Tab Gemeente Coevorden

XII Inrichtingen in verband staande met de uitoefening van handel en andere bedrijven

Gemeentewapen Coevorden 1814-1851

204. Stukken betreffende postwagens of diligences. Stukken betreffende de vaststelling, met medewerking van het gemeentebestuur van Coevorden, van reglementen voor de postwagendiensten van Coevorden op Groningen, Zwartsluis en Zwolle. 1820-1822. 205. Stukken betreffende de vaststelling door burgemeester van een reglement op het toewagensveer te Coevorden. (1816?).N.B. Het toewagensveer had ten doel, de (doortrekkenden) reiziger spoedig … Lees meer

Commissie van designatie voor de schutterij

Gemeentewapen Coevorden 1814-1851

Het archief van deze commissie werd bewaard bij het gemeentearchief in verband met het zitting hebben in de commissie van de burgemeester en leden van de raad (vergelijk de noot bij inventarisnummer 28). Vergelijk ook de noot bij inventarisnummer 149. 158. Archief van de commissie van designatie voor de schutterij te Coevorden. 1821-1832.Aanwezig zijn:1. Lijst … Lees meer

Schutterij (voor 1827)

Gemeentewapen Coevorden 1814-1851

142. Inschrijvingsregister voor de (rustende) schutterij van de gemeente Coevorden, ongehuwde ingezetenen van 18-40 jaren in 1820. De jongste ingeschrevenen zijn geboren in 1802, zodat het register waarschijnlijk dagtekent van 1820. 143. Register van het personeel der rustende schutterij der gemeente Coevorden; met onder andere aantekeningen omtrent ontslag 1816-1826. 144. Jaarlijkse nominatieve staat van ingezetenen, … Lees meer

Rustende schutterij (na 1827)

Gemeentewapen Coevorden 1814-1851

147. Gedrukte aanschrijvingen van den gouverneur aan het bestuur der gemeente omtrent de uitvoering der Wet op de Schutterijen op 11 april 1827 (Staatsblad nummer 17) 12 juli 1828- 30 april 1829. 148. Minutele tabel aanwijzende de leden der commissie tot het onderzoeken van en beslissen omtrent reclames betreffende de schutterlijke dienst, nader omschreven in … Lees meer

Kazernering

Gemeentewapen Coevorden 1814-1851

125. Stukken betreffende de voorziening door het gemeentebestuur in de kazernering van het garnizoen 1814. 126. Stukken betreffende de bestemming door de commanderende officier te Coevorden van vertrekken tot een bergplaats van fournituren en werkplaatsen voor militaire kleer- en schoenmakers 1814-1815. 127. Staten en aantekeningen omtrent aanwezige fournituren behorende aan de stad Coevorden 1816-1819. 128. … Lees meer

Landstorm

Gemeentewapen Coevorden 1814-1851

160-179. Registers van de landstorm, staten en verzamelstaten van de ingezetenen behorend tot de landstorm en de tot de landstorm behorenden, bekwaam om de manschappen te oefenen in de wapenhandel 1832.

Mobiele schutterij

Gemeentewapen Coevorden 1814-1851

152. Staten van vrijwilligers voor de gemobiliseerde rustende schutterij met minutele oproeping van vrijwilligers voor de eerste ban 1830-1833. 153. Stukken betreffende de medewerking van het gemeentebestuur met betrekking tot plaatsvervanging en vrijstelling van schutters behorend tot de mobiele schutterij 1830-1833, 1837-1839. 154. Staten der schutters behorend tot de mobiele schutterij met opgaven van de … Lees meer

Inkwartiering

Gemeentewapen Coevorden 1814-1851

134. Minutele declaratie wegens het logeren van militairen in de gemeente Coevorden, landschap Drenthe op 31 mei en 1 juni 1814 opgemaakt door de burgemeester, 1814. 135. Opgaven van compagnie-commandanten en andere stukken betreffende de inkwartiering van militairen 1814, 1815 en 1817. 136. Inkwartiering, kwijtingen van de gemeentesecretaris, de burgemeester en burgemeesters door ingezetenen wegens … Lees meer

Schuttersraad

Gemeentewapen Coevorden 1814-1851

De hieronder beschreven stukken, afkomstig van de schuttersraad, werden bewaard bij het gemeentearchief, waarschijnlijk in verband met het zitting hebben in die raad van de secretaris van Coevorden, J. Woltersom G.z. 159. Stukken betreffende de zitting van den krijgsraad van de 2e. Compagnie van het 4e. Bataljon rustende schutterij te Coevorden op 19 augustus 1822. … Lees meer

Nationale militie

Gemeentewapen Coevorden 1814-1851

115. Stukken betreffende de inschrijving voor de nationale militie 1814-1816. 116. Inschrijvingsregisters voor de nationale militie voor de lichtingen van de jaren 1814, 1816-1849.In elk deel staan op bladzijde 1 inlichtingen afgedrukt, ontleend aan de wet van 8 januari 1817, omtrent de inrichting en de bestemming van dit register. 117. Listes alphabétiques, alfabetische registers van … Lees meer