijdende koe, overgenomen door het Rijk
108,110 tolheffing straatweg Hoogeveen-Dalen-Oosterhesselen
152,217,331 rekening gezondheidscommissie over het jaar 1904 en 1906
239,247,351,393, schoolbouw te Dalerveen, Wachtum en
449,468,510 Stieltjeskanaal
271,353,516 nevenfuncties onderwijzer A.C. Jalink te Dalen
285,305,327,366 aanvraag om vergunning stoomtramweg Coevorden-Schoonoord
286 leggen van een telefoonleiding van het station tot aan het Rijkstelefoonkantoor
379,513 wijziging begroting 1905
394 aanvraag verhoging van salaris als gemeente-geneesheer door H. Mol
431 wijziging van de legger van waterleidingen
462,478 salaris onderwijzeres G.A. Groen
495 aanmerking goedkeuring verordening herhalingsonderwijs 
517 aanmerkingen strafverordening inzake mechanisch voortbewegen voertuigen
524 goedkeuring begroting 1905

1906

2,33,429 schoolgebouw te Stieltjeskanaal 
11,167,348 aanvullingsontwerp van de legger van toegangswegen naar spoorwegstations in Drenthe
25 concessie-verlening tot heffing van vaart-en bruggelden op het Stieltjeskanaal
26,284 vergunning tot omleggen der waterleiding “:de Gôtte” voor H. Snijders te Dalen 
32 hinderlijke overgangen over de waterleiding “de Ossehaarsche Ruimsloot”
46 leden commissie tot wering van schoolverzuim
125,143,148,202, 406,406,491,500,501,502,531 concessie tot vervening
189 wijziging begroting 1905
221 begroting van de gezondheidscommissie 1905
276 dienstregeling Noorooster Locaalspoorwewgmaatschappij
293,340,381,399,489,553 onderhoud schoolgebouw Dalerveen
321 voorschriften woningwet
369 vergunning tot het leggen van een brug over “de Gôtte” of het Loodiep door Gebr. Hagedoorn te Dedemsvaart
398 benoeming zetters
457,479,536,539 stichting gemeenschappelijke school Hoogeveen-Dalen en Coevorden
488 eervol ontslag H. Brink als veldwachter
492,521,540 benoeming R. Brink tot veldwachter, deurwaarder en aflezer te Dalen 
547 mutatie onderwijspersoneel
552 beroep tegen vaststelling van uitkeringen aan gemeenten.
558 tolheffing weg Dalen-Coevorden

1907

12,21,32,66,77,98, 225,315,322 concessie tot vervening
16 uitkering sommen door het Rijk aan de Gemeente 
22,76,117,156,157,158,205,241,323,334 stichting gemeenschappelijk school door de gemeenten Coevorden, Hoogeveen en Dalen
55 hygiënische toestand van de scholen
78,82,101,195,197, 273,430,473 schoolgebouw te Stieltjeskanaal en Dalerveen
178,179 begroting 1908 en rekening 1906 van de gezondheidscommissie
187 verbouw woning zonder vergunning
207 wijziging begroting 1907
213 wijziging begroting 1906
222 meer medewerking verzocht door de Officier van Justitie van de burgemeester bij ernstige misdrijven
262 overdracht onderhoud der Noordelijke toegangsweg naar het station te Dalen
311 vergunning leggen van een brug over “de Gôtte” door gebr. Hagedoorn te Dedemsvaart
339 opneming waterleiding het Loodiep
390 eervol ontslag van H. Fledderus als officier van de schutterij

1908

10,200,206,260 schoolbouw en – onderhoud te Dalerveen 
25,142 leggen van een brug over “de Gôtte” of het Loodiep door Marchien Boelken weduwe Jan Caspers te Dalen
31,113,431 leggen van een brug over “de Gôtte of het Loodiep” door M.J. Caspers
54,68,196,428 concessie tot vervening
57,243 bouw van een gemeenschappelijke school door de gemeenten Hoogeveen-Coevorden en Dalen
62 tolheffing kunstweg Emmen-Sleen-Dalen
65,113,431 leggen van een brug over “het Loodiep” door J.C. Oldenbandring te Dalen
110,132,188 geen onderwijs in vak K aan de school te Stieltjeskanaal
161,259 schouw over de waterleidingen
181 wijziging begroting 1907
185,486 uitbreiding der algemene begraafplaats te Dalen, en aankoop grond daarvoor
197,258,482 klacht over toestand van de wegen te Dalerveen
209 Noord-Oosterlocaalspoorwegmaatschappij ; aanbrengen van veranderingen in openbare wegen voetpaden en waterleidingen
214 afschaffing 14 daagsche markt 
226,292 bijplaatsen van een nieuwe stoomketel in de Stoomzuivelfabriek “Dalen” te Dalen
232 adres voor op te richten R.H.B.S. te Coevorden
248 aanleggen van een telefoonlijn vanaf het Stieltjeskanaal tot aan den Coevorderstraatweg
254,290 nevenfunctie A.C. Jalink h.d.s. te Dalen
284,285 begroting 1909 en rekening 1907 gezondheidscommissie
293,363 brug over “het Loodiep” niet door concessie gedekt
301,303,400 schapendrift te Veenhuizen (gem . Dalen)
345 benoeming college van zetters 
360,378 salarissen onderwijzers
427 onderhoud van den weg Coevorden – Dalen – Erm- Noord Barge – Emmen
481 gemeentelijke toelage aan de nieuwe veearts D. Haan
495 herbenoeming burgemeester

1909

28,52,72,108 vergroting der algemene begraafplaats en aankoop van grond daarvoor
36 benoeming zetter
60,100,147,155, 169,173,190, 243,252,264,272,302,322,398,408 gemeenschappelijke schoolgebouw Hoogeveen – Coevorden- Dalen
72a,80,127 vestiging hulptelefoon te Dalen
143,215 vrijstelling van tolbetaling Koninklijke Marechaussee
172,184,187,213,240 concessie tot vervening
183 Eerste Drentsche Stoomtramwegmaatschappij aanleg lijn Coevorden- Assen
197,198 begroting 1910 en rekening 1908 van de gezondheidscommissie
206 wijziging begroting 1908
207 wijziging begroting 1909
239 verkiezingen
271,362 schouw over de waterleidingen 
279,309,316,337,349,373,387,399 verbouw school te Dalen en verder toestand der school
281 toestand van de weg van Dalen naar Erm
287,321,356,377,409 leerplan voor de scholen te Dalen, Dalerveen en Vossebelt
344 tolheffing vaart- en bruggelden Stieltjeskanaal
355,411 leggen van een brug over de waterleiding “de kleine Ruimsloot” door Geesje Vrieling
378 onderhoud kunstwegen in het algemeen 
425 plaatsen van een stoomketel in de stoomzuivelfabriek te Dalen

