Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Schilderij van Bentheimerpoort 1825

Bronvermelding: Het Gasthuisfonds 1410-1854

Type:
Geschiedenis
Kern:
Coevorden
Periode:
19e eeuw

Noten behorende bij de inleiding

1. Nagezien zijn:

 • De Drentsche Volksalmanak
 • De Nieuwe Drentsche Volksalmanak
 • Historie van Coevorden, A. Veenhoven, Groningen 1969
 • Coevorden, Stadt en heerlickheyt, H.D. Minderhoud, Apeldoorn 1977
 • Geschiedenis van Drenthe, Onder redactie van J. Heringa en anderen, Meppel 1985
 • Geschiedkundig overzigt van de besturen, die vóór de herstelling van Nederland in 1814 elkander in Drenthe zijn opgevolgd, J.S. Magnin, Groningen 1847/1850
 • Korte kroniek van kerkelijk Coevorden, A.J. Engels, Uitgaaf van het kerkblad der Nederlands Hervormde gemeente, Coevorden 1948 

2. Staatsblad nummer 100

 • Wet van den achtentwintigsten juni 1854 tot regeling van het Armbestuur

3. In het gemeentearchief te Kampen vond ik:

 • De Verenigde Gasthuizen. Iets uit de rijke historie. A. Hörchner, oud-wethouder en leraar geschiedenis te Kampen. Archiefnummer C 267
 • Advies over den oorsprong der Gast- en Proveniershuizen te Kampen, .J.I. van Doorninck, archivaris in Overijssel Zwolle 1884, archiefnummer B 648
 • Onder archiefnummer C 269 vond ik een geschrift over de Kamper gasthuizen geschreven door de archivaris J. Don in 1946

Wat betreft Deventer vond ik in de atheneum bibliotheek aldaar een scriptie ten behoeven van het candidaatsexamen voor de afdeling sociale en economische geschiedenis van het Instituut voor geschiedenis der Rijksuniversiteit te Utrecht.

 • Van “barmhartigheid” naar “recht” voor allen”, J.G.M. Hendriks en M. Neuteboom Olst 1980

Over Borne vond ik een M.O.-scriptie.

 • De armenzorg in Borne tussen 1813 en 1854, B.J. Haverkamp Borne (zonder jaartal) 

4. Het herenbolwerk, L. Buning, Assen 1966, pagina 42

5. A. Veenhoven, pagina 56 

6. Ibidem, pagina 90 

7. Ibidem, pagina 78

Inventaris Coevorder Archieven, Joosting, de nummer 172 en 182. Geschiedenis van Drenthe, pagina 444, 449, 452

Noten Van Heilig Geest Gasthuis naar Gasthuisfonds (1395-1795) 

1. Historie van Coevorden, A. Veenhoven, Groningen 1969, pagina 29 

2. Coevorden, Stadt en heerlickheyt, H.D. Minderhoud, Apeldoorn 1977, pagina 246 

3. Rijksarchief te Assen, burgerlijk bestuur van Coevorden, nummer 774 

4. idem, nummer 749 

5. Geschiedkundig overzigt van de besturen die vóór de herstelling van Nederland in 1814 elkander in Drenthe zijn opgevolgd, J.S. Magnin, Groningen 1847, derde stuk pagina 38 

6. Advies over den oorsprong der gast- en proveniershuizen te Kampen

J.I. Doornick, Zwolle 1884, pagina 12

7. Geschiedenis van Drenthe onder redactie van J. Heringa en anderen

Meppel 1985, in de annotatie nummer 220

8. Rijksarchief te Assen, burgerlijk bestuur van Coevorden, nummer 749 

9. Korte kroniek van Kerkelijk Coevorden

A.J. Engels Uitgaaf van het kerkblad der Nederlands Hervormde gemeente Coevorden 1948, pagina 4. 

