Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Het weeshuis in de Weeshuisstraat

Noten en bronvermeldingen Armenzorg

Type:
Geschiedenis
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
19e eeuw

Noten behorende bij de inleiding

1Economische ontwikkeling en levensstandaard in Nederland gedurende de eerste helft van de negentiende eeuwJ.M.M. de Meere, ’s-Gravenhage 1982 pagina 42
2Geschiedkundig onderzoek naar de armoede in ons vaderlandJ. de Bosch Kemper, Haarlem 1851
pagina 5
3A.G.N.,deel X, Bussum 1981, De armenzorg in de Noordelijke Nederlanden 1770-1854 L.F. van Loopagina 417
4Poverty, an ordinal approach to measurement, 1976, volume 44, pagina 219-231A. Sen in: Econometrica1976, volume 44 pagina 219-231
5A.G.N., deel X, Bussum 1981, De armenzorg in de Noordelijke Nederlanden 1770-1854L.F. van Loopagina 417 en 418
6Inventaris van de Coevorder archieven 1814-1851 J.G.C. Joosting, Leiden 1910
7 Coevorder proclamatiën in 1814E.J. Werkman in: De Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1964 pagina 33 en 34
8 Staatsblad nummer 100, Wet van den achtentwintigste Juni 1854, tot regeling van het Armbestuur
9De Patriots-Bataafse-Franse tijd (1780-1813) In: De economische geschiedenis van Nederland onder redactie van J.H. van Stuijvenberg. Groningen 1979pagina 157 en verder
10Nederlandse Staatsregelingen en grondwetten van W.J.C. van Hasselt, Alphen aan den Rijn 1979pagina 191
11De strijd om de armenzorg in Nederland 1795-1854P.B.A. Melief, Groningen 1955 pagina 91
12Nederlandse Staatsregelingen en grondwetten van W.J.C. van Hasselt, Alphen aan den Rijn 1979pagina 322