1910

4,19,50,60,102, 139,191,198,209,229,237,280,285 bouw school te Dalerveld, Vossebelt en Dalen
8 tolheffing kunstweg Coevorden – Dalen
14a,31,38,368 leerplan school te Dalerveld,Wachtum
18,190,208 wijziging begroting 1909
40,89 schoolgeld aan de gemeenschappelijk school Dalen- Hoogeveen- Coevorden
59,64 drinkwaterleiding (plan van aanleg )
103, 118,251 verzoek om omlegging van een gedeelte van de waterleiding “de Gôtte of het Loodiep” door E. Beuker
106,127,175,212 bouw arbeidswoning te Dalen
107 schouw over de waterleidingen
113 vergunning uitbreiding korenmolen 
138,183,205,227 concessie tot vervening 
147,148,149,162 schapenschurft te Dalen
160 bouw nieuwe brug over de Verlengde Hoogeveensche Vaart (Klenckerbrug)
179 openstelling helptelefoonverkeer te Dalen
192 salarissen onderwijzers (essen)
224,225 begroting 1911, rekening 1909 van de gezondheidscommissie
226 wijziging begroting 1910
290 benoeming college van zetters
294,322 afschaffing van een aantal jaarmarkten
298 benoeming S. Stuurman tot veearts met een toelage van f. 200,- per jaar
332 tolheffing weg Hoogeveen- Dalen- Oosterhesselen
365 onvoldoende toestand van een waterleiding in de gemeente Dalen
387 verkoop perceeltje grond aan J.H. Schoe

1911

11 herstel duiker in de weg Dalen naar Sleen
16,57 tolheffing weg Hoogeveen-Dalen-Oosterhesselen
20,169 schapenschurft te Dalerveen en de Bente
21,77,91,204,209 regeling voor de gemeenschappelijke school te Dalerveld
25 opname gemeentekas 
49 aanvulling gemeenteraden
50,61 tolheffing straatweg Emmen-Sleen-Dalen
88 slechte toestand van de waterleidingen en wwegen in de buurtschap Vossebelt
94 correspondentie leerplan school te Wachtum
118 verkoop van een perceeltje grond aan J.H. Schoe
130,262,263,264,265,280,327 toekenning krediet f. 30.000,– uit ’s Rijkskas inzake mond- en klauwzeer
135,168 concessie toe vervening
178,338 resolutie opruiming van het stootblok in de weg bij Sluis I aan het Stieltjeskanaal
187 wijziging begroting 1910
205 oprichting broodbakkerij door Joh. Ter Haar te Dalerveen
215,216 gezondheidscommissie rekening 1910 en begroting 1912
222 wijziging begroting 1911
225 plaatsing van een stoommachine en een electrische installatie in de Zuivelfabriek te Dalen
304a verzoek A.C. Jalink h.d.s. te Dalen om een onderwijzerswoning
352 verhoging presentiegeld raadsleden

1912

27,43 aanvraag om decharge C.W.J. Bouwmeester
40,65,94,137,305 subsidie stichting van een nieuwe school te Vossebelt
49,112,154 te weinig plaatsen in de school te Dalen
54, verkoop perceeltje veldgrond in het Molenveld aan Olf Boesjes.
62, concessie tot vervening
127, concessie-verlening aan Stieltjeskanaal-maatschappij tot heffing van vaart- en bruggelden
131,132 rekening 1911 en begroting 1913 van de gezondheidscommissie
136,146 voordracht onderwijzeres school te Dalen
144,182,187,212 vonnis van de kantonrechter inzake vervoer van vee aangetast door een besmettelijke ziekte
166 voorstel Prov. Reglement op de waterleidingen
168 wijzigingen begroting 1911
209 verlenging voorwaarden voor de Eerste Drentsche Stoomtramwegmaatschappij
237 benoeming college van zetters
245 adres om prov. Subsidie voor verharding van de zg. Dwarsdijk te Dalerveen
257,261 Eerste Drentsche Stoomtramwegmaatschappij;subsidiëring en aandeelhouders tramlijn Coevorden-Schoonoord
271 onderhoud gemeenschappelijke school te Dalerveld
285a afvallozing Zuivelfabriek in Dalen 
292 pachters Wessels en Meijering

1913

22 Dedemsvaartsche Stoomtramwegmaatschappij; waarschuwingsseinen
25 telheffing kunstweg Coevorden-Dalen
39 wijziging en aanvulling kiesreglement voor de kamers van arbeid
67,154 concessie tot vervening
69 aanvraag voor bouw van een woning voor en door de onderwijzer A.C. Jalink
71,107,108,161,265,277, 328 schoolbouw te Vossebelt
72,243 verbouwing Hesselerbrug of Grevenbergerbrug
87 gegevens van de beteelde oppervlakte
127,149,182 aankoop brandspuit
144 wijziging begroting 1912
163 rekening 1912 en begroting 1914 gezondheidscommissie
169a aanleg stoomtramlijn Coevorden-Assen
225,248 rekening en verantwoording verkoop vlees onteigend vee
231,241 ontslag C.W.J. Bouwmeesters, als burgemeester en secretaris
232 Verbouw school te Dalen
250 toekenning gratificatie aan H. Boesjes uit het Carnegie-Heldenfonds (wegens redden van een drenkeling)
256 benoeming van mr. J.A. ten Holte tot burgemeester van Dalen
264 wijziging begroting 1913
266,317,326 gemeenschappelijke school te Dalerveld met Hoogeveen en Coevorden
271 verbouw scholen te Dlaerveen, Stieltjeskanaal en Wachtum
300 vergunning voor oprichting van een pompstation ten dienste van de drinkwaterleiding
324 salarissen gemeenschappelijke school te Dalerveld

1914

5,253 verbouw scholen te Dalerveen, Wachtum en Stieltjeskanaal
16,31,214, 244, 308, 403 verbouw school te Vossebelt,
33 voorlichting B. en W. betr. drinkwatervoorziening
35,36,37, 39, 243, 245, 251, 436, 483 herbenoeming en bedanken lid commissie tot wering van schoolverzuim
44 ontslag rijksveldwachter J. Maat te Dalen
47 rijksschooltoezicht in het algemeen
56,190,262, 265, 418, 539 wijziging begroting 1913 en 1914 oprichting pompstation Coevordensche waterleiding
84,225,263 salarissen onderwijzers gemeenschappelijk school te Dalerveld
85 verhoging onderwijzerssalarissen
95,216 verpachting der tollenweg Dalen-Oosterhesselen
101 R.H.S.B te Coevorden van 3 jarige cursus naar een 5-jarige
108 benoemd tot rijksveldwachter te Dalen A. van Santen
181,223 tolheffing kunstweg grens Emmen en Sleen tot Dalen
189 verlaging pacht der tollen H. Wessels en R. Meijering
194,274,263a, 421, 422, 620 schoolbouw te Dalen
222,290,603 Eerste Drentsche Stoomtramwegmaatschappij; aanleg lijn Coevorden-Assen
226 subsidie in buitengewone kosten van het lager onderwijs
239 schoolverzuim door de slechte wegen en voetpaden
23 juni 1914, 281 aanvraag om de schoolvakantie met één week te verlengen i.v.m. de aardappeloogst te Stieltjeskanaal
271 verandering van de Schoolstraat in Dalen van een keistraat in een klinkerstraat
291 begroting 1915 en rekening 1913 van de gezondheidscommissie
297 concessie tot vervening
328,503,568 overname weg van Stieltjeskanaal naar Dalerveen door de Gemeente Coevorden
367 aanvraag vergunning voor een nortonput door Joh. Ter Haar te Dalerveen
395 benoeming college van zetters
411, 411a,569 staat van beleg
440a,440b, 441a onderstand Duitsche en Belgische vluchtelingen
466a,491,505, 547, 557,591, 613, 617, 622 geen uitvoer van rogge en brood uit de gemeente
473 kachelaanmaker tijdens de wintermaanden in de school te Vossebelt
483a assistentie door Rijksveldwacht
597 adres om verhoging vergoeding van militie- en landweerplichtigen