10. A. Veenhoven, pagina 76 

11. idem, pagina 61

Op de kaart van Coevorden en omgeving omstreeks 1550, door Jacob van Deventer staat het (oude) kerkhof waarschijnlijk nog aangegeven. De betreffende kaart is afgedrukt bij A. Veenhoven op pagina 40 en in Geschiedenis van Drenthe op pagina 245

12. A. Veenhoven pagina 45 

13. Rijks Archief, burgerlijk bestuur van Coevorden, nummer 750 

14. H.D. Minderhoud, pagina 236

Uit Oude Staten Archieven 868 en 869, register van het haardstedengeld van Coevorden 1691-1804, pagina 2151-7172 blijkt dat H. Mauritius in 1691 burgemeester van één van vier “kwartieren”van Coevorden was. De andere burgemeesters heetten J. Wildrick, M. van Thijnen en J. Sassema

15. Rijksarchief te Assen, burgerlijk bestuur van Coevorden, nummer 754 

16. idem, nummer 752 

17. idem, nummer 752 

18.Rijksarchief te Assen, Van Heiden Reinestein, nummer 366 A 

19. idem, nummer 364 A 

20. Geschiedenis van Drenthe, pagina 479 

21. Rijksarchief te Assen, burgerlijk bestuur van Coevorden, nummer 752 

22. Rijksarchief te Assen, Van Heden Reinestein, nummer 372 A 

23. idem, nummer 371 A 

24. idem, nummer 365 A 

25.Rijksarchief te Assen, burgerlijk bestuur van Coevorden, nummer 751 

26. idem, nummer 787 

27. idem, nummer 753 

28. Het herenbolwerk, L. Buning, Assen 1966, pagina 53 

29. Rijksarchief te Assen, burgerlijk bestuur van Coevorden, nummer 750 

30. ibidem, nummer 754 

31. Rijksarchief te Assen, burgerlijk bestuur van Coevorden, nummer 756 

32. idem, nummer 758 

33. idem, nummer 762 

34. H.D. Minderhoud, pagina 236 

35. A. Veenhoven, pagina 93 

36. Rijksarchief te Assen, burgerlijk bestuur van Coevorden, nummer 756 

37. idem, nummer 769. A.Veenhoven, pagina 90 

38. A. Veenhoven, pagina 90 

Noten Het Gasthuisfonds tijdens de Bataafse en Franse tijd (1795-1814) en de periode tot de armenwet van 1854 

1. Rijksarchief te Assen, burgerlijk bestuur van Coevorden, nummer 753 

2. A. Veenhoven, pagina 98 en 99 

3. Rijksarchief te Assen, burgerlijk bestuur van Coevorden, nummer 753 

4. idem, nummer 787 

5. idem, nummer 752 

6. idem, nummer 752 

7. idem, nummer 752 

8. idem, nummer 753 

9. idem, nummer 752

10. Geschiedenis van Drenthe, pagina 509 en 510 

11. idem, pagina 511 

12. Rijksarchief te Assen, burgerlijk bestuur van Coevorden, nummer 750 

13. Armoede in de “gedrukte” optiek van de sociale bovenlaag in Nederland, 1750-1850 

14. Rijksarchief te Assen, burgerlijk bestuur van Coevorden, nummer 754 

15. idem, nummer 795 

16. A. Veenhoven, pagina 100 

17. Rijksarchief te Assen, burgerlijk bestuur van Coevorden, nummer 795 

18. Inventaris Coevorder archieven, Joosting, nummer 189 

19. Kalendarium van de geschiedenis van de lage landen in jaartallen

H.P.H. Jansen, Utrecht 1971, pagina 148 

20. A.Veenhoven, pagina 100 

21. Geschiedenis van Drenthe, pagina 449 en 518

Het herenbolwerk, L. Buning, Assen 1966, pagina 115

22. Rijksarchief te Assen, burgerlijk bestuur van Coevorden, nummer 747 

23. idem, nummer 747

L. Buning merkt op pagina 115 van “Het herenbolwerk”over Engelenberg op: “Mr. Engelenberg werd onderprefect, maar hij vroeg reeds ontslag, vóór hij was geïnstalleerd. 

24. Rijksarchief te Assen, burgerlijk bestuur van Coevorden, nummer 748 

25. Inventaris Coevorder archieven Joosting, nummer 35 

26. idem, nummer 15 

27. idem, nummer 33

De concept-instructie is toegevoegd aan die voor de secretaris der stad Coevorden

28. idem, nummer 36

Rijksarchief te Assen, Van Heiden Reinestein, nummer 371 A. 

