Tab Gemeente Coevorden
Terug naar zoeken
Voorblad Coevorder cahier 3

Inleiding Coevorder Cahier nummer 3

Type:
Collectie
Kern:
Coevorden
Kenmerken:
Gebeurtenis
Periode:
Van prehistorie tot de middeleeuwen

In de “Korte Beschrijvinge der Stadt, des Casteels en der Heerlickheydt Covorden” noemt Picardt Coevorden een poort van landschap Drenthe, een sleutel van Groningen en Ommelanden, een deur naar Friesland en ook enigermate een pas naar Overijssel.

De bovenstaande omschrijving van Coevorden bevat zeer zeker een kern van waarheid, tenminste wanneer we spreken over ontwikkelingen van na de jaartelling.

Gaan we ons echter bezig houden met de prehistorie, met name de steentijd, dan kunnen we deze stelling niet meer zo lichtvaardig als vanzelfsprekend beschouwen, zoals bijvoorbeeld wel werd gedaan in de catalogus van de expositie “Coevorden Stad met Historie” (1962). Ik citeer: “Wel wordt aangenomen dat de landbouwende bouwers van onze hunebedden het Drentse plateau bereikten via de pas bij Coevorden”.

In de voorgaande veronderstelling wordt uitgegaan van een toestand in de steentijd die gelijk zou zijn aan de huidige situatie. Ook Minderhoud (1978) maakt dezelfde fout, waarbij uit onbewezen veronderstellingen onverantwoorde conclusies worden getrokken.

Het laatste werd voor wat betreft Coevorden mede veroorzaakt door het gebrek aan materiaal, zodat bijvoorbeeld in de catalogus “Coevorden, Stad met Historie” geschreven kon worden: “Stenen voorwerpen gevonden in de omgeving van Coevorden kunnen sporadische bewoning in het stenen tijdperk doen vermoeden”.

Vanuit de toenmalige stand van zaken is het echter begrijpelijk dat men slechts in staat was een vermoeden uit te spreken, aangezien slechts een tiental voorwerpen uit de steentijd van Coevorden bekend was.

Uit het voorgaande wordt u vermoedelijk reeds duidelijk dat er wat betreft het aanbod aan materiaal veranderingen gekomen zijn. Inderdaad kunnen we een groot deel van de vroegere veronderstellingen weerleggen en kunnen we zelfs spreken over een vrij frequente bewoning in de omgeving van Coevorden, zeker wanneer we de vele werktuigen uit de steentijd bezien, die de laatste jaren in Coevorden zijn gevonden. Ik moet daarbij wel opmerken dat een groot aantal werktuigen niet impliceert dat er ook daadwerkelijk veel mensen in de buurt van Coevorden woonden.

Een klein groepje mensen kon in weinig tijd een enorme massa werktuigen produceren, zodat er een vertekend beeld kan ontstaan. De voorwerpen die echter in Coevorden zijn gevonden, kunnen in verschillende periodes van de steentijd worden geplaatst, zodat we met zekerheid kunnen zeggen dat er in ieder geval – in tijd gerekend- vrij frequent bewoning in Coevorden was te vinden.

Met betrekking tot het aantal materiaal kan gezegd worden dat schrijver in een tien jaar onderzoek voldoende gegevens over de prehistorie van Coevorden heeft kunnen verzamelen om het voor u liggend werkje te doen verschijnen. Enkele moeilijkheden deden zich daarbij echter wel voor.

Bij het schrijven over de prehistorie van een vrij beperkt gebied stuit men reeds snel op het probleem dat we slechts beschikken over geringe resten van het stoffelijk bezit van eventuele vroegere bewoners. We kunnen geen geschreven bronnen hanteren, die over het algemeen een meer plaats eigen karakter kunnen dragen, waarin bijvoorbeeld personen, gebouwen, bedrijven et cetera met name genoemd worden. Een werkje over de prehistorie zal geen namen en dergelijke bevatten en slechts bij hoge uitzondering zullen we verbanden kunnen leggen met de huidige bebouwing en andere nu nog bestaande situaties.

Zoals gezegd beschikken we slechts over een restant van het vroeger gebruiksgoed en moeten we hieruit, met behulp.van gegevens van elders, het sociaal , economisch, politiek en religieus stelsel proberen af te leiden. Iets specifiek plaatselijk hier aan toe te voegen is erg moeilijk vooral omdat in Coevorden nauwelijks archeologische opgravingen zijn uitgevoerd.

Door dit gebrek aan opgravingen moeten we met behulp van zogenaamde oppervlaktevondsten, in ons geval veelal vuursteen-werktuigen, volgens typologische methodes vroegere culturen proberen te identificeren. Dat laatste is bij aanwezigheid van voldoende artefacten, zoals nu in Coevorden, zeer goed mogelijk. Wel krijgen we dan slechts een globaal beeld waardoor dit werkje dan ook niet gezien moet worden als specifiek geldend voor Coevorden. Overal waar identieke vondsten zijn gedaan, kan het hier beschrevene van toepassing zijn. Wel is natuurlijk zeker dat de beschreven culturen in welke vorm en frequentie dan ook, daadwerkelijk in Coevorden aanwezig geweest en gevonden zijn.