1915

41,94,207, verbouw school te Dalen
210, 
65,164,166, verslagen commissies tot wering van schoolverzuim
174,213,306
70, vergoedingen wegen kostwinnaarschap
86, concessie tot heffing vaart- en bruggelden door de Stieltjeskanaalmaatschappij
110, nevenfunctie burgemeester
177,267,435, overname grond voor verharding weg Stieltjeskanaal-Dalerveen
627,22 november 1915
183, benoeming lid college van zetters
186,337, 6 aug. Gemeenschappelijke school te Dalerveld
187, plaatsen van een plaggehut in de Dalervenen
199, baldadigheid bij de school te Vossebelt
211,438,388 wijziging begroting 1914
212,334,530, wijziging begroting 1915
617b, 25 nov.1915,
821
246, verslag van de tekenschool te Dalen 1914
309,322 vermindering van tolpacht van D. Hilbrands bij Wachtum en A. Oving te Oosterhesselsebrug
395,687 deelneming in de Eerste Drentsche Stoomtrammaatschappij met een bedrag van f. 35.000,-
411,412 begroting 1916 en rekening 1914 van de gezondheidscommissie
429, geen levering van varkensvleesch
449, concessie tot vervening
493, broodvoorziening
495,496 verkoop van versche visch
533,534,791 aanvraag om het aantal drankvergunningen in de gemeente terug te brengen
564,604 aanvraag bouwvergunning voor een arbeiderswoning door de Maatschappij van der Griendt land-exploitatie
605, schouw over de waterleidingen
20 sept. 1915,788,814 salarissen onderwijzers
619 aanwijzing rooilijn door de Gemeente Coevorden 621,aanvraag bouwvergunning vergroting stationsgebouw te Dalen
668, 815 moeilijkheden met het hoofd der school betr. onderwijzerswoning te Vossebelt 
683, jaarlijkse subsidie aan de ambachtsschool te Emmen
725,729 extra bewaking te Wachtum in verband met mond- en klauwzeer
789,809 niet afgehaalde paspoorten
808,826,861 tolheffing op de weg Coevorden-Dalen
812, ontslag-aanvrage T. Gras als onderwijzer te Wachtum
817, aanvraag bouw ener woning door de Coöperatieve vereniging “ Ons Belang” te Wachtum
24 dec. 1915 aanvraag aanleg weg Dalerveen-Dalen
27 dec. 1915 slechte toestand van de weg naar Wachtum

1916

4,89,127 aanleg weg Dalerveen-Stieltjeskanaal
32,107,196, 1916, 429 wijziging begroting 1915
38, onteigening ten behoeve van uitbreiding emplacement te Dalen
44, ontslag aanvrage A. Groeneveld als Onderwijzeres te Dalen
53,81,84,152 commissie tot wering van schoolverzuim benoeming en verslag
183,184 onderhoud straat weg Dalen-Klinkenmolenbrug
234, ingevulde vragenlijst huisvesting van uitgeweken
235a gevolgen van inkwartiering van soldaten
260, afschaffing der tollen
294,597 aankoop van een uurwerk voor de toren
318, aanmerking strafverordening op het verblijven van schepen, voertuigen e.d. binnen het veenschap Oosopgaande
430, aanleg kunstweg van Weijerswold, Stieltjeskanaal naar de straatweg van Holsloot naar Dalen
446, begroting 1917 en rekening 1915 van gezondheidscommissie457,564 onderhoud straatwegen in de gemeente Dalen
514, smokkel van paarden naar Duitschland
600,611 toekenning renteloos voorschot door de staten van Drenthe aan de stoomtramweg Assen-Schoonoord-Coevorden
642,735,868 wijziging begroting 1916
646, schouw over de waterleidingen
647, ontheffing wet tot regeling van het lager onderwijs
662, vraag om vergoeding voor meerdere werkzaamheden onderwijzeres K.H. Warries Dalerveld
682, benoeming college van zetters
703,952 verzoek om over te gaan tot het instellen van een levensmiddelen-commissie door de
S.D.A.P. afd. Drenthe
749, aanvraag bouwen van een landbouwerwoning door K. Sikken te Dalerveen
771, salarissen onderwijzers
798, plaatsing van een stoomketel in de zuivelfabriek te Dalerveen
858, bestrating bij de Oosterhesselsche brug
886, aanvraag om subsidie voor de Rijkslandbouwinterschool te Emmen
948, slechte toestand van de zg. Nieuwe weg

1917

Ontbreekt

1918

4 januari 1918,229 verkoop tolhuis te Oosterhesselschebrug aan de Eerste Drentsche Stoomstramwegmaatschappij
400 wijziging begroting 1917
22 papierverbruik door de burgemeester
46,47,72,161,423,438,440,468,823 verslag en mutaties commissie tot wering van schoolverzuim
65,105 ontslag-aanvrager R.W. Woldring als 2e ambtenaar ter secretarie en benoeming van J.H. Film JJzn.
78 correspondentie verordening op honden en hondenkarren
79 correspondentie op het rumoer maken langs de openbare weg
80,123,131,150, 223,448,449,464,753oorraad meel bij de bakkers
111 distributie van rijst
122 gebruik van een schoollokaal door de nieuw opgerichte zangvereniging te Dalerveen
136 afkondiging wet op het slachtverbod
158 aanleg fietspad Coevorden-Nieuw-Amsterdam langs het Stieltjeskanaal
21 maart 1918,565 wijziging begroting 1918
197 salaris onderwijzend personeel
205 jaarverslag tekenschool over 1917-1918
228 concessie – verlening vaart – en bruggelden aan de Stieltjesmaatschappij
18 april 1918, waterafvoer in de gemeenten Dalen en Coevorden
231 onderhoud straatwegen in de gemeente Dalen 
254 vordering van vee in de gemmente
1 juni 1918 aanvraag subsidie door de geiten -fokvereniging te Dalen
298,477, oprichting van een waterschap in de gemeenten Coevorden en Dalen
319, aanvraag tegemoetkoming verzorging ouderloos kind
392, aangaan geldlening van f 3.000,- tot dekking van een gedeelte van het nadelig saldo van het levensmiddelenbedrijf
413, correspondentie verordening wet op het herhalingsonderwijs
475,502,561, regeling jaarwedden onderwijzend personeel
573,585,616, 630,659,684, 691,739,821, 505,600 hoge aardappelprijs
527,723,765 concessie tot vervening
554,555, vergunning gevraagd voor aanleg electrisch net te Wachtum
558, hinderwet vergunning voor stoommachine in op te richten houtzagerij door Gebr. Berends 
578, schouw over de waterleidingen
594, aanvaarding legaat door de Diaconie van Dalen van wijlen mevr. J.M. Caspers
610, detailhandel betreffende voorraad koffie tegen geldige bons
612, plaatsing zuiggasmeter in de Coöp. Zuivelfabriek te Wachtum en in de electrische centrale
631, aanvraag blijven wonen in de tolgaarderswoning door de huurder R. Slot of eventuele koop
645, aanvraag subsidie voor oprichting van een industrieschool voor meisjes te Coevorden
658,747 te lage lonen voor werknemers bij de Dedemvaartsche tramwegmaatschappij (verzoek om steun)
682, ontslag aanvrage G. Tinga als onderwijzer te Stieltjeskanaal
688, benoeming college van zetters
690, aanvraag subsidie voor kinderzorg in de gemeente Emmen
727 verhoging salaris van de gemeente arts
730, verzoek om subsidie voor het Groene Kruis