Noten Armenzorg in Nederland 1814-1854

1 T.v.A., deel IIIS. Blaupot ten Cate en W de Sitter (redactie), Groningen 1854 pagina 19
2 T.v.G. 88ste jaargang 1975, Armoede in de gedrukte optiek van de sociale bovenlaag in Nederland, 1750-1850 H.F.J.M. van den Eerenbeemtpagina 471
3Idempagina 479
4De strijd om de armenzorg in Nederland 1795-1854 P.B.A. Melief, Groningen, Djakarta 1955 pagina 91
5Idempagina 114
6Idem
pagina127
Vooral in de jaren veertig was sprake van een groeiende weerstand in de kring van de Hervormde diaconieën tegen de groeiende invloed van de burgerlijke overheid, aldus L.F. van Loo in de A.G.N., deel X, Bussum 1981, pagina 423
7Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden 1818. Nummer 40
8De armenwet van 1854 en haar voorgeschiedenis H.J.Smit in: Historische opstellenHaarlem 1948pagina 219
9De onderworpenheid der diaconieën en soortgelijke armen-administratiën aan de Armenwet van 28 november 1818. Hierin worden vier arresten door de Hoge Raad gewezen, nader besproken. Deze waren:W. Boonacker 1851pagina 9-28
9a13 juni 1845. Rooms-Catholijke Armmeesteren van Kethel en Spanland dagvaarden R.C. Armmeesters van Warmond tot teruggave eener som van f 413,60, wegens verleenden onderstand en begrafeniskosten ten behoeve van eenen behoeftige, die, krachtens beslissing van Heeren Gedupeerde Staten van Zuid-Holland, armlastig was bij het gedaagde armbestuur.
9b25 januari 1850. Tussen het algemeen armbestuur van Blija en de diakenen der Hervormde Gemeente van Vlija en Hoge Beintum. De diaconie beriep zich er op dat de behoeftige in kwestie opgehouden had lid van de Hervormde Gemeente te zijn. De Hooge Raad achtte het kerkelijk reglement ondergeschikt aan de burgerlijke wetgeving.
9c15 februari 1850. De Hervormde diaconie te Zuidhorn verlangde onderstand terug van de Hervormde diaconie te Dorkwert. Opnieuw bleek onderschikking aan het wetje op het Domicilie van Onderstand van 28 november 1818.
9d28 juni 1850. Het Rooms Katholieke Armbestuur te Deventer stond hier tegenover het gemeentebestuur van Raalte. Het was een beroep op een uitspraak van Gedeputeerde Staten van Overijssel.  Opnieuw werden uitsluitend de artikelen van het wetje van 28 november 1818 in aanmerking genomen.
10 De economische geschiedenis van Nederland J.H. van Stuijvenberg (redactie), Groningen 1979, Hieruit: W.M. Zappey, pagina 208 en 209
11A.G.N., deel IX, Zeist 1956, J.J. Westendorp Boermapagina 236 en 239
In de A.G.N., deel X, Bussum 1981 constateert L.F. van Loo op bladzijde 418 dat van een economische visie pas tegen 1850 sprake was. Men zag over het algemeen niet in dat de economische problematiek direct verband hield met het armenvraagstuk.
12P.B.A. Meliefpagina 127
13T.v.A., deel IGroningen 1852pagina 156
14P.B.A. Meliefpagina 173
15Idempagina 174
16Idempagina 184
17Economische ontwikkeling en levenstandaard in Nederland gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw.
Let op De Meere constateert een sterke toename van het aantal bedeelden vanaf 1844. Alle cijfers die ik vond wijzen op een sterke toename sinds 1841. Zie hiervoor grafiek 2.
J.M.M. de Meere, ’s-Gravenhage 1982pagina 56
18T.a.V., deel IGroningen 1852pagina 126-156
19Nederlandse Staatsregelingen en grondwetten.
Letterlijk staat er: “Het armbestuur is een onderwerp van aanhoudende zorg der Regering, en wordt door de wet geregeld. De Koning doet van de verrichtingen dienaangaande jaarlijks een uitvoering verslag aan de Staten-Generaal geven”.
W.J.C. van Hasselt, Alphen aan de Rijn 1979
20P.B.A. Meliefpagina 189
21 Idempagina190
22 Idem.
De juridisch-staatkundige kant van deze kwestie is helder uiteen gezet te vinden in: De verhouding van kerk en staat in het bijzonder ten aanzien der armverzorging, J. Everts, Utrecht 1908, pagina 231
pagina 197
23P.B.A. Meliefpagina 198
24Idempagina 204
25Idem.
Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Nummer100 van 1854. Wet van den 28sten Junij 1854 tot regeling van het Armbestuur, de artikelen zeven en acht.
pagina 205
26H.J. Zmitpagina 242
27Idem.
Let op: Zie de reactie hierop door gedeputeerden van Drenthe vermeld op pagina éénentwintig van deze scriptie en noot 59 op pagina vijfenvijftig.
pagina 242
28Staatsblad Nummer 100 van 1854. Artikel 21.
Geen burgerlijk bestuur mag onderstand verlenen aan armen, dan na zich, voor zover mogelijk, te hebben verzekerd, dat zij dien niet van kerkelijke of bijzondere instellingen van weldadigheid kunnen verlangen, en dan slechts bij volstrekte onvermijdelijkheid.
29T.v.A., deel V Groningen 1857 pagina 276

