Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Oorkonde stadsrechten Coevorden

Stadsrechten 31 december 1407

Type:
Geschiedenis
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
Middeleeuwen

Coevorden heeft van bisschop Frederik van Blankenheim met de oorkonde van 31 december 1407 de stadsrechten herbevestigd gekregen

Het verlenen van deze stadsrechten maakt Coevorden tot de oudste stad van de provincie Drenthe, want de andere Drentse steden verkregen hun stadsrechten pas later, zoals Assen in 1809 en Meppel in 1815. Aan Coevorden waren de stadsrechten eigenlijk al eerder verleend, maar door wie en wanneer is niet meer te achterhalen, de voorgaande stadsbrieven waren voor 1407 verloren gegaan.

Door middel van deze stadsbrief liet bisschop Frederik van Blankenheim zijn tevredenheid over de burgers en onderdanen van de stad blijken. In deze brief bevestigde hij hun oude privileges en vrijheden, daaronder ook die welke met name in de brief zijn genoemd. Hij deed dit met het oog op “menigen truwen dienst den uns onse lieve getruwen borgers ende ondersaten bynnen onser Stat van Coevorden gedaen hebben ende, off Got wil, her namails meer doen sullen – ende mede aensien swaren last ende arbeyt, den onse borgers ende ondersaten van Coevorden vurscr. hebben, die wege die daer toe gaen te maken”

Oorkonde stadsrechten Coevorden
Oorkonde stadsrechten Coevorden

Letterlijke tekst van de stadsbrief

Frederic van Blankenheim bi der genaden Goits, bisscop to Utrecht maken kond allen luden dat ons mit seekere konden aengecomen ende bijgebracht is van onsen vrenden ende van onsen lieven borgeren ende ondersaten onser Stadt van Coevorden, dat die selve borgere ende ondersaten bynnen onser Stad van Coevorden van oldes alsulke vrijheit Recht ende Privelegyen gehadt hebben als hierna bescreven staen. daer sy hoere brieve die sy daerop gehadt hebben verloren hebben

In den iersten. Wie den anderen. bynnen onser Stadt van Coevorden doit sleyt. dat is lyff omt lyff off des Heren genade.
Item wie den anderen daer bynnen wondet ledes diep. dat is die hant daer dat mede gedaen is off des Heren genade.
Item wie den anderen daer bynnen wondet dat gheens ledes diep en is dat is drie pont. Dese voersc. Drie punten ende broeken sal die Drossate berichten van onser wegen.
Item off yemant den anderen sloege myt staeken off mit anderen dingen en niet en wonde. dat waer twee pont tot onser voerscr. Stat behoeff.
Item off yemant den anderen sloege mit vuysten off een messe toege offte lochende die breke een pont der Stat.
Item off yemant daer bynnen wapengerucht makede die brekevyff pont der Stat.
Item wie scheldwoirde hedde breke een pont der Stat. 

Voert so sullen die scepene die waeke besetten by des Amtmans rade. na die dat daar gelegen is ende die broken daer van mede mer die broeken soelen wesen ter Stat behoeff.
Item so moegen die scepene die broitwage ende biermate setten by des Drossaten rade en die broeken soelen wesen ter Stat behoeff.
Item wanneer dat die borgere gaen totten meynten wercke die boeten sal die Stat berichten.
Item voert enighe redelike bode die die scepene boden by der drossaten rade bye ener boete die se breket die sal die Stat berichten.
Item weer dat die scepene in deser saken enich ding driftich lieten ende niet en berichten bynnen achte dagen daerna dat hem die Amptman des vermaende, so solde dat tot der tyt onse Drossate berichten.

Ende want wy Frederic Bisscop to Utrecht vors aengesien hebben ende aensien menigen truwen dienst den uns onse lieve getruwen borgers ende ondersaten bynnen onser Stat van Coevorden gedaen hebben ende off Got wil hernamails meer doen sullen.

ende mede aensien swaren last ende arbeit den onse borgers ende ondersaten van Coevorden furscr. hebben. die wege die daer toe gaen te maeken. So hebben wij voer ons ende voer onse nacomelingen bisscopen to Utrecht dese voerscr. Punten voer een recht ende voer hoer privilegyen ende vryheit der selver onser Stat van Coevorden gegeven gevest ende confirmert geven vesten ende confirmeren tot eweliken dage toe vast ende stede te bliven. beholdelic denselven onsen borgeren van Covorden off sy enighe ander olde privilegyen ende vrijheden van ons ende van onsen gesticht hedden die in desen brieff niet begrepen staen. dat die mit desen brieve niet gekrenket mer gevestigt sullen wesen in hore volcomenre macht ewelic te blyven sonder argelist

Ende hebben des tot enen orkonde vu runs ende voer onse bisscopen to Utrecht onse segele mit onser rechter wetentheit doen hangen.

Gegeven tot Vollenho daer over en an waren onse vriende ende lieve getruwen van onsen rade die eerbaren her Willem van Renen proist onser Kercken tot Embric onse vicarius.
her Godert deken onser kercken sent Johan to Utrecht.
Rutger van Doerinc onse hoeffmeister.
Johan van Buchorst onse Drossate onser lande van Coevorden ende van Drenthe.
Steven van Roir onse Huysmaerscalc.
Herman Stail Coenman van Furbach.
Ghyssbert van Loe onse kokmeister.
Wilhelm van Wye onse Secretarius ende andere goeden lude genoech.

Gegeven int jaer ons Heren Dusent vierhondert ende acht op Sente Silvesters avont.

S.p. me Wilhelmum de Wye Secretarium
Domini Traiecten de ipsius mandato speciale

Zegel stadsrechten Coevorden
Het zegel van de Bisschop van Utrecht