1919

35,545,561 slechte toestand van de weg in de Mars en in het algemeen
65,960,975, herhalingsonderwijs (leerplan en diversen)
988,1006, 71,523,539,541 mutaties commissies tot wering van schoolverzuim 
16 oktober 1919
84, benoeming mej. B. Scholte als onderwijzeres te Stieltjeskanaal
85,114 slechte toestand van de weg langs de Reindersdijk
90, aanvraag voor oprichting van bewaarscholen in de gemeente 
91,105,864, verzoek om meer arbeiderswoningen te bouwen
872, 957, 98, 700, 1040, wijziging begroting 1919
102,197,259, vergunning voor de Eeerste Drentsche Stoomtramwegmaatschappij de spoorlijn te
737, verbreden, snelheidsbeperking in het dorp Dalen en het plaatsen van borden langs de route
129,143 benoeming leden van het comite tot steunverlening
131, aanvraag om vermindering van tolpacht door W. Schierbeek tolpachter te Eldijk
146, plaatsing stoomketel in de stoomtimmerfabriek van Gebr. Berends te Wachtum
148,537,542 verkoop van de tolgaarderswoning aan de weg Coevorden naar Dalen en te Geesbrug
1121, 159,196,411, aanleg weg Weierswold – Dalerveen – den Hool- Holsloot
601,687,738, 176,241,535, jaarwedden onderwijzend personeel
543,546,825, 835,923,1142, 219, schoonmakers van gebouwen niet in gemeentedienst
278, benoeming mej. D.J. de Beijl tot onderwijzeres te Dalerveld
287, 627, 859, lijsten betr. schoolverzuim
865,1144, 438, 517 benoeming mej. C.H.A.A. Wildeman tot tijdelijk onderwijzeres te Stieltjeskanaal
536,950, aanvraag om belastingverlaging door de vrijzinnige kiesvereniging
544, aanvraag salarisverhoging door de doodgraver
547, ontslag H. Bodewitz als beheerder hulptelegraaf en telefoonkantoor
558,559, tijdelijke geldlening groot f. 7.400,– en f. 4.850,–
560, wijziging begroting 1918
621, bezwaar tegen het leggen van een weg door een perceel rogge van H. Uneken
623,842, subsidie aanvraag door de vereniging “Het Groene Kruis “
710, oprichten van een bakkerij door H. Visscher
753, ontslag aanvrage mej. D.J. Beijl als onderwijzeres te Dalerveld
754, correspondentie van her rijkskantoor voor de suikerleverantie
755, weg Dalen- Coevorden ( gemeenschappelijk onderhoud)
790, aankoop stroken grond voor wegaanleg 
27 augustus controle op schouw van de waterleidingen
1919,
795, raming 1920 en rekening 1918 gezonheidscommissie
802, dempen van een sloot aan de hoofdstraat
817, distributie van kaarsen en carbid
819,820,823 staking personeel Dedemvaartsche tramwegmaatschappij
811,11 beloning school-schoonmaakster
november 1919,
846, nieuwe brug in de weg Dalen – Dalerveen
880, bestelling katoen
13 oktober herbenoeming burgemeester mr. J.A. ten Holte
1919, 908,927, stoombaggermolen te Dalerveld
952,959, geldlening groot f. 73.000,- te behoeve van arbeiderswoningen aan de weg Dalen- Dalerveen
965, machtiging voor het dragen van een opvolger
1000, aanleg weg Dalen – Wachtum
1019, benoeming mej. Z. Camstra als onderwijzeres aan de o.l.s. te Dalerveld
1036, aanvraag om subsidie door de vereniging kinderzorg in de Classis Emmen der Ned. Herv. Kerk
1082, vaststelling van stemdistricten in de Gemeente Coevorden
1100, vergunning voor de schoolopziender van het arrondissement Dalen om in Emmen te mogen wonen
10 december brief van de opper-brandmeester aangaande het brandweerwezen
1919
1126, voorschot meel voor A. Hoekman te Dalerveen
1128, verhoging bezoldiging wegwerker J. Assen
1132,1133 dankbetuiging verhoging salaris van het gemeente personeel
1152, aanvraag door de afd. Dalen van de S.D.A.P. om een vergaderlokaal voor de jeugd