Noten Armenzorg in Drenthe 1814-1854

30Het ontstaan van de gemeente in DrentheJ. Linthorst Homan, Haarlem 1934pagina 350
31Het herenbolwerk, L. Buning, Assen 1966, pagina 124
Let op: in 1825 werd de verhouding: vijf Ridderschappen, vijf voor de steden en vijftien van de Landelijk stand.
L. Buning, Assen 1966pagina 124
32Geschiedenis van DrentheJ. Linthorst, Homan, Assen 1947pagina 203
32Deining in DrentheH.J. Prakke, Assen 1969pagina 1 en 2. Zie ook pagina 37
33aHerenbolwerkpagina 133
33bStatistiek van de provincie Drenthe
Deze noemt op bladzijde zevenenzeventig twee hinderpalen voor de landbouw in Drenthe. Ten eerste was dat het gemis van kanalen en ten tweede de gemeenschap der gronden.
P.W. Alstorphius Grevelink Assen 1840
34Handleiding tot de Verdeeling der Marktegronden in Drenthe.
Met Bijlagen, bevattende de Wetten en Verordeningen hiertoe betrekkelijk. Uitgegeven op last van den Heer Gouverneur der Provincie Drenthe. Assen 1840.
Besproken werden de besluiten van 21 Julij 1837, 12 Julij 1838, 10 october 1838 en 11 April 1840 en de Wetten van 16 Grasmaand 1809 en 10 Bloeimaand 1810.
35aL. Buningpagina 130
35bA.G.N., deel XIIHaarlem 1977, Th. van Tijnpagina 140
35cBijdragen tot de Statistiek van Drenthe.
Let op: Van Zouteveen spreekt ongezouten zijn angst voor “verduitsching” uit van het zuid-oostelijk gedeelte van Drenthe.
H. Hartogh Heys van Zouteveen, Delft 1864pagina 15 en 16
36L. Buningpagina 141
37Idempagina 133
38A.G.N., deel XZeist 1956, I.J. Brugmanspagina 261
39A.G.N., deel XIIHaarlem 1977, Th. van Tijnpagina 135 en 136
40De geschriften van Harm Tiesing over den landbouw en het volksleven van Oostelijk Drenthe C.H. Edelman,  Assen 1943pagina 354 en 355
41H. Tiesingpagina 365
42H. Tiesing.
Op pagina 366 waar hij een voorbeeld geeft van zorg voor een dagloner
Let op: Sociale controle en zorg waren sterk verbonden met wat Prakke universitas noemt en Linthorst Homan het middelpuntzoekend element. Prakke zegt hierover op pagina 46 en 47 in zijn boek Deining in Drenthe: “Door ontneming van de autonomie van de buurschappen en door ondergraving van haar marke-fundament, geraakte een stabiliteit van eeuwen in beweging. Doordat men echter de van collectivistische geest doortrokken buurschappen als zodanig niet ophief, of haar volmachten uitdrukkelijk uit hun functie onthief, drong de gewijzigde situatie daar slechts langzaam tot de geesten door”.
Een kritische kanttekening lijkt hier op zijn plaats. Zowel Tiesing als Prakke schetsen een wellicht te statisch beeld van de Drentse samenleving. In de Nieuwe Drentse Volksalmanak van 1983 spreekt G. Groenhuis op pagina twaalf van een “ietwat naïeve, bijna mystieke kijk op de Drentse geschiedenis’
pagina 366
43P.W. Alstorphius Grevelinkpagina 197
43H. Hartogh Heys van Zouteveenpagina 50
44De Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1935
H. Tiesing
pagina 61-66
45D.A.V.L. Oldenhuis Gratama, 1848pagina 114-132
46De hervorming van scholenP. Th. F.M. Boekholt, Assen 1982pagina 97-118
47Het korte Trieste leven van Femmegien Veenhof (1825-1846)L.H. van Schelt en H.M. Luning, Ons Waardeel 1985, deeltjes 5
48Geschiedenis van DrentheJ. Linthorst HomanPagina 204
49H.J. Prakkepagina 14
50Drenthe.
 Hieruit: Schets der Drentsche rechtsgeschiedenis J. Linthorst Homan, pagina 282 en 283
J. Poortman (redactie), eerste deel, Meppel 1943
51H.J. Prakkepagina 15
52Het ontstaan van de gemeenten in Drenthe J. Linthorst Homanpagina 350 en 351
53Idempagina 490
54Idempagina 510
55Idempagina 557
56Geschiedenis van DrentheJ. Heringa en anderen Meppel/ Amsterdam 1985pagina 525
57Het ontstaan van de gemeenten in Drenthe J. Linthorst Homanpagina 545 (artikel 33)
58De verhouding van kerk en staat in het bijzonder ten aanzien der armverzorgingJ. Everts, Utrecht 1908pagina 231
59T.v.A., deel X.
Gedeputeerde Staten van Drenthe geven hun visie op de wet op het armbestuur van 1854. Zij constateren dat het armwezen in Drenthe reeds vóór de wet van 1854 in betrekkelijke zin gunstig was. “Er waren geene burgerlijke armbesturen en het bedrag der subsidiën was niet verontrustend”.
Merkwaardig is het feit dat gesproken werd van “geene burgerlijke armbesturen”. In Coevorden was het gasthuisfonds feitelijk een gemeentelijk fonds.
Groningen 1861pagina 232 en 233
60P.B.A. Melief.
De ontmoeting van den rijke en den arme Athanase Coquerel (volksvertegenwoordiger), Deventer 1850.
 De leerrede werd uitgesproken in de kerk van het oratoire te Parijs, 14 april 1850.
pagina 180
61Provinciaal archief Assen, Verbalen van de gouverneurdrie september 1814, nummer 1
62P.B.A. Meliefpagina 147
63T.v.A., deel IVGroningen 1856pagina 280 en 281

