Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Herdenkingsplaquette Dr. Picardt

Dr. Picardt

Type:
Geschiedenis
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Persoon
Periode:
17e eeuw

De eerste geschiedschrijving over de stad Coevorden en Drenthe is van de hand van de bekende Johan Picardt (1600-1670), van 1648-1670 predikant van de Nederduits Hervormde Kerk in Coevorden. Zijn “Korte beschrijvinge der stadt, des Casteels en de Heerlickheydt Covorden” maakt deel uit van een groter werk, getiteld: “Korte beschrijvinge van eenige vergetene en verborgene antiquititeiten der Provincien en Landen, gelegen tusschen de Noordzee, de Yssel, Emse en Lippe, waarin mede is opgenomen de Chronyck der Landtschap Drenthe”, ook Annales Drenthiae genoemd.

korte beschryvinge door Dr. Johan Picardt
korte beschryvinge door Dr. Johan Picardt

Picardt schrijft als volgt over Coevorden:

“Covorden is een zeer oud Gesticht, by in- en uytlandse Historyschrijvers zeer bekent en vermaerd en zulcks van wegen de meenigvuldige Oorlogen, die voor en naer wegen Covorden en omtrent Covorden zijn voorgevallen.”Daer en is geen Stad, geen Vleck, geen Casteel binnen de kreyts van alle Vereenigde Nederlanden, die meer belegeringen, uytplonderingenen, innemingen, verbrandingen en verwoestingen uytgestaen heeft als Covorden. En dese onheylen en hebben niet eerst begost ten tijden der Nederlandse Troublen, maer hebben al eenige hondert jaren te voren geduurt, onder de bisschoppen van Utrecht, als alle omliggende Landen in vrede zaten.””Covorden, is een poorte van de Landschap Drenth, een sleutel van Groningen en Omlanden: een deur van Vrieslandt en oock eenigermaten een pas naer Overyssel.”

Johan Picardt
Doctor Johan Picardt

Volgens Picardt was de oudste en eerste burg van Coevorden “een Frontier-huys” van de Romeinen, een soort grensversterking.
Hij beroept zich voor deze stelling op een passage in de Annalen van de Romeinse geschiedschrijver Tacitus, welke betrekking heeft op de opstand van de Friezen in 28 na Christus. De Friezen hadden in een woud, dat zij Baduhenna-woud noemden, 900 Romeinse soldaten afgemaakt. Een andere groep van 400 man die de opstal van Cruptorix hadden bezet, hadden elkander neergestoken omdat zij verraad vreesden. Dit Cruptorix wil Picardt via Cruptor, Cruffort en Kuffort laten uitmonden op Covorden. Tacitus vermeldt van deze Cruptorix dat hij als soldaat had gediend, zodat sprake is van een persoonsnaam. De door Picardt ge-uitte veronderstelling over de Romeinse oorsprong berusten op zuivere fantasie. Er is bovendien geen enkele schakel aan te wijzen tussen de geschiedenis van de Romeinse Tijd en de twaalfde eeuw, uit welke de oudste oorkonden die Coevorden noemen afkomstig zijn.

Johan Picardt

Dit artikel uit het gemeentearchief van de gemeente Coevorden wordt u ter informatie aangeboden.

De laatste jaren is Johan Picardt onderwerp van maatschappelijke discussies over de Nederlandse betrokkenheid bij het slavernijverleden of het handelen in haar voormalige koloniën.  

Onder andere op Wikipedia kunt u daarover meer lezen.