1920

1,41,264,327, lijsten betr. schoolverzuim
496,526,657, 666,773, 6, vaststelling presentiegeld raadsleden
9, vereniging tot afschaffing van alcoholhoudende dranken verzoekt geen vergunningen meer af te geven
9a,33,70,79, dankbetuiging voor salarisverhoging
119, 11,149,267, wijziging begroting 1919
442, 17, correspondentie herhalingsonderwijs
27, correspondentie verbindingsweg tussen Dalen en Dalerveld
44, 234, 299, verkoop tolhuis te Geesbrug
14 mei 1920,485
48,49,66,112, verslag mutatie commissie tot wering van schoolverzuim
117,139, 147, 204,430,595, 750,
68, slechte toestand weg te Vossebelt en de Peel
69, dankbetuiging vereniging kinderzorg van de classis der Ned. Herv. Kerk te Emmen voor subsidie
93, vergunning oprichting van een bakkerij door H. Bos Rzn te Dalen
115, werkloosheid en arbeidsbemiddeling ( landontginning door J.L. Nijsingh)
118, verzoek om grond van de gemeente te mogen kopen
121, vaststelling jaarwedde der beide wethouders
128,220,237, subsidie voor de aanschaf van materiaal
287,290, 305,341,518, voor de Burgerwacht te Dalervaan
573,574,719, 132,148, aanvragen tot verkrijgen van een landarbeidersplaatsje
133,154, slechte toestand weg Emmen – – Dalen
142, verbreding dorpsstraat te Dalen in verband met de tramlijn Assen – Coevorden
144,160,754, aanleg weg Dalen – Wachtum
908, 153, bijdrage gevraagd voor de cursus tot opleiding van gemeente – ambtenaren
161,626,696, concessie tot vervening
810,906, 182,285, aanwijzing tussenpersoon voor de aanvragen van ouderdomsrente
15 maart 1920 ontslag – aanvrage mej. H.J. de Wit onderwijzeres te Vossebelt
200,260, tolheffing Oostermoersche en Zuidenveldsche straatwegmaatschappij
18 maart 1920 verzoek om de voor verenigingen beschikbaar gestelde vroegere raadszaal te bemeubelen
245, steun na verblijf onder de wapenen
251,276, overbrenging van gedeelten van de archiefstukken naar her rijksarchief
263, geldlening tot dekking schulden van het levensmiddeelenbedrijf
265,17 juli aanvraag bouwen van een woning te Dalerpeel
1920,590,591,
270,443,730, overdracht van de grond voor de weg Dalen – -Dalerveen en uitbetaling subsidie
734, 278, benoemd J. de Boer tot tijdelijk onderwijzer te Dalen
279, bewijs van ontvangst doop -, trouw – en begraafregisters van de gemeente Dalen door de Rijks – archivaris
289,296,298, benoeming mej. T. Bosma tot tijdelijk onderwijzeres te Dalerveen
293, verzoek door mej. C.H.A.A. Wildeman om in Dalen te mogen blijven wonen
304,314,405, correspondentie verordening uitbetaling jaarwedden onderwijzers (essen)
473,493, 306,414,568, geldlening groot f. 4.250,– f. 9.800,– f. 125.000,–
816, 310,311, uitreiking gevraagd aandelen van de Eerste Drentsche Stoomtramwegmaatschappij
329,492, slechte toestand weg Dalen – Coevorden
336, aanvraag voor een lening groot f. 200,– bij het bouwen van een woning
11 mei 1920 verzoek om geldelijke bijstand voor zieke zoon door R.G. van Veen
14 mei 1920 aanvraag om een woning door Joh. Harms
1 juni 1920 2x wateroverlast te Wachtum en Dalen
382, sluiten van een vrijwillige ouderdomsverzekering
383, plaatsen van wegwijzers door de A.N.W.B 
401, benoeming J. de Boer tot onderwijzer aan de o.l.s. te Dalen
402, benoeming mevr. Bessing – Mohr tot onderwijzeres aan de o.l.s. te Vossebelt
423, benoeming mej. J. Hidding tot tijdelijk onderwijzeres aan de o.l.s. te Dalerveeen
436, raming 1921 en rekening 1919 gezondheidscommissie
449, verzoek om een drinkwaterput bij de gemeentewoningen te plaatsen
460, benoeming mej. S. Olgers tot tijdelijk onderwijzeres aan de o.l.s. te Stieltjeskanaal
470, verzoek om vergoeding penningmeester van de Landarbeidersbond, G.J. Voors, wegens toepassing van de werklozenverzekering
475, correspondentie over bouw van arbeiderswoningen
480, emolumenten voor rijksveldwachters
501, slechte toestand van de scholen te Wachtum en Dalerveen
511, plaatsing van een brandspuit te Zwinderscheveld
527, onderzoek verzocht naar toestand in het armenhuis te Dalen
26 oktober toegewezen vetten in de gemeente 
1920, 543, ontslag aanvrage mej. Z. Camstra onderwijzeres te Dalerveld
549, aankoop van percelen grond voor bouw van twee arbeiderswoningen en percelen bouwland
554,629,907, aangaan van een geldlening f. 2.600,–
561,562, verzoek om verhoging van de jaarwedden van het gemeente personeel
569, ontslag aanvrage mej. L.H. A.,A. Wildeman als onderwijzeres te Stieltjeskanaal
599,623,720, aanvraag om subsidie voor de industrieschool te Hoogeveen, de vakschool voor
786,806,836, meisjes te Coevorden, de ambachtsscholen te Emmen en Hoogeveen en de rijkslandbouwwinterschool te Emmen
616, oprichting van een waterschap “Weijerswold”
628, geldlening groot f. 3.350,– voor aankoop grond
630,815, wijziging begroting 1920
631, schouw over de waterleidingen
647,807, aanvraag onm salarisverhoging door de gemeente geneesheer L.J. Christiaans
648, aanvraag om subsidie door de vereniging “ Het Groene Kruis”
674,876, aanleg van de straatweg van de Coevorderstraat door het Zwinderscheveld naar de Krim
683,697, aanvraag voor het plaatsen van lantaarns in de Dalerpeel bij de vonders en te Stieltjeskanaal
692,713,714, aanvraag om meer loon door de kachel – aan – maaksters te Stieltjeskanaal, Dalerveen en Vossebelt en de lantaarnopsteker te Dalerveen
784, benoeming college van zetters
795, benoeming mej. C. Wolters als onderwijzeres te Stieltjeskanaal 
834,868, correspondentie Nederlandsche bond van arbeiders in het Landbouw-, Tuinbouw – en Zuivelbedrijf 
848, aanleg weg Weijerswold – Dalerveen – den Hool
897,898, verzoek om kinderaftrek voor den Hoofdelijken Omslag door de afd. S.D.A.P. te Dalen
900, jaarrekening 1921 Vakschool voor meisjes te Coevorden

1921

18,194,387, wijziging begroting 1920
486, 19,854,899, rijksvergoeding voor het herhalingsonderwijs
961, 20,23b,85, verhogingen jaarwedde
86,107, 22,297,316, lijsten betr. schoolverzuim
541,618,748a, 32,35, onderhoud kunstweg Dalen – -Coevorden
42,860,01 te hoge pachtsom tolboom aan de Eldijk en verkoop van het tolhuis met bijbehorend land
51,74,75,76, verslagen mutaties commissies tot wering van schoolverzuim
934,
94, subsidie weg van de Klinkmolenbrug naar Dalen
101,386,744, wijziging begroting 1921
945,
115,467, verzoek verhaalpensioen – bijdrage gemeente ambtenaren af te schaffen
128, voorschot van de Landarbeiderswet ter verkrijging van een plaatsje
132,805,942, verzoek door de afd. S.D.A.P. te Dalen om werklozen een bijdrage te verlenen
163, verzoek door afd. spoor – en tramwegpersoneel om de oude raadszaal te mogen gebruiken als vergaderruimte
170, jaarwedde wethouders der gemeente Dalen
192,362,392, onderhoud kunstweg Dalen – Dalerveen
436,548,
559, 559a,583,
720,889,966,
197,362,459, aanleg kunstweg Dalen – Wachtum
553,582,609,
204, aanvulling van de legger der waterleidingen
214, verkoop van het z.g. kerkpad aan de eigenaren der belendende percelen
215, verbetering weg Weijerswold – Stieltjeskanaal 
219, aanvraag dempen sloot te Dalerveen
232,584, verzoek om rijkspremie voor woningbouw door Joh.Scholten te Dalerveen
235,575, verzoek om subsidie door de opgerichte gymnastiekvereniging
254,472, subsidie aanvraag werkverruiming
260, ontslag gevraagd door mevr. M. Jagersma- Vreeken als onderwijzeres te Dalerveen
284, verzoek om een woning te bouwen door P.W. Kramer
310, concessie tot heffing van vaart – en sluisgelden door de Stieltjeskanaalmaatschappij
311, stichting barak voor besmettelijke ziekten door verschillende gemeenten
321,322, bezwaar door de inspecteur van het rijksschyool toezicht tegen de lesrooster in de school te Dalen
374, aangaan van een geldlening groot f. 2.075,– tot dekking van het nadelig slot van het levensmiddelenbedrijf
376, uitreiking aandeelen door de E.D.S. 
385,493, vrijstelling verplichting geven van onderw. in lich.oef. voor de o.l.- scholen
475, aankoop van de kosterij der Nad. Herv. Gemeente te Dalen door de Gemeente 
481,498,784, geen schoolbenodigheden meer op de school te Stieltjeskanaal , Vossebelt en Dalen
785,964,
500,704, subsidie – -regeling met de vakschool voor meisjes te Coevorden
515,554,600, aanleg wegen Nieuwe – Krim naar Nieuwlande en van Weijerswold naar
760, Stieltjeskanaal
538,556, houding der werkloze arbeiders te Wachtum
543, aanleg kunstweg Holslootbrug tot Oosterhesselsche brug
591,707,713, rekening 1920 en raming 1922 gezondheidscommissie
718,737,740,
630, ontslag aanvrage J. de Boer onderwijzer te Dalen
677, subsidie aanvraag voor de vereniging “Het Groene Kruis”
691, gelegenheid voor H.J. Klazen om zijn dochter naar Utrecht te sturen om genezing van de ogen
697, aanvraag voor het graven van wijk in werkverschaffingsverband
703, plaatsing van een zuiggasmotor tevens petroleummotor in de korenmolen te Wachtum
742,778b, vacature school te Dalerveld
743, openbare verkoop van een paar peercelen bouwland in de Bente door de gemeente
762, plaatsing van een benzinemotor in de timmerwerkplaats van R. Habing
764,765,780, benoeming mej. R. Houwen tot onderwijzeres te Dalerveen
771, subsidie aanvrage door het Doofstommeninstituut te Groningen
811a, arbeidsinspectie naleving der Arbeidswet van 1919
822, verplaatsing rijksveldwachter B. ter Horst van Groningen naar Dalen en G. Lode van Dalen naar Groningen
839, schouw over de waterleidingen
844,951, bespreking bond van onderwijzers
852, ontslag aanvrage H.E. Swiers als onderwijzeres te Dalen
858,859, plaatsen van wegwijzers in de Gemeente 
863,864,865, verbreden en verdiepen van de Oshaarsche Ruimsloot
931a,
895, toekenning van een bedrag f. 25,– aan de rijksveldwachter van Oosterhesselen
925, ontslag aanvrage mej. C. Wolters als onderwijzeres te Stieltjeskanaal
928, onderhoud wapens van burgerwacht
956, gebruik van de oude raadszaal door de vrijz. Dem. Kiesvereniging
962, benoeming de heer H. Koerts tot onderwijzer aan de school te Dalen
967, aanvraag om subsidie door het bestuur van de Vereniging Ambachtsonderwijs te Dalen