   

Noten Armenzorg in Coevorden 1814-1854

1Het ontstaan van de gemeente in DrentheJ. Linthorst Homan, Haarlem 1934pagina 490
2Statistiek van de provincie DrentheP.W. Alstorphius Grevelink, Assen 1840pagina 202
3Het “Rotsedel”- register der bevolkingJoosting, nummer 6
3Register der volkstellingenJoosting, nummer 7
4Joostingnummer 35
5Idemnummer 15
6Idem.
De conceptinstructie is toegevoegd aan die voor de secretaris der stad Coevorden
nummer 33
7R.Anummer 774
8Idemnummer 777
9Idemnummer 798
10Idemnummer 764
11Idemnummer 760
12Joostingnummer 36
13R.A.nummer 763
14Joostingnummer 114
15R.A.nummer 763
16Joostingnummer 182
17Idemnummer 195
18Idemnummer 36
19Idemnummer 5
20Idem.
Dit archiefnummer bevat zes pakken met ingekomen brieven bij het gemeentebestuur. Zij liggen min of meer op chronologische volgorde.
nummer 172
21Idem.
 Het archiefstuk verwijst naar een stuk van twaalf september 1842 waarin kennelijk aangetoond werd dat het aantal arme Joden “dagelijks zou toenemen”. Deze brief heb ik helaas niet kunnen vinden.
nummer 172
22Idem nummer 182
23Kerkelijk archief Coevordennummer 18 (stuk 163)
24Idemnummer 9 (stuk 18)
25Idemnummer 18
26Idemnummer 18
27Kerkelijk archief Coevordennummer 152
28Idemnummer 152
29Idemnummer 152
30Idemnummer 12
31Idem.
Artikel tien van het reglement luidt letterlijk: “Alle uitgaven ten dienste van het Weeshuis, zullen door den Boekhoudende Diaken, op ordonnantiën, door Voogden af te geven,  worden betaalt”
nummer 12
32Idem.
Letterlijk staat er in artikel twaalf:
“Voogden en Voogdessen zullen niet verpligt zijn, eenige rekenschap voor hunnen huis-houdelijke inrigtingen in het Weeshuis, te geven, indien zij echter iets ter betere besturing van het Weeshuis willen invoeren, hetgeen buitengewone kosten zoude veroorzaaken, dan zullen zij hier omtrent met den Kerkenraad in onderhandeling treden en onderling  zoodanige middelen beramen, wes tot de invoering der verbeteringen noodzakelijk zijn”
Dominee A.L. Meijer schreef letterlijk:
 “De ondergeteekende tegen eene nieuwe benoeming van voogden en voogdessen zijnde, maakt op het reglement geene aanmerkingen. Ontvangen en verzonden vijf december 1823
nummer 12
33Idem.
Het is duidelijk dat hier sprake was van een conflict tussen de beide dominees en ouderling B. Slingenberg. De ouderling-burgemeester “eist” opneming van burgerlijke voorschriften in het reglement
nummer 12
34Kerkelijk archief Coevorden.
“Het Reglement voor den Vader en de Moeder in het Weeshuis te Koevorden”, is bij het reglement voor voogden en voogdessen gevoegd, hoewel het gedateerd is éénentwintig september 1842. Ter illustratie vermeld ik artikel vijf letterlijk: “Zij behooren te letten, dat zij, die buiten het huis hunne bezigheid hebben, op gezette uren naar hun werk gaan, en van daar wederkeeren; naar het seizoen zulks toe laat; gelijk de werkzaamheden der binnen ’s huis blijvenden naar omstandigheden van ouderdom en gesteldheid door hun zullen worden bepaald, mitsgaders aan de catechisanten dentijd van het Godsdienstig onderwijs daartoe zal worden verleend”
nummer 12
35Joostingnummer 6
36Kerkelijk archief Coevordennummer 219 en 220
37Joostingnummer 7
38Idemnummer 7
39Idemnummer 7
40In het kader van deze scriptie zou verder ingaan op de rol van het weeshuis in Coevorden teveel een zijspoor zijn. Het instituut verdient naar mijn overtuiging een aparte studie
41Joostingnummer 195
42Idemnummer 195
43De Nieuwe Drentsche Volksalmanak 1967pagina 90-98

