Tab Gemeente Coevorden

Gedeponeerde archieven

Gemeentewapen Coevorden 1851-1923

Gemeente-ontvanger 1894-1907 580. Bijboeken van ontvangsten en uitgaven 1894-1896, van ontvangsten 1902, van uitgaven 1907. College van zetters 1896-1926 581. Notulen 1896-1898. 582. Presentielijsten 1903-1926. Commissie voor Georganiseerd overleg inzake het personeel 1927-1940 583. Notulen 1927-1940. Commissie van bijstand voor de gemeentebedrijven 1924-1963 584-586. Notulen 1924-1963. Commissie van bijstand belast met het toezicht op wegen, … Lees meer

Reserve-schutterij

Gemeentewapen Coevorden 1814-1851

156. Staten van en aantekeningen omtrent de schutters, die bij de reserve moeten worden of zijn ingeschreven (1830?)-(1833?). 157. Minutele staten van vrijwilligers voor de op te richten reserve-schutterij en de schutterplichtigen, die bekwaam zijn om tot onderofficier bij die schutterij te worden aangesteld 1832.

Openbare orde (behalve -1.755), zedelijkheid en -veiligheid (-1.75,-1.76,-1.78 en -1.79)

Gemeentewapen Coevorden 1851-1923

268. Lijst van strafverordeningen 1852-1921. 269. Correspondentie betreffende strafverordeningen 1862-1888. 270. Afkondigingen van strafverordeningen 1909-1934, reclameverordening 1927-1934. 271. Rijkspolitie en (onbezoldigde) rijksveldwachters 1854-1934. 272. Gemeenteveldwachters, nachtwachten 1851-1917. 273-274. Burgerwacht 1918-1934. 274 bis. Aanstelling J.M. Vos tot collecteur staatsloterij. 275. Brandweer en schoorsteenveger 1852-1934. 275 bis. Correspondentie verordening voorkoming van brand 1917-1918. 276. Rampen, rampenbestrijding (ook … Lees meer

Onderwijs (-1.851)

Gemeentewapen Coevorden 1851-1923

Een aantal bestekken en tekeningen van scholen bevindt zich in de perceelsdossiers van de afdeling bouw- en woningtoezicht van de dienst gemeentebedrijven. Kleuteronderwijs 501. Bewaar/kleinkinderscholen in het algemeen 1862-1934. Openbaar lager onderwijs 502. Koningin Wilhelminaschool 1867-1912. 503. Vergroting van het speelplein van de Koningin Wilhelminaschool 1911-1912. 504. Parkschool 1912-1921. 505. Bouw lagere school te Vlieghuis … Lees meer

Belastingen (-1.71)

Gemeentewapen Coevorden 1851-1923

217-218. Belastingverordeningen 1853-1859 en 1922-1934 zie ook 243 en 247. 219-220. Rijksbelastingen in het algemeen, bezwaarschriften, college van zetters. 1851-1927.1903 ontbreekt. 221-222. Grondbelasting, vrijdom wegens ontginning 1851-1933. 223. Vervallen. 224. Registers van aangiften ten behoeve van vrijdom van grondbelasting wegens ontginning 1843-1870, 1873. 225. Registers van aangiften wegens wijziging van grondbelasting voor bebouwde eigendommen 1881-1938. … Lees meer

Cultuur, herdenkingen, monumenten, kerkelijke zaken (-1.85 rest)

Gemeentewapen Coevorden 1851-1923

537. Archieven 1855-1934. 538. Krijgsgeschiedkundige nasporingen 1900-1901.Overdracht twee zilveren beeldjes aan het Rijksmuseum te Amsterdam, omstreeks 1900.Gezien in 1978/1979, bij de inventarisatie niet meer aangetroffen. 539. Oprichting nationaal gedenkteken 1813, 1863-1870. 540. Gedenksteen voor Rabenhaupt 1929. 541. Van Heutszmonument 1933. 542. Monument Meindert van Thijnen 1922-1925. 543. Herdenking overrompeling Coevorden in 1672, gedenkpenning 1872, ontzet. … Lees meer

Toezicht op waren, preventieve gezondheidszorg, begraving, veeziekten (-1.77, behalve -1.777 en -1.778)

Gemeentewapen Coevorden 1851-1923

Zie ook inventarisnummers 18 t/m 21 en 28 t/m 290. 291. Toezicht op waren 1912-1929. 292. Verordening keuring van waren 1921-1927. 293-294. Keuringsdienst voor vee en vlees 1922. 295. Correspondentie melkbesluit 1929-1934. 296. Gebruik van vis als voedsel 1914-1933. 297. Registers van aangiften van besmettelijke ziekte 1905-1953.niet volledig. 298-301. Overige stukken betreffende besmettelijke ziekten 1867-1934. … Lees meer

Justitie (-1.87)

Gemeentewapen Coevorden 1851-1923

Zie ook inventarisatienummers 10-14. 563. Staten bekeuringen van veldwachters 1846-1871. 564. Huis van bewaring 1851-1911. 565. Bestek voor het verbouwen van het perceel aan de Botersteeg en het inrichten daarvan tot arrestantencellen 1911.

Milieuhygiëne, ruimtelijke ordening, volkshuisvesting (-1.777, -1.778)

Gemeentewapen Coevorden 1851-1923

312-314. Uitvoering Hinderwet inclusief enkele vergunningen 1872-1934.Zie ook correspondentiearchief code VNG voor vergunningen 1892-1934. 315. Aanschrijving door de geneeskundige inspecteur van Overijssel en Drenthe betreffende vervuiling 1870. 316. Registers van aangevraagde vergunningen voor woonwagens en woonschepen 1919-1946, en overige stukken betreffende woonwagens en woonschepen 1904-1934. 317-318. Uitoefening bouwtoezicht 1858-1932.Bouwvergunningen 1905, 1908 en 1921-1934 bij het … Lees meer

Overige stukken betreffende de huishouding van de gemeente

Gemeentewapen Coevorden 1851-1923

Zie ook de inventarisnummers 6-9 en 25 146-148. Schouw van de grens met Duitsland 1851-1934 149. Aanvullingen op het grenstraktaat van 1824,1901 150. Grens met Overijssel 1904-1931 151. Bezoeken door en aan de Commissaris des Konings, Commissaris der Koningin 1852-1932 152. Koninklijke bezoeken 1873-1928 153. Verkiezingen 2e Kamer en Provinciale staten 1855, 1895-1931 154-157. Verkiezingen … Lees meer