1922

4,9,257,411, financiering verbetering weg Dalen – Emmen
539,588, 7,38,62, dankbetuiging voor gratificatie rijksveldwachter G. Lode
11, kosten van bewaking bij aanleg van de weg Coevorderstraatweg – Gramsbergereind
12, intrekking concessie tot vervening
22,23,37,76, lijsten betreffende schoolverzuim
340,341,375, 442,616,629, 816,823,856, 27, verzoek om verhoging rijksbijdrage steun werklozen
36,93,564 wijziging begroting 1921
39,238,393, verzoek om adhesie betuiging aanvraag van een rijkskweekschool voor onderwijzers (essen) te Emmen
42a,68,79, verzoek om invoering van steunregeling voor de land – -en veenarbeiders
53a,59,60,115, verslag en mutaties van de commissies tot wering van schoolverzuim
134,169,468, 66, benoemd als onderwijzeres aan de o.l.s. te Dalen mej. G. Vleems
67, schoolheffing gemeenschappelijke school te Dalerveld
69, burgerwacht te Dalen onder van de wapens
70,278,284, herhalingsonderwijs (verslagen)
331,332,345a, 102,258, aanvraag steun voor ontginningswerkzaamheden
144, aanvraag om subsidie voor straatlantaarns te Nieuwlande
147, geen verplichting een wijk te graven voor een veeneigenaar in het veenschap”De Coevorder – en Dalerveen”
155,381a,478, voogdij stelling kinderen Smeenge uit Dalen
943,963,998, 1028,1058a, 1110, 170a, 537, 559, subsidiëring van een te bouwen woning bij de te stichten Chr. School te Dalerpeel
605,658,791, 881, 182a, inspectie wapenen burgerwacht Dalen
204, gezamenlijke drinkwaterpunt met problemen
272, ontheffing niet vervulde vacature aan de gemeenschappelijke school te Dalerveld
273, salarissen van de burgemeester, secretaris en de ontvanger
304, verzoek om een pomp te plaatsen op een drinkwaterpunt door verschillende inwoners
309,349,350, verzoek om de school een uur later te willen aanvangen i.v.m. de zomertijd
351,352,362, 363, 309a, verslag van “Het Groene Kruis” 1921 
330, verzoek om een rijkskweekschool voor onderwijzers (essen) te Coevorden te stichten
333, stichting schoollokalen bij de school voor gereformeerd onderwijs te Oosterhesselen
361, 523, 567, aanmerkingen op het leerplan door de inspecteur van het lager onderwijs
596a, 385,389,930, bezwaar tegen muilkorven en aan de lijn houden der honden
401,402,952, aangaan van geldleningen f. 10.000,–, f. 2.000,– en f . 9.000,–
407, verzoek om een stembureau te Nieuwe Krim
412, plaatsen van een hulppostkantoor te Dalerveen 
437,688, subsidie werkverschaffing aan de Oshaarsche Ruimsloot
469,489,512, werkstaking der veenarbeiders
541, benoeming mej. M. Beekhuis tot onderwijzeres te Wachtum
542, slechte toestand van de wwe4g Dalen – Emmen
560,1015, wijziging begroting 1922
576, werkloosheid
589, onderhoud kunstweg Holslootbrug – Oosterhesselschebrug
635, schoolgeldheffing gemeenschappelijke school te Dalerveld
655, benoemd tot onderwijzeres te Stieltjeskanaal mej. Ph. P. Hissink
691, verzoek om arbeiders te plaatsen in de werkverschaffing
2 september verordening op de keuring van vee en vleesch
786, plaatsing van een petroleummotor in de machinale timmerwerkplaats
790, aanvaarding van een legaat van de weduwe Hironimus Fledderus geb. Hardeberg bestaande uit huis en erf met voorwaarde bestemming gemeentehuis
828, rekening 1921 en raming 1923, gezondheidscommissie Hoogeveen
872, benoeming mej. M.C. Tap als tijdelijk onderwijzeres te Dalerveld
889, benoeming college van zetters
896,915,916, zekerheidsstelling gemeente ontvanger
899,1020, concessie tot vervening
1021, 950, plaatsing van zuiggasmotor in een stoomhoutzagerij Gebr. Berends te Wachtum
994, ontslag aanvrage mej. J. Ydens als onderwijzeres te Dale
1017, aanvraag bouwvergunning
1069, verzoek door de onderwijzeres R. Houwen om overplaatsing van Dalerveen naar Dalen
1071, verharding weg Weijerswold – Stieltjeskanaal