                    

        

Noten bij de conclusies

1Economische ontwikkeling en levensstandaard in Nederland gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw.

Op bladzijde drieënveertig merkt J.M.M. de Meere hierover op: “Wanneer zich gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw de situatie heeft voorgedaan van enerzijds een toenemend aantal bedeelden en anderzijds een steeds geringer uitgekeerd bedrag per bedeelde, mag worden aangenomen dat een dergelijke ontwikkeling op een toeneming van de armoede duidt”.
J.M.M. de Meere, ’s-Gravenhage 1982
2Dit ontleen ik aan Drs. J. Kemp, docent sociologie aan de Rijksuniversiteit te Groningen. Deze maakt een studie van de diakoniën in Drenthe in de negentiende eeuw. Dit in het kader van een proefschrift
3Uit het gasthuisfonds werd bijgedragen aan het hebben van plaatsen in de Nederlands Hervormde kerk. Deze belasting voor zitplaatsen uitgekeerd aan de diakonie bedroeg in 1836 f 0,10 per plaats, per jaar, per persoon.
Bron: R.A. nummer 763

Op grond van een Koninklijk Besluit van drieëntwintig december 1845 geven Burgemeester en Wethouders van Coevorden de begrafenistarieven door aan de Staten van Drenthe. Voor armen en gealimenteerden werd bepaald dat aan de stad geen begrafeniskosten verschuldigd waren.
Bron: Joosting, nummer 195

Wat betreft het onderwijs aan kinderen van armen in 1817 en 1818 vond ik naast de namen van de ouders van vrijgestelden van het betalen van schoolgeld ook nog gegevens over dat aantal vrijgestelden. In 1817 betrof dat 39 van de 190 kinderen. In 1818 betrof dat 50 van de 217 kinderen. Daarnaast waren er nog kinderen die voor half geld aangeslagen werden.
Bron: Joosting, nummer 170
4De Nieuwe Drentsche Volksalmanak, 1967
Dubbeld Hemsing van der Scheer. Huisvader en raadslid. J. van der Scheer, pagina 90-98
5Joosting.
Dit betreft ingekomen brieven inzake het armwezen bij het bestuur der gemeente. Het zijn zes pakken met brieven waaronder er vele tientallen op domiciliekwesties betrekking hebben in de periode 1838-1850.
nummer 172