29. idem, nummer 763

Inventaris Coevorder archieven, Joosting, nummer 172

Idem, nummer 182

30. idem, nummer 36 

Noten behorende bij de conclusies 

1. De kerkelijke goederen in Friesland tot 1795, L.J. van Apeldoorn, Twee delen, ’s-Gravenhage 1915 

2. De reformatie der geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland, in het bijzonder in het kwartier van Nijmegen

A.J. Maris, ’s-Gravenhage 1939. Hierin staat een opgave van de literatuur over de protestantisering van de geestelijke en kerkelijke goederen die tussen 1915 en 1935 verscheen

3. Het familiearchief De Milly van Heiden-Reinestein (1641) 1741-1949 in het Rijksarchief te Assen. Nummer 372 A. 

4. Inventaris van het familiearchief De Milly van Heiden-Reinestein (1641) 1741-1949, H.H. Jongbloed, Deel I (Assen, 1982), pagina 121 

Lijst van gebruikte archivalia en geraadpleegde literatuur 

Gebruikte archivalia

 • Over het burgerlijk bestuur van Coevorden en het gasthuisfonds werd veel  materiaal gevonden in het Rijksarchief te Assen. Hiervan zijn geraadpleegd de archiernummers: 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 756, 758, 762, 763, 769, 774, 787, 795. In het notenapparaat staan deze archiefstukken aangegeven met Rijksarchief te Assen, burgerlijk bestuur van Coevorden, nummer…….
 • In het Rijksarchief te Assen bevindt zich ook het familiearchief De Milly (Van Heiden Reinestein). Hiervan zijn gebruikt de nummers: 364 A, 365 A, 366 A, 371 A, 372 A. In het notenapparaat staan deze stukken aangegeven met RIjks Archief Assen, Van Heiden Reinestein, nummer…….
 • Uit het gemeentearchief van Kampen zijn gebruikt de archiefnummers: C 267, C269 en B 648
 • In de kelders van “het kasteel” annex gemeentehuis bevindt zich een archief voor de periode 1814-1851, dat geordend is onder de titel: Inventaris van de Coevorder archieven 1814-1851, J.G.C. Joosting, Leiden 1910. Hiervan zijn geraadpleegd de nummers: 15, 33, 35, 36, 172, 182, 189. In het notenapparaat staan deze archiefstukken aangegeven met: Inventaris Coevorder archieven, Joosting, nummer…..
 • Tenslotte werden in het Rijksarchief te Assen de Oude Staten Archieven 868 en 869, register van het haardstedengeld van Coevorden nog gebruikt

Geraadpleegde literatuur

 • Apeldoorn, L.J. van, De kerkelijke goederen in Friesland tot 1795, ’s-Gravenhage 1915
 • Buning, L., Het herenbolwerk, Assen 1966
 • Don, J., De Kamper gasthuizen, Kampen 1946
 • Doorninck, J.I. van, Advies over den oorsprong der Gast- en Proveniershuizen te Kampen, Zwolle 1884
 • Eerenbeemt, H.F.J.M. van den, Armoede in de “gedrukte” optiek van de sociale bovenlaag in Nederland, 1750-1850, in: T.v.G. 1975
 • Engels, A.J., Korte kroniek van Kerkelijk Coevorden, Uitgaaf van het kerkblad der Nederlands Hervormde gemeente Coevorden, Coevorden 1948
 • Haverkamp, B.J., De armenzorg in Borne tussen 1813 en 1854, een M.O. II scriptie, Borne (zonder jaartal)
 • Hendriks, J.G.M en Neuteboom, M., “Van barmhartigheid naar “recht” voor allen, Olst 1980
 • Heringa, J. (redactie), Geschiedenis van Drenthe, Meppel 1985
 • Hörchner, S., De Verenigde Gasthuizen. Iets uit de rijke historie. Kampen (zonder jaartal)
 • Jansen, H.P.H., Kalendarium van de geschiedenis van de lage landen in jaartallen, Utrecht 1971
 • Magnin, J.S., Geschiedkundig overzigt van de besturen, die vóór de herstelling van Nederland in 1814 elkander in Drenthe zijn opgevolgd. Groningen 1847/1850
 • Maris, A.J., De reformatie der geestelijke en kerkelijke goederen in Gelderland, in het bijzonder in het kwartier van Nijmegen, ’s-Gravenhage 1939
 • Minderhoud, H.D., Coevorden, Stadt en heerlickheyt, Apeldoorn 1977 
 • Veenhoven, A. van, Historie van Coevorden, Groningen 1969