1923

3,19,343, lijsten betr.effende verzuim op de scholen
371,585,598, 818,819,1023, 1024, 23,50,100, geldleningen groot f. 3.600,–, f. 15.000,–, f. 8.000,-, f. 30.000,– en f. 16.000,–
142,143,162, 634,761, 24, tolheffing kunstweg Emmen – Sleen- Dalen
25, aanmerking gemeente rekening over 1921
31,348, verbetering straatweg van Dalen naar de grens der gemeente Sleen; vervanging bruggen
34,53,91,349, rekening 1921 en 1922 en raming 1923 en 1924, gezondheidscommissie Hoogeveen
825,826, 44, verzoek om een brandspuit te plaatsen in Nieuwlande
46,82,92,93, verslagen en mutaties commissies tot wering van schoolverzuim
94,101,112, 317,948, 66, verkoop van een gedeelte van een perceel hooiland gelegen straatweg Dalen – Dalerveen
75,264,410, wijziging begroting 1922
81, dank voor gratificatie van B. Lubbers
96,138,558a, vacature school Dalerveld
953, 115,164,167, normalisering van de Ruimsloot
120a,163a huldeblijk bij 25-jarig regeringsjubileum van H.M. de Koningin
123, tekort op de rekening 1922 van de Diaconie van Dalen
124, benoeming mej. J.M. Ditmar tot onderwijzeres te Dalen
129, proces-verbaal tegen Gebr. Caspers wegens belediging van de deurwaarder
166,230,239, schoolbouw te Dalerpeel
312,398,401, 463,487,518, 519,748,839, 937, 186, financieel overzicht “ Het Groene Kruis”
223,1021, aanmerking begroting 1923
226, ontslag aanvrage A.C. Jalink hoofd der school te Dalen
228,254,409, vervening
690,691,691a, 267,440, subsidie aan de Bentheimer Kreisbahn
276, verzoek tot overplaatsing als hoofd der school te Dalerveen naar Dalen van J. v.d. Veen
293,300,301, verslag van het herhalingsonderwijs
302, 295, vernietiging van de aanslag forensenbelasting van weduwe J.C. Minke
316, correspondentie burgerwacht te Dalen
327, rekening en verantwoording schoolgebouw te Nieuwlande
367, het leggen van een brug tussen perceel sectie B 1321 Dalen en sectie G 641 Sleen
369, benoeming J. Hoving tot hoofd der school te Dalen 
373,439, verzoek van enkele inwoners van de Loo om electrische stroom te mogen betrekken van Coevorden
484,492, benoeming J. Ploeg tot tijdelijk onderwijzer te Dalen
489,21 voorschot ter verkrijging van een landarbeidersplaatjes
december 1923
582,634a, lening Groninger Bank te Emmen
586, benoeming J. Peters tot onderwijzer te Dalen
589, ingebruikneming schoolgebouw Christelijke school te Dalerveld
661, verfwerk school te Dalen
662, exploitatie rekening vleeschkeuringsdienst 1922 en gemeenschappelijke regeling met Schoonebeek en Coevorden
678,827, wijziging begroting 1923
707a, verbetering kanalen
751, slechte toestand weg in Dalerpeel
783,843, splitsing van gemeente Emmen ( Nieuw-Amsterdam zelfstandig)
794, plan tot het graven van een kanaal vanuit het Oostopgaande naar het Zwindersche kanaal
812,831, ontslag aanvrage mej. J.M. Ditmar onderwijzeres aan de o.l.s. te Dalen
814,902, overplaatsing onderwijzeres J. Ph. P Hissink van Stieltjeskanaal naar Dalen
858, kasopname.
889, beplanting bermen der wegen
903, verzoek door de S.D.A.P. afd. Dalen om de plaatselijke belastingen te verlagen
914,1001, vergoeding bijzonder onderwijs
961, slechte toestand van de weg over de Veenhuizen naar Dalen
977, tuinbouw – cursus in Nieuw – Amsterdam
985,986, oudercommissie o.l.s. te Dalerveen, huishoudelijk reglement en mutatie
992, benoeming schoolschoonmaakster te Vossebelt
1019, nemen van 2 aandelen Bank Nederlandsche Gemeenten
1020, besluit tot aankoop van grond bestemd voor schoolplan te Dalen
1021a, correspondentie verordening schoolgeld voor de avondscholen

1924

7,209,354, concessie tot vervening
26, kasopname
31, huishoudelijk reglement oudercommissie te Dalen
40,76,77,80, verslagen en mutaties commissies tot wering van schoolverzuim
132,134, 59 werkeloosheidsprobleem in de gehele Z.O.-hoek van Drenthe
60 aanvraag door A. Seubers te Wachtum om zijn boerderij met riet te mogen bedekken
74, verzoek om een betere woning door K. Zwiep, Bakkerswijk te Dalen
75, verzoek om de raadszaal van het oude gemeentehuis als ruimte voor de Zondagschool te gebruiken
79, regeling vervolgonderwijs
87, toestand van de bermen der weg van de Westerdijk in Dalen
106, 137 benoeming mejuffrouw A.S. Beens tot onderwijzeres te Stieltjeskanaal
111, bijeenkomst van de gemeentebesturen van Dalen e.o. aangaande loonregeling werklozen 
120, beplanting van de bermen der wegen
139, 154, 343, wijziging begroting 1923
473, 149, beloning onderwijzeressen voor handwerkuren
156, tentoonstelling van elektriciteit
173, 387, 460 correspondentie over de begroting 1924
178, herstelling weg Dalen-Coevorden
280,319,497, lijsten betr. schoolverzuim
499,757,920, 281,331 traktement ontvanger
313, adres van de afd. S.D.A.P. te Dalen inzake de voorgenomen bezuinigingen bij het onderwijs
323, aanvaarding van een legaat van mevr. G. Weggemans weduwe van A. Hazelaar aan de Diaconie der Nederlands Hervormde kerk
356, schouw over de waterleidingen
388, leggen van een brug over het Loodiep door de heer H. Hazelaar
404, onderhandsche aankoop van een huisje met grond van Z. Meijerink te Dalen
424, oprichting Rijksdagnormaalschool te Coevorden
429, autobusdienst Klazienaveen-Coevorden door B. Vos
454, benoeming 3de leerkracht te Vossebelt
462, benoeming mej. J. Moesker tot onderwijzeres aan de school te Vossebelt
548, verkoop van een plaatsje aan K. Keen te Dalen 
613,811 wijziging begroting 1924
627, aangaan van een lening groot F. 17.000,- ter bestrijding der kosten vernieuwing van de weg Dalen-Coevorden
633, aanvulling van de legger der waterleidingen in de gemeente Dalen
647, 673 verzoek om het veemarktterrein te vergroten
677, plaatsen van een stoommachine en een electromotor in de zuivelfabriek te Dalen
701, rekening 1923 en raming 1925, gezondheidscommissie Hoogeveen
756, verzoek om vergunning voor een autobusdoor door Visser en v. Huffelen
28-8-1924,798 wateroverlast van de Ruimsloot
758, schoolbouw te Dalerpeel
768, plaatsing van een klok aan het postkantoor te Nieuwlande
794, benoeming van college van zetters
803, aanvraag hinderwetvergunning benzinepomp
849,881 Vereniging Kinderzorg in de classics Emmen
851,858,859 aangaan geldlening groot F. 6.500,- uurloon der arbeiders met vijf cent per uur ter verhogen
882, het nemen van 2 aandelen elk groot F. 500,- in de N.V. Ontginningsmaatschappij “Het Landschap Drenthe”
889, jaarwedde van de gemeente-arts
890, oprichting van een waterschap “de Oshaarsche Ruimsloot” gelegen in de gemeenten Sleen en Dalen
900, dankbetuiging voor gratificatie
914, verzoek om weer een veearts te benoemen

1925 Algemene zaken

1 10, 20, 21, 154, 155 concessie tot vervening
27, 68 verzoek om een bijdrage van de gemeente door het plaatselijk belang te Nieuwlande voor autobusdienst
32, 97, 150 verzoek om een veearts aan te stellen door de Coöp. Landbouwvereniging Dalen te Dalen
34, verzoek door een onderwijzeres om huurverlaging
42, feest school te Vossebelt
56, 95, 170, bijdrage gevraagd voor de oprichting van een Drentsch-Overijsselsche Tuinbouw en Veilingsvereniging
80, gymnastiekvereniging vraagt F. 150,- garantiesubsidie voor het gymnastiekfeest
112, 159a, 164 aanvraag om een stukje grond voor het bouwen van een loods door de Coöp. Dorschvereniging Dalen
115, 143 maximum-snelheid van de stoomtram
116 heffing van rechten op het Stieltjeskanaal
128, herbenoeming burgemeester mr. J.A. ten Holthe
133, vervanging brug in het Dalerveld over het kanaal van het veenschap Oostgaande
136, plannen aanleg weg Dalerveen-Nieuw-Amsterdam
157, splitsing en grenswijziging in het Zuid-Oosten van de provincie
159b, aanvraag om subsidie door de muziekvereniging “Volharding” te Dalen
2, 26, 34, 40, 83 verhoogde subsidie particuliere ontginning
6, 4, 7, 9, 10, 12, 13, 14 optreden van diphteritus
9, 2, 20, 24, 46, wijziging begroting 1924
12, 3, verzoek om de legger der waterleidingen te herzien
15, 9, 22, benoeming B. ter Horst tot veldwachter te Dalen
16, uitspraak in de zaak tussen de gemeente Dalen en J. Hilbrink te Dalen inzake premie invaliditeitswet
19 1, 2, 3, 8, commissie tot wering van schoolverzuimverslagen en mutaties
20, 10, rekening en raming 1926, gezondheidscommissie Hoogeveen
23, 2, 15, 18, 32, 41, 58, lijsten betr. schoolverzuim
61, 82, 83, 8, 71 ontslag-aanvrage mevrouw C.G. Smits-Pol onderwijzeres in de nuttige handwerken
25, 33, nabetaling van beloning wegens hoofdschap van het vervolgonderwijs
26, ontslag-aanvrage mej. G. Vleems als onderwijzeres te Dalen
36, 38, 44 ontslag-aanvrage mej. M.C. Tap als onderwijzeres aan de school te Dalerveld
39,40, verzoek om een leerkracht aan de stellen op kosten van de gemeente aan de school te Dalen
45, 49, 52, 60, vervanging van een onderwijzer te Stieltjeskanaal
57, poging katholieke kinderen van de openbare school te Vossebelt naar de katholieke school in Coevorden te krijgen
74, benoemd aan de o.l.s. te Dalen als onderwijzeres mej. H. Noppert
77, benoemd als onderwijzeres in de nuttige handwerken te Dalerveld mej. P. Datema
24 44, 47 vervolg van 23/25 en 23/33,28 1, leggen van een duiker in de weg Dalen-Oosterhesselen
2, slechte toestand van de weg te Dalen nabij het station N.O.L.
5, oprichting waterschap “De Oshaarsche Ruimsloot”
7, beplanting van gedeelte Coevorderstraatweg
28 8, slechte toestand van de weg Bente-Valsteeg
29, 19, verhuur van onderwijzerswoningen

1926

1, 2, 29,55,154, bijdrage in de exploitatiekosten der Dedemvaartsche Stoomtramwegmaatschappij
4, beëindiging betaling f. 5,– jaarlijks aan de predikant te Dalen in verband met gebruik door de gemeente van pastoriegrond voor de begraafplaats
10,53,54,158, dankbetuigingen voor verhoogde jaarwedde 
16, bijdrage gevraagd voor onderhoud rijwielpad vanaf de Lutterhoofdwijk door Steenwijksmoer
23, adres van veldwachter R.Brink om loonsverhoging
52,151, subsidie aanvraag door de Drentsch-Overijsselsche tuinbouw en Veilingsvereniging “De Toekomst”
60, verzoek om de oude raadszaal als bibliotheek te mogen gebruiken 
69, herstel brugjes voor de school te Dalerveld
75,114, gezondheidstoestand van de onderwijzers(essen) in verband met besmettingsgevaar
108, mutatie college van zetters
115, verzoek om een landbouwcursus te mogen houden in een lokaal de o.l.s. te Dalen
157,173, brandspuit te Wachtum en Zwinderscheveld
5, 30, mutaties colleges van zetters
6, 1, 4,5,6,7,8,9, optreden diphtheritis
9a, 4,5,12,28, wijziging begroting 1925
13, 1,2,3, maximum snelheid stoomstram E.D.S.
16, 15,18, verveningen in strijd met de voorwaarden in het veenschap “de Coevorder en Daler venen”
29, verzuimen bij de brandweer
20, 3,4,5,7,9, verslagen en mutaties commissie tot wering van school
11,12,13,14,15,16,20 verzuim
21,23,24, 21, 5, rekening 1925 van “Het Groenen Kruis”
12,13, rekening 1925 en raming 1927,gezondheidscommissie Hoogeveen
25, 16,17,22,26, schoolverzuim
34,52,79,80, 24, benoeming C,J. Jonker als onderwijzer te Dalerpeel
25, ontslag aanvrage van K. Meijer onderwijzer te Dalerveld
31, vrijstelling van onderwijs in de lichamelijke oefening voor de gemeente
36,38, aanvraag om de openbare school te Dalerveld om te zetten in een Christelijke Nationale
56, benoeming W. Duker tot onderwijzer aan de school te Dalerveld
31, 1, wateroverlast van het z.g. Lavingveen
4,15, vervanging legger van de waterleidingen
5, slechte toestand van de straatweg langs de Hoogeveensche Vaart naar Zwinderen
6,7, onderhoud kunstweg Holslootbrug – Oosterhesselsche brug
10,14, slechte toestand van het rijwielpad Coevorden – Amsterdamsche veld
11, aanvraag om verharding van de Brinkerweg en Achterkamp
16,met bijlage onderhoud van de straatweg van Hoogeveen naar Oosterhesselsche brug
33, 7,8, aanvraag bouwvergunning

1927

1, 1, bijdrage in exploitatieverlies der Dedemsvaartsche Stoomtram wegmaatschappij
11, verloting ten bate van “Het Groene Kruis”
13, heffing van rechten door de Stieltjeskanaalmaatschappij
17, ontwerp Keur op het onderhoud van slooten in het veenschap “De Coevorder en Dalervenen”
19, rekening van “Het Groene Kruis” 1926
39, reparatie werkzaamheden aan de onderwijzerswoning te Dalerpeel
48, propaganda commissie v.h. Drentsche Veenkind, aanvraag collecte
84, bezwaar tegen verordening hand en spandiensten
94, correspondentie exploitatie E.D.S.
115, ontslag aanvrage R. Lubbers als ambtenaar ter secretarie,
119, aanvaarding legaat door de kerkvoogden van wijlen Annigje Hardeberg weduwe van Heeronimus Fledderus
120, aanbieding houten woningen
139, jaarwedde van de ontvanger
10, 5,15,16, correspondentie begroting 1927
7,8,14, geldlening te bestrijding van de kosten herstel van de weg Dalerveen naar Stieltjeskanaal
11, wijziging begroting 1926
33, opmerking begroting 1928
11, 5,6,7,8, lening groot f. 14.000,-
22, 2,4,10,22, verslagen en mutaties commissie tot wering van schoolverzuim ( zie ook 27/11)
23, 9,10, rekening 1926 en raming 1928, gezondheidscommissie
27, 3,27,32,33,42,48,59, lijsten betr. schoolverzuim
62,63,64,95,108,110, 118.119,151,152, 8,9,14,15,34,47, aanstelling asssistente aan de o.l.s. te Dalerveld
11, verslag commissie tot wering van schoolverzuim Wachtum, Dalerveld
22, ontslag aanvrage J. Peters als onderwijzer te Dalen
92, ontslag aanvrage mej. J. Moesker als assistente aan de school te Nieuwlande
31, 3, toestand der slagerijen in de gemeenten
33, 2,4,5,6,34, herstel rijwielpad Coevorden Nieuw Amsterdam
8,14, goedkeuring Keur over het veenschap “de Coevorder en Dalervenen” en het waterschap “Weijerswold”
22,29, op te richten waterschappen in het stroomgebied van het Loo en Drostendiep
33, 24, subsidie voor het in slechte staat verkerende fietspad te Nieuwe Krim
26, plaatsing gevraagd van een lantaarn bij de vonder te Dalerveld
35, 4, vergunning gevraagd voor het bouwen van een loods voor de berging van de dorsmachine
7,9, boerderij bouw voor H. Tijink te Erm en L. Mijerink te Pikveld
13, aanvraag bouwvergunning verbouw van een woning door Joh. Kalkdijk